clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми автоматики та електротехніки»

 

Дата проведення: 5-6 квітня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова.

Кількість учасників: 100

Метою проведення конференції є визначення актуальності наукових задач та виділення перспективних напрямків для подальших наукових досліджень в галузях автоматики та електротехніки.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  удосконалено системи електроживлення автономних і неавтономних морських об’єктів з потужними перетворювальними установками шляхом застосування комплексу методів оцінки показників якості електроенергії і електромагнітної сумісності та засобів їх підвищення; розроблено теоретичні положення побудови та розрахунку високоекономічних перетво-рювачів постійної напруги на основі резонансних інверторів для живлення суднових систем автоматики та спеціальних систем; для автономної електроенергетичної установки з газодизель-генераторними агрегатами ро-зроблено системи керування, що забезпечують покращення якості електроенергії шляхом оператив-ного прогнозування навантаження і упереджуючого керування; здійснено удосконалення та структурну оптимізацію трансформаторів і реакторів розподі-льного та спеціального призначення; розв’язано проблему підвищення рівня і якості автоматизації процесів керування морськи-ми рухомими об’єктами (МПО) на основі робастно-оптимальних систем зі змінною структурою зво-ротних зв’язків при вимогах максимальної швидкодії або мінімуму витраченої енергії згідно певній функціональній задачі управління в умовах невизначеності та нестаціонарності динамічних моделей МПО та навколишнього середовища.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: обговорення результатів розв’язання наукових задач, пов’язаних з системами електроживлення морських об’єктів, силовими резонансними перетворювачами, системами автоматичного керування автономними електростанціями, трансформаторами і реакторами з просторовим магнітопроводом, системами автоматичного керування морськими рухомими об’єктами, технічними засобами захисту інформації, системами автоматичного керування електромагнітним вібраційним приводом, імпульсними процесами і технологіями та іншими напрямками досліджень в галузях автоматики і електротехніки.