clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

Для здобуття ступеня молодшого бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання див. Додаток 1 та 5 до Правил прийому).

Вступники приймаються на навчання до НУК на перший курс.

 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім особливих випадків.

Тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, згідно з наказом № 271 відповідно до Умов прийому;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов прийому;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії НУК.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в НУК та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії НУК.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією НУК у порядку, визначеному законодавством.

 

Конкурсний відбір

 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в Додатку 5 до Правил прийому.

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюєтьсяза такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ +  К6 × ОУ,

де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 5 до Умов прийому); ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУК для вступу до НУК за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки НУК ім. адм. Макарова у 2021 р. у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6 до Правил прийому); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К3, К4, К5, К6 встановлюються НУК з точністю до 0,01 згідно Додатку 5 до Правил прийому.