clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

  • Положення про організацію освітнього процесу НУК 2020 зі змінами
  • Інформація щодо кодування кафедр для розробки та коригування навчальних планів 2021
  • Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) на 2021
  • Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (початковий та перший бакалаврський рівень) на 2021 01.09.2021
  • Додаток 4 Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на 2021
  • Додаток 4 Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на 2021 01.09.2021
  • Інформація щодо кодування кафедр для розробки та коригування навчальних планів спеціальностей
  • Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіти в НУК
  • Положення про визнання іноземних документів про освіту
  • Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у НУК 2020
  • Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури. НУК 2020
  • Положення про групу сприяння академічної доброчесності. НУК 2020
  • Положення про випускну кваліфікаційну роботу НУК2020
  • Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій 2020
  • Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020
  • Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в НУК_2020
  • Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм у НУК 2020
  • Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК 2020
  • Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у НУК 2020
  • Положення про гаранта освітньої програми НУК 2020
  • Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами НУК 2020
  • Положення про запобігання та виявлення плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців НУК
  • Положення про вибіркові дисципліни зі змінами 2020
  • Положення про старосту академічної групи в НУК 2020
  • Положення про організацію самостійної роботи студентів у НУК 2020
  • Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у НУК
  • Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у НУК 2019
  • Положення про організацію та проведення практики студентів НУК 2020
  • Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП
  • Положення про кураторів академічних груп у НУК 2020
  • Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК 2020
  • Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) зі змінами
  • Положення про переведення студентів університету на бюджетну форму навчання
  • Положення про порядок відрахування, переривання навчання
  • Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (зі змінами) 2020 рік
  • Положення про організацію права на академічну мобільність
  • Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційцної комісіі
  • Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року за дистанційною формою в Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  • Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти НУК 2021
  • Додаток Каталог вибіркових курсів (третій рівень доктор філософії)
  • Тимчасове положення про планування та обіг навантаження НПП у НУК 2021
  • Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) у НУК
  • Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НУК 2020
  • Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців НУК 2020
  • Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями
  • Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян у НУК
  • Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації
  • Положення про запобігання та протидію булінгу
  • Положення про Міський конкурс зі спортивного програмування «Кубок К. В. Кошкіна»