clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

У збережених архівних документах кафедра графіки МКІ як окремий самостійний підрозділ інституту вперше згадується в наказі ректора № 54 від 2 березня 1935 р. в якому затверджувалися керівники 16 кафедр. У пункті 9 цього документа тимчасовим завідувачем кафедри інженерної графіки і кабінетом графіки був призначений випускник МКІ 1930 р., асистент І.Д. Лясковський. У 1935 р. на кафедрі також працювали асистент  М.Р. Чекалов, доц. П.К. Козубов, доц. П.К. Вісько, І.С. Некрасов.

Викладачі розробили програму курсу «Нарисна геометрія», яка в 1938 році була затверджена Комітетом у справах вищої школи при РНК-СРСР для МКІ. Відповідно до неї на цей курс відводилося в першому семестрі 34 години лекцій і 51 (34) година практичних занять на відділенні за денною (вечірньою) формою навчання. Для студентів, що навчалися за вечірньою формою навчання, було додано 4 години консультацій.

У період Великої Вітчизняної війни в евакуації навчальний процес на кафедрі почався тільки в лютому 1942 року в найтяжких умовах (відсутність паперу для виконання креслярських завдань і написання конспектів, відключення світла, відсутність опалення та ін.). Незважаючи на труднощі, в липні-серпні 1942 р. був проведений набір студентів на перший курс інституту, яким читали нарисну геометрію і технічне креслення. Крім того, в кінці літа 1942 р. до складу ВНЗ увійшли викладачі та 172 студента різних курсів Ленінградського кораблебудівного інституту. Разом з новим набором контингент студентів складав 980 осіб.

Всю роботу щодо організації навчального процесу очолив ст. викл. І.Д. Лясковський, який поєднував обов’язки завідувача кафедри та декана машинобудівного факультету. В м. Пржевальську вісім викладачів кафедри підготували методичні посібники, конспекти лекцій з нарисної геометрії та креслення, так як з Миколаєва таку документацію вивезти не було можливості.

1 серпня 1944 почалася реевакуація МКІ. В листопаді 1944 р. у зв’язку з великим обсягом навантаження І.Д. Лясковський, який на той час займав посаду помічника директора інституту з адміністративно-господарської частини, передав керівництво кафедрою П.А. Писарєву, який продовжив її оснащення.

Восени 1944 року для проведення навчальних занять Миколаївському кораблебудівному інституту було виділено чотириповерхову будівлю по вул. 1-а Слобідська, 74. Саме тут був організований кабінет графіки для забезпечення курсового та дипломного проектування. Тільки у середині 1946 р. було введено в експлуатацію велику кількість лабораторій і кабінетів корпусу МКІ по вул. Кузнечна. Перебудований креслярський зал дозволяв проводити заняття одночасно в двох групах, стіни були заповнені зразками завдань і прикладами їх виконання, креслярськими стандартами, на стелажах розташовувалися машинобудівні і суднобудівельні вузли та деталі.

У березні 1945 р. П.А. Писарєв захистив кандидатську дисертацію і був затверджений на посаді завідувача кафедри графіки. До 1950 р. він стабілізував колектив цього підрозділу вузу, створив умови для того, щоб ст. викл. І.Д. Лясковський, який поєднував викладацьку діяльність з адміністративною роботою (декана машинобудівного факультету), зміг завершити роботу над кандидатською дисертацією.

У 1951 р. завідувачем кафедри графіки знову призначено ст. викл. І.Д. Лясковського, який був остаточно затверджений на цій посаді в 1954 р після захисту кандидатської дисертації.

У 1966-1967 навчальному році почав свою роботу новий навчально-лабораторний корпус інституту на проспекті Леніна. Кафедрі нарисної геометрії і креслень були виділені просторі аудиторії на першому поверсі західного крила, де обладнали спочатку чотири кабінети графіки, а потім ще один спеціалізований кабінет для суднобудівних креслень.

Зараз вже важко з’ясувати, коли саме і за чиєю ініціативою кафедра графіки змінила свою назву на кафедру нарисної геометрії і креслення, але в проаналізованих документах така назва з’явилася саме в 60-і рр., Коли був введений в експлуатацію корпус на проспекті Леніна.

