clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

 • Положення про організацію освітнього процесу НУК 2020 зі змінами
 • Положення про вибіркові дисципліни зі змінами
 • Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) на 2023/24 навчальний рік
 • Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) на 2023/24 навчальний рік для планов 2019 н.р
 • Додаток 4 Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на на 2023/24 навчальний рік
 • Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії на 2023/2024 навчальний рік
 • Інформація щодо кодування кафедр для розробки та коригування навчальних планів 2023
 • Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіти в НУК
 • Положення про визнання іноземних документів про освіту
 • Положення про випускну кваліфікаційну роботу НУК
 • Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у НУК
 • Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури. НУК
 • Положення про групу сприяння академічної доброчесності. НУК
 • Порядок дистанційної роботи атестаційних комісій
 • Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в НУК
 • Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм у НУК
 • Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК
 • Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у НУК
 • Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами НУК
 • Положення про запобігання та виявлення плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців НУК
 • Положення про старосту академічної групи в НУК
 • Положення про організацію самостійної роботи студентів у НУК
 • Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у НУК
 • Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у НУК 2019
 • Положення про організацію та проведення практики студентів НУК 2020
 • Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП
 • Положення про кураторів академічних груп у НУК 2020
 • Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК 2020
 • Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) зі змінами
 • Положення про переведення студентів університету на бюджетну форму навчання
 • Положення про порядок відрахування, переривання навчання
 • Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (зі змінами) 2020 рік
 • Положення про організацію права на академічну мобільність
 • Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційцної комісіі
 • Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року за дистанційною формою в Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти НУК 2021
 • Додаток Каталог вибіркових курсів (третій рівень доктор філософії) 2021/2022 н.р.
 • Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) у НУК
 • Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НУК 2020
 • Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців НУК 2020
 • Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями
 • Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян у НУК
 • Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації
 • Положення про запобігання та протидію булінгу
 • Положення про конкурс проєктів (робіт) «Кубок Костянтина Кошкіна»
 • Положення про Міський конкурс зі спортивного програмування «Кубок К. В. Кошкіна»
 • Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників 2022 р.
 • Тимчасове положення про порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова