clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю

«Глобалізація і трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному середовищі»

 

Дата проведення: 17-18 грудня 2019 р.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9.

Кількість учасників: 100

Конференція проводиться з метою вироблення пропозицій щодо прискорення темпів зростання та забезпечення сталого розвитку національної економіки в цілому та підприємств південного регіону України зокрема в умовах глобалізації та трансформації економічних процесів в динамічному макросередовищі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Успішно завершено науково-дослідну тему «Сталий розвиток України та її регіонів в умовах посилення інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U001493, науковий керівник – д.е.н., професор Іртищева І.О.), в результаті підготовлено 15 статей у фахових виданнях, в т.ч. що входять до наукометричних баз результати дослідження за згаданою темою увійшли до дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук Бойко Є.О. (захист відбудеться в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України) результати дослідження за згаданою темою увійшли до дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата наук Гришиної Н.В. (захист відбувся в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Успішно завершено науково-дослідну тему «Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу» (номер державної реєстрації 0115U003474, науковий керівник – к.т.н., професор Фатєєв М.В.), за якою опубліковано 9 статей у фахових виданнях, в т.ч. що входять до наукометричних баз. Д.е.н., проф. Іртищева І.О. очолювала групу з підготовки розділу «Креативний розвиток регіонів ЄС» електронного посібнику «Регіональна політика ЄС» (Спільний проект Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Проблеми захисту національного бізнесу в умовах глобалізації і трансформації економічних процесів.
  2. Стратегічне управління інтеграційними процесами в економіці моря.
  3. Антикризове управління підприємствами в динамічному макроекономічному середовищі.
  4. Трансформаційні процеси в управлінні морським транспортним Комплексом України.
  5. Управління природокористуванням та захистом навколишнього середовища.
  6. Актуальні питання оподаткування та обліку.
  7. Гроші, фінанси і кредит.
  8. Ключові проблеми управління маркетинговою діяльністю в умовах глобалізацій них процесів.