У 1967 р. доц. І.Д. Лясковський передав керівництво кафедрою нарисної геометрії і креслення доц. В.А. Омелюку, який в квітні 1968 p. захистив кандидатську дисертацію. До цього часу викладацький склад стабілізувався і до початку 1967-1968 навчального року нараховував 18 осіб. Час тотального браку викладацьких і керівних кадрів пішло в минуле. Колектив кафедри був повністю укомплектований згідно зі штатним розкладом, що дозволяло виконувати поставлені завдання вчасно і в повному обсязі. Були впроваджені деякі нові організаційні форми роботи, які дозволили підвищити якість навчання. Викладачі кафедри створили робочі зошити з нарисної геометрії та карти з кресленнями, карти програмованого контролю знань студентів з навчальних дисциплін. Крім методичних розробок, були виготовлені навчальні діа–  і кінофільми.

У 1973 р. кафедру нарисної геометрії і креслення очолив к.т.н., доц. Е.К. Антонов. Під його керівництвом в 1974-1975 навчальному році побачили світ нові робочі навчальні програми з курсів «Нарисна геометрія», «Єдина система конструкторської документації ЕСКД», «Технічне креслення». У 1975 р. Е.К. Антонов вперше розробив і видав посібник для викладачів «Методика викладання курсу нарисної геометрії», адже в 1973-1974 навчальному році «з метою створення викладацького резерву кафедри» лекції з нарисної геометрії читали вже 11 з 18 викладачів. Тоді ж була розроблена технологічна карта і структурно-логічна схема по курсу нарисної геометрії.

Одним з основних напрямків діяльності будь-якого наукового колективу є науково-дослідницька робота, яка часто має продовження в практичних розробках на замовлення реального виробництва. Кафедра нарисної геометрії і креслення не є винятком. Ще за часів Великої Вітчизняної війни її колектив створював проект теплохода для озер Іссик-Куль і Балхаш. Ст. викл. І.Д. Лясковський проводив випробування і теплові розрахунки повітряних теплових компресорів. Одна з його робіт – «Вузол розсіл-приводу при проході через перебірку» – була відзначена грошовою премією.

Результати наукових розробок викладачів висвітлювалися в наукових збірниках і на науково-технічних конференціях, що проходили в МКІ та інших вузах.

У 1968 р. на кафедрі нарисної геометрії і креслення було засновано науковий семінар під керівництвом доцента І.Д. Лясковського. Згодом складалися умови для створення студентського наукового гуртка. Виконанням робіт з госпдоговірної тематики займалися дев’ять викладачів кафедри та 50 студентів, деяким з них наказом ректора було оголошено подяку.

До 1980 року на кафедрі вже успішно функціонували сім гуртків студентського наукового об’єднання під керівництвом викладачів Е.К. Антонова, В.Ю. Кремсала, Л.В. Добровольської, Л.А. Андрєєвої, Г.П. Лясковської, Г.Г. Байбарак і В.І. Чебанова. На щорічній студентській науково-технічної конференції в секції «Прикладна геометрія та інженерна графіка» брали участь 82 студента.

У 1974 р. з ініціативи завідувача, доц. Е.К. Антонова кафедра почала проводити студентську олімпіаду з нарисної геометрії, яка з тих пір стала традиційною.

У цей період Е.К. Антонов здійснював велику роботу з написання методичних посібників для студентів і викладачів. Починаючи з 1976 р. викладачі щорічно видавали два-чотири навчальних і методичних посібників.

Співробітники кафедри проходили стажування на факультетах підвищення кваліфікації провідних вузів країни, а також в конструкторських бюро головних підприємств галузі. Крім цього, вони брали участь в роботі семінару щодо вдосконалення педагогічної майстерності, відвідували заходи для підвищення кваліфікації навчально-допоміжного складу, а також семінари мережі партійної освіти. Всі викладачі були членами товариства «Знання» і науково-технічного товариства. Щорічно вони читали близько 30 лекцій, третина з яких – поза стінами інституту.

А ще були «колгоспи», де викладачі кафедри керували роботою студентів по збору врожаю в радгоспах Миколаївській області (зазвичай у вересні для студентів перших і других курсів), працювали на прополюванні овочевих культур. Педагоги також брали активну участь в будівництві бази відпочинку в м. Очаків, інститутського гуртожитку № 1 в мікрорайоні Соляні і головного корпусу вузу.

Весною 1980 року розпочався новий етап в житті і розвитку кафедри, який був ознаменований її переїздом в корпус «Б» головного навчально-лабораторного комплексу в мікрорайоні Соляні. Кафедрі були виділені аудиторії   № 426-432, де вона розташована у даний час.

Всі традиції минулих років збережені, але з’явилися нові напрямки діяльності. Так, розширювалося міжнародне співробітництво з країнами Західної Європи. Викладачі МКІ отримали можливість вивчати перспективний досвід роботи в рамках своїх досліджень. Вперше в історії кафедри в 1982-1983 навчальному році В.Д. Борисенко був відряджений до Фінляндії для проходження наукового стажування в Гельсінському технічному університеті.

Кафедра також брала активну участь в міжнародних програмах з питань співробітництва з країнами, що розвиваються в області передачі їм технічних знань. Щоб мати можливість проводити заняття, велика група викладачів інституту було направлено до Москви (а пізніше – до Києва) для вивчення французької мови. Протягом декількох років від кафедри нарисної геометрії і креслення пройшли навчання і стажування викладачі Е.К. Антонов, В.Д. Борисенко, Л.П. Воробйов, М.В. Донченко.

Такий досвід на кафедрі був вже не першим, оскільки ст. викл. В.Ю. Кремсал ще у 1965 р. під час навчання в цільовій аспірантурі з інженерної графіки в Харкові пройшов курси вивчення французької мови та практику у Франції. Потрібно відзначити, що він став рекордсменом кафедри за тривалістю роботи за кордоном: двічі (загалом – протягом дев’яти років) працював в Алжирі.

Протягом 1980-1985 рр. виконуючим обов’язки завідувача кафедри був к.т.н., доц. В.Д. Борисенко. У співавторстві з викл. Г.А. Барашковой він підготував і видав «Довідник з суднобудівного креслення». Книга вийшла у 1983 р. в Ленінграді у видавництві «Суднобудування» величезним для технічної літератури тиражем – 18 тис. примірників!

У період керівництва кафедрою В.Д. Борисенка почалося активне впровадження в навчальний процес автоматизованих завдань з креслення, в навчальних планах з’явився новий предмет – «Машинна графіка», який пізніше змінив назву на «Комп’ютерна графіка».

У 1989 р. В.Д. Борисенко був обраний завідувачем кафедри інженерної графіки на альтернативній основі.

Далі навчальна робота проходила в напрямку впровадження в навчальний процес технічних засобів навчання та комп’ютерної графіки. Серед методичних посібників викладачів, крім традиційних для нарисної геометрії і креслення тем і розділів, тільки в період з 1989 по 1991 р. з’явилося шість нових розробок, пов’язаних з використанням графічних пакетів прикладних програм для виконання завдань з дисциплін кафедри.

З 1991 р. у зв’язку з проголошенням незалежності України навчання в МКІ, як і у всіх українських вузах, проводиться українською мовою. Для викладачів, які не вільно володіють державною мовою, в інституті були організовані курси його вивчення.

За безпосередньої участі В.Д. Борисенка переведені на українську мову і оновлені стенди з дисциплін кафедри. Першим методичним посібником, написаним українською мовою, стала робота Е.К. Антонова, В.Д. Борисенко, В.Ю. Кремсала «Практикум по комплексним кресленням в суднобудуванні» (1991). Регулярно проводилися методичні, наукові семінари кафедри; удосконалювалися всі навчальні програми, розроблялися методичні та навчальні посібники для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

На базі кафедри під керівництвом В.Д. Борисенко почав роботу науковий підрядний колектив «Комп’ютерна графіка», який розробляв нові підходи і методи геометричного моделювання проточних частин турбомашин різного конструктивного виконання, виконуючи держбюджетні і госпдоговірні теми для підприємств Миколаєва та інших міст України.

З 1991 р. завідувач відкрив аспірантуру за спеціальністю «Прикладна геометрія». У 1995 р. кандидатську дисертацію захистила аспірант. О.Г. Бідніченко, яка залишилася викладати на кафедрі, а в 1997 р. – І.О. Калініна, яка перейшла працювати на кафедру інформаційних технологій УДМТУ.

У 1995 р. в складі кафедри інженерної графіки з’явився к.т.н. М.Р. Ткач – новатор, зачинатель змін у формах і методах викладання. У цей період на кафедрі також працювали: кандидати технічних наук, доценти С.Ю. Бєляков, С.О. Слободян, О.Г. Бідніченко, Л.П. Воробйов, С.В. Шулежко, старші викладачі Г.Г. Акманова, А.В. Кам’янецька, В.Ю. Кремсал, асп. І.О. Калініна, зав. лаб. Л.О. Хохлова, лаборанти В.Т. Бахметьєв, В.Б. Мазуренко, Т.І. Павлова.

У 2001 р. завідувач В.Д. Борисенко став професором кафедри інженерної графіки, а в 2002 р. вперше в історії цього підрозділу вузу без відриву від виробництва та без навчання в докторантурі захистив докторську дисертацію, в якій розроблені теоретичні основи геометричного моделювання лопаткових апаратів турбін, компресорів та вентиляторів різного конструктивного оформлення і цільового призначення, розглянуті осьові, радіальні і радіально-осьові доцентрові турбіни, осьові і осерадіальні відцентрові компресори сучасних газотурбінних двигунів, а також осьові і радіальні вентилятори суднового та промислового застосування. У 2003 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри інженерної графіки.

У цей період доценти С.О. Слободян і М.Р. Ткач проходили навчання в докторантурі при НУК. Це було вперше в історії кафедри. А у 2007 р. доц. М.Р. Ткач захистив докторську дисертацію.

Під керівництвом В.Д. Борисенка у 2007 р. кафедра інженерної графіки посіла перше місце в рейтингу невипускових кафедр університету. В цей час на кафедрі працювали: доценти С.В. Шулежко, В.Г. Ліпін, С.Ю. Беляков, С.О. Слободян, В.Ю. Кремсал, О.Ю. Кукліна, А.П. Бойко, старші викладачі Т.Г. Кондратьєва, Г.Г. Акманова, викл. Д.В. Котляр, лаборанти З.О. Баглаєнко, Л.І. Бакшеєва, В.Б. Мазуренко.

Колектив кафедри інженерної графіки (2010 р.).
Зліва направо: сидять: доц.
 В.Ю. Кремсал, доц.О.Г. Бідніченко, проф. В.Д. Борисенко, доц. О.Ю. Кукліна, лаб. З.О. Баглаенко; стоять: перший ряд: доц. А.П. Бойко, ст. викл. Т.Г. Кондратьєва, ст. викл. Г.Г. Акманова, лаб. Л.І. Бакшеєва, лаб. В.Б. Мазуренко; другий ряд:   доц. В.Г. Ліпін, доц. С.Ю. Бєляков, доц. С.О. Слободян, доц. С.В. Шулежко, викл. Д.В. Котляр

За поданням керівництва університету в 2010 р. проф. В.Д. Борисенко за видатні досягнення в навчальній і науковій роботі був нагороджений почесним знаком «Вчений», а доц. О.Г. Бідніченко – знаком «Відмінник освіти України».

У 2015 р. завідувачем кафедри інженерної графіки на конкурсній основі був обраний к.т.н., професор НУК С.О. Слободян. За наказом ректора назву кафедри було змінено на «Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки».

Під керівництвом проф. С.О. Слободяна у 2016 р. були відремонтовані навчальні аудиторії кафедри та викладацька, а у 2018 р. – на базі ауд. 427 відкрито новий комп’ютерний клас з мультимедійним проектором та проекційною дошкою.

Колектив кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки
Зліва направо:
лаб. Л.І. Бакшеєва, асп. О.М.Бєлозьорова, доц. Д.В. Котляр, доц. О.Г. Бідніченко, доц. О.Ю. Кукліна, проф. НУК С.О. Слободян, викл. О.О. Морозов, оператор Л.І. Бакшеєва, зав.каб. Л.О. Хохлова, асп. О.О. Морозов

За останні роки викладачі кафедри видали два навчальних посібники з грифом МОН України: «Нарисна геометрія» (В.Д. Борисенко, О.Г. Бідніченко, В.Ю. Кремсал), «Основи побудови об’ємних зображень в середовищі проектування AutoCAD» (В.Д. Борисенко, О.Г. Бідніченко, Д.В. Котляр), «Основи перспективи, аксонометричних проекцій і теорії тіней» (С.О. Слободян), «Основи нарисної геометрії та перспективних зображень» (О.Г. Бідніченко, С.О. Слободян), «Основи інформаційних технологій» (І.Л. Михелєв, С.О. Слободян).