clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Соцiально-гуманiтарних дисциплiн

Соцiально-гуманiтарних дисциплiн

Історія кафедри розпочалася в 30-х рр. ХХ ст. У 1930 р. для переходу від структури технікуму до структури закладу вищої освіти відбувалася реорганізація Миколаївського кораблебудівного інституту. Закінчення трансформації припало на 1939 року, коли було затверджено перший Статут МКІ. У ньому замість навчальних кабінетів і лабораторій, які забезпечували за викладання дисциплін, була зафіксована кафедральна структура побудови інституту. До кафедр соціально-гуманітарного циклу належали такі: основ марксизму-ленінізму, іноземних мов, фізичного виховання.
З 1920 по 1938 р. в інституті функціонував кабінет соціально-економічних дисциплін. Він забезпечував викладання таких дисциплін, як «Історія класової боротьби та історія партії», «Політекономія», «Міжнародна політика», «Історичний матеріалізм», «Професійний рух». Крім них, студенти вивчали іноземну та українську мови. На початку 30-х рр. українську мова викладати припинили.

У 1938 р. кабінет соціально-економічних дисциплін було переформатовано у кабінет основ марксизму-ленінізму (завідувач − І. Д. Бакуліна), а в 1939 році − у кафедру основ марксизму-ленінізму. Тоді тут працювали завідувач А. Т. Нагорний та викладачі Л. М. Логос, В. А. Власов, А. К. Рожанськкий, Н. І. Островський, М. О. Шах.

Ця кафедра проіснувала майже 30 років. Наказом Міністерства вищої і середньої освіти СРСР від 12 червня 1967 року на її базі було утворено дві самостійні кафедри − історії КПРС і філософії і наукового комунізму. Через деякий час останню було розділено на дві, які й очолили соціально-громадську роботу в Миколаївському кораблебудівному інституті.

До середини 80-х рр. ХХ ст. склад кафедри стабілізувався. До старшого покоління належали кандидати наук, доценти М. П. Недо, С. П. Міхєєв, В. А. Кузьев, Т. А. Колосова, А. І. Келюх, до середнього − кандидати наук, доценти В. Ф. Чуркін (завідувач), М. А. Багмет, В. Н. Вашкевич, В. Ф. Ткаля, а до молодого − викладачі С. С. Макарчук, О. В. Бобіна, В. П. Бушуєв, А. Ю. Кондуков, О. Н. Гонтаренко. Завідувачем кабінету історії КПРС працювала Г. П. Драгомирова, лаборантами − Л. П. Берко, Л. А. Каніда. Саме в такому складі кафедра зустріла переломні 90-ті рр.

У 1990 р. кафедра історії КПРС була перейменована в кафедру політичної історії. За 1990−1991 навчальний рік була підготовлена програма нового курсу «Соціально-політична історія ХХ століття». У другому семестрі викладачі читали свої спецкурси. Вперше за роки радянської влади кафедра самостійно написала навчальну програму, за якою і працювала. З 1991 р. частина викладачів почала читати курс історії України. Були підготовлені спецкурси «Історія суднобудування і флоту», «Інженер і культура», «Історія сталінських злочинів». На випускові кафедри були спрямовані пропозиції, що стосуються викладання таких спецкурсів, як «Історія інженерної думки» та «Історія науки і техніки».

У червні 1991 р. було прийнято рішення про об’єднання кафедр політичної історії, філософії та політології в одну − суспільних наук. Її очолив к. і. н., доц. В. Н. Вашкевич.

У новому 1991−1992 навчальному році викладання соціально-гуманітарних дисциплін забезпечували 25 педагогів, серед яких було 14 кандидатів наук (12 доцентів). Об’єднана кафедра почала читати абсолютно нові курси − «Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Релігієзнавство», а пізніше − «Основи психології», «Культурологія», «Етика та естетика».

Поступовий розвиток кафедри ускладняється чисельністю викладачів і співробітників. Це не дозволяло ефективно управляти навчально-виховним процесом. Дуже різні люди об’єдналися в єдиний трудовий колектив. Крім того, частина викладачів залишила університет у пошуках кращої долі в приватних вузах і підприємствах, створювала свої підприємства. Багато педагогів перейшло до філій інших закладів вищої освіти, які відкрилися в Миколаєві.

Таким чином, до організаційних проблем додалася важка атмосфера невпевненості і тривоги. У 1994 р. відбулася чергова реорганізація: на базі однієї кафедри були утворені дві − соціально-гуманітарних дисциплін й філософії і культурології. У той час тут працювали завідувач В. Н. Вашкевич, викладачі С. Б. Ахвердібеков, І. В. Молодих, С. С. Макарчук, А. Ю. Кондуков, А. Н. Багмет, О. В. Бобіна, М. О. Федоренко, завідувач кабінетом Т. В. Горбунова, лаб. Л. П. Берко, співробітники соціологічної лабораторії Д. А. Дюндін, І. В. Коростильова, І. В. Шаповалова, Р. В. Харькова. До середини 90-х рр. ХХ ст. Поступово утвердився блок нових соціально-гуманітарних дисциплін, які зараз вивчають студенти університету: «Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Ділові комунікації і конфліктологія», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

В 1999 р. наказом призначено, а в 2000 р. обрано на посаду завідуючого кафедрою доцента Бобіну О. В., який очолював кафедру до 2017 р.

На початку 2000-х р. кафедра перебувала в складному кадровому становищі. Через ряд причин кафедру покинула більшість кандидатів наук. Залишилось двоє – Бобіна О. в. та Молодих І. В. Не надовго кафедру підсилила кандидат наук Яцунська О. С. Лише з 2007 р. ситуація почала змінюватись. Захистили дисертації викладачі Зінько О. В. і Федоренко М. О. В 2010 р. стали кандидатами наук Шаповалова І. В., а через рік Матвієнко Л. В. В 2010 р. в колектив кафедри прийняли кандидата педагогічних наук Трибулькевич К. Г. В 2010−2014 рр. колектив посилився молоддю. З’явились нові викладачі: Ткаченко А. В., Кравчук О. Ю. Вийшла з декретної відпустки Сонечко О. С. Стала до роботи високопрофесійний фахівець, магістр економіки Челушкіна М. В. Революцією 2013 р. і війну проти агресії Росії кафедра соціально-гуманітарних дисциплін зустріла в такому складі: канд. іст. наук Бобіна О. В., канд. філос. наук Шаповалова І. В., канд. іст. наук Федоренко М. О., канд. іст. наук Матвієнко Л. В., канд. філос. наук Молодих І. В., канд. пед. наук Трибулькевич К. Г., викладачі Сонечко О. С., Ткаченко А. В., Кравчук О. Ю., Коростильова І. В., викладачі сумісники − канд. соціол. наук Дрожанова О. М. та канд. психол. наук Чугуєва І. Є. Фахівці кафедри: Берко Л. П., Сименюк О. А., Челушкіна М. В.

З 2013−2014 н. р. стали звичайними, але по-новому зазвучали, фрази «до революції – після революції», «до війни – з початку війни», «до окупації Криму і Донбасу – після окупації Криму і Донбасу». Колектив кафедри долучився до волонтерської роботи, допомагав армії на фронті, пораненим в Миколаївському шпиталі, демобілізованим бійцям.

В 2014−2017 рр. з’явились нові вимоги до навчальної і наукової роботи викладачів («Показники активності», «Система менеджменту якості освіти», вимоги щодо бібліометрики наукових і навчально-методичних праць, необхідність збільшення набору студентів на перший курс).

Восени 2017 р., виконуючи норми закону «Про вищу освіти» (2014 р.) колектив кафедри обрав, а Вчена рада НУК підтвердила обрання нового завідуючого кафедрою. Завідуючою кафедрою стала доктор педагогічних наук Трибулькевич Катерина Георгіївна.

Почався новий етап життя кафедри. Поставлені нові завдання, з’явились нові виклики. Викладачі активно працюють за новими напрямками, такими як організація наукових студентських гуртків і проблемних груп, громадська і фахова діяльність у професійних спілках, профорієнтаційна робота, зростає кількість фахових публікацій та кількість показників професійної активності кожного викладача. Викладачами кафедри розроблено широкий перелік дисциплін за вибором студентів.

За ініціативи завідуючої К. Г. Трибулькевич та за підтримки кафедри, було здійснено капітальний ремонт приміщень кафедри, відкрито спеціальність «Психологія», створено психологічну службу університету, розпочато активну наукову роботу зі студентами. Результатом наукової роботи стають статті студентів, що друкуються не тільки в університетських виданнях, в Україні, але і за її межами. Так, у 2020 році статтю студентки групи 3141 А. Войталюк, під керівництвом доцента М. О. Федоренка, було відзначено як кращу дослідницьку роботу в галузі вивчення сучасних політичних процесів на ХХVII Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Від ідеї – до інновації» у Мозирському державному педагогічному університеті імені І. П. Шамякіна, Білорусь.

Трендом стало вивчення викладачами англійської мови. К. Г. Трибулькевич отримала рівень В2, доценти О. В. Бобіна, Л. В. Матвієнко, І. В. Шаповалова працюють над його опануванням.

Зміцнюється кадровий склад психологів кафедри. Приходять нові викладачі: доктор психологічних наук професор Я. В. Васильєв, кандидат психологічних наук Ю. П. Коренева. Викладач А. В. Ткаченко здобула рівень магістра психології.

Наприкінці 2019 року, у відповідь на вимоги часу, доктором філологічних наук професором О. С. Філатовою було відкрито спеціальність «Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю». Кадровий склад посилено кандидатом філологічних наук О. С. Спанатієм.

У 2019-2020 н.р. зміцнено і політологічну секцію кафедри доктором політичних наук Н. О. Ніколаєнко та кандидатом політичних наук доцентом В. М. Лісовським. Викладач О. Ю. Кравчук захистила кандидатську дисертацію.

Таким чином зараз на кафедрі працюють: професори Н. О. Ніколаєнко, О. С. Філатова; доктор педагогічних наук К. Г. Трибулькевич; вісім кандидатів наук – доценти О. В. Бобіна, С. В. Гузенко, Т. М. Костирко, О. Ю. Кравчук, В. М. Лісовський, Л. В. Матвієнко, М. О. Федоренко, І. В. Шаповалова; Ю. П. Коренева, О. С. Спанатій, І. Є. Чугуєва; три викладача: І. В. Коростильова, А. В. Ляшко, О. С. Сонечко; навчально-допоміжний персонал: зав. каб. – О. С. Сонечко, оператор ПЕОМ – О. А. Сименюк, фахівець І категорії – М. В. Челушкіна, фахівець – Рибалов С. А.

Доброю традицією кафедри є щорічне проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність» (організатор – доцент О. В. Бобіна), міжнародного науково-методичного семінару «Україна і Білорусь: історія та сучасність» (організатор – доцент М. О. Федоренко), Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (організатор – доцент М. О. Федоренко). Кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін видаються наукові друковані та електронні видання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»; збірники матеріалів науково-методичних семінарів і конференцій. Кафедра бере участь у підготовці матеріалів до «Гуманітарного віснику НУК» (редактор – О. В. Бобіна). Викладачі кафедри активно беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, розробляють навчально-методичні посібники, методичні вказівки і монографії. Зокрема монографія професора Я. В. Васильєва «Психология личности в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (футурреальный подход)», видана у Германії.

Молоді викладачі ведуть активну наукову і методичну роботу.

Викладач А. В. Ляшко у 2019 р. стала призером у Обласному конкурсі наукових робіт молодих науковців. У 2018 р. здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі із психологічної кіноаналітики «Погляд».

О. Ю. Кравчук і О. С. Сонечко є організаторами діяльності наукового гуртка «Молодь у політиці», керівником якого є доцент І. В. Шаповалова. Результатом роботи осередку стали такі яскраві заходи як «Вибори Президента країни Мрій», чисельні дискусійні засідання політологічного круглого столу.

Викладач І. В. Коростильова є психологом-практиком, що з успіхом проводить аудиторні і позааудиторні заходи, такі як засідання студентського кіноклубу, психологічні тренінги із викладачами і студентами.

У 2019 р. здійснено перший набір на спеціальність «Психологія», як відповідь на гостру потребу у фахівцях, що зможуть надавати кваліфіковану психологічну допомогу учасникам АТО−ООС, військовим, працівникам в умовах виробництва, у замкнених колективах. Покладено початок роботі психологічної служби університету.

В 2018−2019 н. р. завідуюча кафедрою, д-р пед. наук К. Г. Трибулькевич та доцент кафедри О. В. Бобіна почали викладання педагогіки вищої школи і історії України англійською мовою для студентів з Китаю.

З 2020 р. завідуюча кафедрою, д-р філол. наук, професор О. С. Філатова.

Актуальними завданнями психолого-педагогічних досліджень кафедри є: становлення і розвиток студентського самоврядування; формування гуманістичного ідеалу студентів; вища освіта у контексті євроінтеграції; сприяння особистісному розвитку студентів; професійне самовизначення особистості; адаптація учасників бойових дій до мирного життя; формування у особистості адекватної самооцінки, впевненості у собі, потреби у самовихованні та саморозвитку; формування у особистості навичок партнерського спілкування; тайм-менеджмент; психолого-соціологічні дослідження; використання stimul-test у психологічних дослідженнях; потенціал використання поліграфу у психологічних дослідженнях; психологія особистості; футурологія.

У галузі історичних наук здійснюється дослідження за напрямами: революції та соціальні рухи в Україні та у світі; джерелознавство; діяльність церков і церковно-історичних та археологічних товариств в Україні і Білорусі; етнографія, культурологія; дослідження степового Побужжя.

Політологічні і соціологічні дослідження охоплюють напрями: політична іміджелогія; мораль як суспільний інститут; політична безпека; органи місцевого самоврядування.

Навчальна, методична і наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється на високому рівні та відповідає ліцензійним умовам.

Освітні програми: