clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міністерство освіти і науки України
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Державний університет «Житомирська політехніка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ХVІIІ Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців 

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – 2022: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

 2 червня 2022 р.

Усюди є сполуки елементів,
Та є вони й у пошуках людей:
Одним — сполуки чисел, сил, моментів,
А іншим — речень, образів, ідей.
Природа тих сполук шукає вічно,
А люди — тільки протягом життя,
Та все ж змагатись з нею смертним звично,
І в цьому є найвищий сенс буття!

А. П. Непокупний

Шановні колеги та студенти!

У ці найскрутніші часи для нашої країни і для кожного з нас ми сповнені надією на майбутнє. Як ви бачите, наскільки важливими сьогодні виявилися різні аспекти прикладної лінгвістики, напр., лінгводидактики (навчання онлайн), комунікативні технології (інформаційна війна, боротьба з фейковою інформацією, контент-аналіз медіатекстів) тощо. Тому ми запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-методичній конференції студентів та молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2022: проблеми та рішення», яка проводиться кафедрою прикладної лінгвістики Навчально-наукового гуманітарного інституту в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Захід відбудеться 2 червня 2022 р.

Голова організаційного комітету: Філіппова Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, професор НУК, завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Заступник голови організаційного комітету: Дубова Олена Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Співголови організаційного комітету:

Бобіна Олег Валерійович – кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового гуманітарного інституту, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Кондратенко Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Дружинець Марія Львівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Технічні секретарі організаційного комітету:
 • Каплун Т. О. – фахівець кафедри ПЛ;
 • Левентир С. С. – фахівець кафедри ПЛ.
Інформація для учасників конференції

Секція 1. Магічний світ прикладних мовознавчих проблем.

 • Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи
 • Психолінгвістика
 • Термінознавство
 • Перекладознавство
 • Лінгводидактика
 • Функціонування мови як засобу впливу

Секція 2. Магічний світ комп`ютерних технологій.

 • Комп’ютерна лексикографія
 • Корпусна лінгвістика
 • Машинний переклад
 • Гіпертекстові технології

Круглий стіл: «Мова як зброя інформаційної війни».

Правила оформлення тез доповідей:
 1. Авторам слід дотримуватись нормативних вимог щодо опублікування матеріалів у відкритій пресі, але не є обов’язковим надання актів експертизи.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого співавтора (наприклад, petrenko_t.doc).
 3. Обсяг тез – від 3-х сторінок до 8 сторінок.
 4. Тези доповіді повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word: розмір паперу – А4; Times New Roman, розмір – 12 пт; абзацний отступ 1 см, міжстрочний інтервал 1,15, автоматичний перенос слів, примусовий перенос строк, розрив сторінок заборонено. Формули виконуються в Microsoft Equation, рисунки розміщуються безпосередньо в тексті.
 5. Обов’язкові розділи тез: УДК; прізвище, ім’я, по батькові авторів; повна назва місця роботи та ел. адреса, назва доповіді; анотації (до 5 рядків) та ключові слова – українською, російською та англійською мовами, мета дослідження, основний текст; висновки; посилання.
 6. Список літератури подається в порядку цитування після висновків. Стиль оформлення літератури – АРА. Мінімальна кількість джерел у списку – 3.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: особиста або дистанційна. На кожну доповідь відведено 20 хвилин (15 хвилин на презентацію та 5 хвилин на обговорення). Видання електронного посібника матеріалів, сертифіката (15 годин/0,5 кредиту ЄКТС). Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напрямкам і науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання. Для своєчасного формування програми конференції та видання матеріалів необхідно не пізніше 28 травня 2022 року надіслати заявку на участь (приклад у вкладених файлах, або заповніть Google-форму) та тези доповіді на електронну адресу: nina.filippova@nuos.edu.ua

Адреса оргкомітету: проспект Героїв України 9, м. Миколаїв, Україна, 54007, кафедра прикладної лінгвістики (ауд. 409).

Контактні особи:

Голова оргкомітету: Філіппова Ніна Михайлівна, тел. +38(050) 6864399;
Координатор групи: Левентир Світлана Сергіївна, тел. +38(093) 7448682.
E-mail: nina.filippova@nuos.edu.ua