clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання див. Додаток 1 та 4 до цих Правил).

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202  «Міжнародне право».

 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією НУК у порядку, визначеному законодавством.

 

Конкурсний відбір

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 081 «Право», спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках, та кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складених в рік вступу) або вступних іспитів в передбачених Умовами випадках.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому), складеного у 2020, 2021 та 2022 роках та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 051 «Економіка», спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 081 «Право», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного іспиту у випадках, передбачених у пунктах 15, 16 розділу VIII Умов прийому;
  • результати єдиного фахового вступного випробування, складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності або вступного іспиту у випадках, передбачених у пунктах 15, 16 розділу VIII Умов прийому;

2) для вступу на інші спеціальності:

  • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами прийому);
  • результати фахового вступного випробування

 

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка», спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 081 «Право», спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти.