clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Сучасних мов

Сучасних мов

У 1941 р. на базі кабінету іноземних мов, створеного в 1936 р., було засновано кафедру іноземних мов. Кабінет був оснащений бібліотекою іноземної літератури, плакатами, кресленнями суден з назвами іноземною мовою. Його співробітники обслуговували весь інститут: перекладали журнальні статті і монографії. Переклади з фотографіями зберігалися в рукописному відділі МКІ.

Першим керівником новоствореної кафедри був призначений Н. Ю. Кушельов, а пізніше ‒ Т. І. Бузнік. У подальшому великий внесок в її розвиток зробили завідувачі М. Т. Ковалевський та Н. М. Філіппова.

Поступово кафедра розширювала напрямки своєї діяльності. Її співробітники працювали над створенням підручників, хрестоматій, посібників і методичних вказівок для викладання англійської, німецької та французької мов для технічних спеціальностей МКІ, вели активну позааудиторну роботу.

У 1991 році на кафедрі почали навчати іноземних студентів російської мови. Наступного року було створено секцію ділової української мови. У зв’язку з цим кафедра отримала нову назву ‒ «Кафедра сучасних мов».

Сьогодні викладачі продовжують плідно працювати в науково-методичному напрямку, вивчають і впроваджують у навчально-виховний процес університету прогресивні технології навчання, створюють навчальні, навчально-методичні та науково-методичні посібники. На якісно новий рівень вийшла й позааудиторна робота зі студентами. Їм надаються можливості удосконалення комунікативних розмовних навичок завдяки відвідуванню засідань англомовного клубу «VIP Forum», дискусійного клубу, відеоклубу «Movie Club».

Викладачі кафедри проводять олімпіади з іноземних мов, конкурси на кращий переклад та написання есе, організовують наукові студентські конференції.

Особлива роль відводиться поглибленню знань студентів з української мови і культури: на кафедрі функціонує відповідний клуб під керівництвом ст. викл. А. І. Гарбаря.

Викладачі беруть участь у роботі міських шкіл-семінарів з ділової англійської мови для викладачів і перекладачів, проводять міські методичні семінари для викладачів англійської мови за підтримки America House і Корпусу миру США в Україні, є членами міжнародних організацій викладачів англійської мови як іноземної («TESOL-Ukraine», «IATEFL-Ukraine», «ASAU»), беруть участь у германських академічних програмах DAAD, співпрацюють з українським відділенням «Альянс Франсез», Британською радою, Інститутом Гете.

На кафедрі сучасних мов НУК імені адмірала Макарова створено філію координаційного центру «Міжнародна освіта». Завдяки інформації і консультаційній допомозі його представників багато студентів і викладачів отримали можливість взяти участь у програмах навчання в інших країнах.

У 1999 році в УДМТУ була відкрита спеціальність «Прикладна лінгвістика» і кафедра стала спеціалізованою. У 2001 році створено кафедру прикладної лінгвістики, завідувачем якої було призначено канд. філол. наук, професора НУК Н. М. Філіппову, а кафедру сучасних мов очолила канд. філол. наук, доц. Т. І. Козімірська. У 2010 році завідувачем кафедри сучасних мов стала канд. пед. наук А. В. Міняйлова.

Із 2002 року кафедра працює в трьох проектах Британської ради і Міністерства освіти і науки України: «English for Specific Purposes National Curriculum for Universities» (програма викладання англійської мови професійного спілкування для немовних вишів України), «National Trainer Development Scheme» (програма-тренінг для підготовки викладачів іноземних мов), «Assessment in ELT» (підготовка спеціалістів у галузі зовнішнього незалежного тестування з іноземних мов).

З метою проведення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів до НУК з 2016 р. кафедрою сучасних мов щороку проводиться Обласна олімпіада НУК з англійської мови серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів, технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва та Миколаївської області. За означений період у заходах взяли участь близько 500 учасників. Переможці були нагороджені цінними призами та дипломами.

Триває міжнародне співробітництво між НУК та Міжнародним морським коледжем Чжецзян (КНР), у рамках якого викладачі кафедри сучасних мов доцент, завідувач кафедри Міняйлова А.В., старший викладач Смуглякова М. К., старший викладач Кисельова Т.В. проводять курси практичних занять з російської та української мов як іноземних та англійської мови для китайських студентів, які навчаються за напрямами «Кораблебудування» та «Робототехніка». Курс викладання зазначених дисциплін розпочинається у Китаї і продовжується в Україні, коли студенти Міжнародного морського коледжу Чжецзян стають студентами НУК.

Сьогодні на кафедрі сучасних мов працюють 17 викладачів англійської, німецької, французької, української і російської мов. Це канд. пед. наук, доцент А. В., Міняйлова канд. пед. наук, доцент Кириченко С. В., канд. філос. наук, доц. Яценко Г.Ю., доц. НУК Бєлоусова С. М., старші викладачі Гарбар А. І., Гарбар І. В., Задорожна Т. П., Петрович Л. І., Макєєва І. Б., Шляхтіна О. С., Сищенко Ю. А., Давиденко О. Б., Кисельова Т. В., Смуглякова М. К., Фатєєва В. Г., викладачі Кошкіна Г. Л., Овсянко Г. В., провідні фахівці Мазуревська Н. В., Назаренко О. О.

Кафедра сучасних мов є загальноуніверсітетською. Викладачі читають такі дисципліни: «Іноземна мова (англійська, німецька)», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура ділового мовлення», «Практикум з іншомовного наукового спілкування», «Англійська мова», «Третя іноземна мова», «Бізнес-курс англійської мови», «Іноземна мова професійного спрямування», «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна» та дисципліни за вибором  студентів «Practical English for Everyone», «Business English Technical English», «Культура ділового мовлення», «Англійська мова: Міжнародний іспити (PTE) Pearson Тest of English (Рівні А2-В1)», «English Speaking Practice», «Практичний курс української мови», «Українська мова для державних службовців та посадових осіб»,  «American Spoken English», «English for Travelling», «English grammar», «Technical English for Sailing Purposes», «English for Academic Purposes», «English for Everyday Communication», «Soft skills for the workplace», «English for Business Communication».