clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Про кафедру прикладної лінгвістики

Кафедру прикладної лінгвістики було засновано в Гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова 1 липня 2001 р. Це дозволило відкрити новий напрям підготовки бакалаврів, спеціалістів, а потім магістрів, які вміють виконувати практичні завдання, пов’язані з використанням мови.

У 2018 році Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова отримав ліцензію на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Сьогодні на кафедрі працюють: завідувач кафедри ПЛ доктор філологічних наук, професор О. А. Дубова, заступник завідувача кафедри ПЛ кандидат філологічних наук, доцент, професор НУК Н. М. Філіппова, кандидат філологічних наук, доцент, професор НУК В. Б. Черницький, кандидат філологічних наук, викладач О. В. Щербак (докторант Одеського національного університету ім. І. Мечникова), кандидат філологічних наук, доцент О. М. Данильчук, старші викладачі Н. Є. Шаманова, Л. С. Мовчан, Л. Л. Єганова, Н. С. Мочалова, викладач Н. М. Пономаренко

Викладачі кафедри читають такі лінгвістичні навчальні дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Основи прикладної лінгвістики», «Історія зарубіжної літератури», «Сучасна українська мова», «Теоретична граматика англійської мови», «Історія англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Лінгвістика тексту», «Психолінгвістика», «Комунікативна лінгвістика», «Соціолінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Методика викладання англійської мови», «Методика викладання англійської мови для спеціальних цілей», «Теорія і практика науково-технічного перекладу», «Комп’ютерна лексикографія», «Семіотична концептологія», «Загальне термінознавство» і проводять практичні заняття з англійської, німецької, латинської мов.

Унікальність спеціальності полягає у тому, що студенти також вивчали комп’ютерні навчальні дисципліни, серед яких «Основи програмування», «Інформатика», «Комп’ютерні редактори», «Теорія алгоритмів», «Комп’ютерна графіка», «Проектне моделювання», «Автоматизація лексичного аналізу тексту», «Лінгвістичне забезпечення комп’ютерних систем», «Основи штучного інтелекту», «Експертні системи», «Організація баз даних».

За двадцять років існування кафедри прикладної лінгвістики була розроблена методична база для всіх курсів і створено понад 30 навчально-методичних посібників і рекомендацій для роботи зі студентами спеціальності «Прикладна лінгвістика», а також опубліковано понад 500 статей, які пов’язані з дослідженням сучасних напрямків розвитку прикладних лінгвістичних розробок (комп’ютерна лексикографія, комунікативна лінгвістика, когнітивне моделювання, методика викладання іноземних мов, науково-технічний переклад).

Предметом дипломних робіт випускників є актуальні прикладні лінгвістичні проблеми розробки комп’ютерних словників, посібників для самостійної роботи студентів та електронних енциклопедій, включаючи і розробки на замовлення організацій і кафедр НУК (М. Ножка та В. Мітєнкова).

Випускники плідно працюють у різних галузях, пов’язаних з вирішенням прикладних лінгвістичних завдань в нашій країні і за кордоном, успішно захищають або працюють над дисертаціями (Г. Яценко, О. Юрченко, І. Євдокімова, К. Цицюра, В. Вітязь).

Викладачі кафедри займаються науково-методичними дослідженнями за такими темами:

«Функціональні і структурні типи мовних засобів і мовних ситуацій: прикладні аспекти» керівники: д-р.філол.н., проф. О. А. Дубова, к.філол.н., доц., проф. НУК Філіппова Н.М., к.філол.н., доц., проф. НУК В. Б. Черницький;
«Типологічні властивості мов: кваліфікація еволюційних змін» керівник д-р.філол.н., проф. О. А. Дубова;
«Сучасна лінгводидактика: проблеми та рішення» керівник к.філол.н., доц., проф. НУК Н. М. Філіппова;
«Нейросеміотичне програмування в мові сучасного українського кіно» керівник к.філол.н., ст. викл. О. В. Щербак.

Вони також працюють над дисертаціями, присвяченими різним аспектам прикладної лінгвістики: напр. Щербак О. В. (психолінгвістика, маніпулятивні технології).

Особливе місце в роботі кафедри належить Всеукраїнській конференції молодих учених «Прикладна лінгвістика: проблеми і рішення», яка регулярно з 2005 року і в якій беруть участь молоді вчені з усіх регіонів України.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних та українських наукових і фахових організацій: TESOL, TESOL-Ukraine, IATEFL-Ukraine, Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Упродовж становлення й розвитку кафедра співпрацювала з різними вищими закладами України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра прикладної лінгвістики залучена до міжнародної співпраці: зокрема, до участі у проекті Британської Ради – НАТО з перепідготовки офіцерів (навчання англійської мови 2004-2014 роки), участі в міжнародному проекті Європейського Союзу ВSEEP з енергозбереження та енергопостачання, співпраці з Британським видавництвом Pearson. При кафедрі створено Центр тестування Міжнародного тесту PTE (Pearson Test of English) – сертифікат видано Pearson Longman Test Лондон, ОК, номер Центру 87309. Кафедра бере активну участь у підготовці майбутніх фахівців із прикладної лінгвістики для Туркменістану, Нігерії, Камеруну, Китайської Народної Республіки. Викладачі і студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» є активними учасниками у проекті Національного університету кораблебудування в КНР. Викладачі й випускники за запрошенням викладають англійську мову спеціального спрямування (ESP) у вищих навчальних закладах КНР суднобудівного профілю (канд. філол. наук, доц., проф. НУК Черницький В. Б., викл. Тубальцева С. А., викл. Цицюра К. В., викл. Овсяницька Н. О.).

Кафедра прикладної лінгвістики є офіційним організатором регіонального туру Міжнародної олімпіади з лінгвістики в Миколаївському регіоні: Міжнародна олімпіада з лінгвістики (International Linguistics Olympiad) – це одна з 13-ти міжнародних предметних олімпіад, до участі в яких залучено команди учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій з усього світу.

Кафедра проводить активну позаудиторну роботу: створено студентський клуб FLASH, студентський театр «Мала сцена».

Кафедра прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова постійно проводить різні заходи щодо розширення діяльності на ринку освітніх послуг.