clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПРОЄКТІВ ІЗ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК “ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ”.

Метою конкурсу є надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, на сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини та суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору.

Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 21 травня і закінчується 26 червня 2020 року. Більш детальна інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Назва конкурсу – “ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ”.

Мета конкурсу – надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, на сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини та суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору.

Тематика конкурсу – загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Види проєктів за термінами виконання:

1) проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

2) проєкти з терміном виконання в 2020–2022 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 150 млн. грн.

Максимальна сума фінансування проєкту щороку – 5 млн. грн.

Максимальна сума фінансування проєкту з терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн., із терміном виконання в 2020-2022 рр. – 15 млн. грн.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності. Подавати заявки на одержання грантової підтримки мають право колективи авторів проєкту у складі від 2 до 7 дослідників, які можуть бути працівниками однієї або декількох установ (організацій, підприємств); кількість молодих учених не може бути меншою 50 відсотків від складу колективу авторів. У заявці може бути додатково передбачено залучення до виконання проєкту до 3 асистентів із числа молодих учених та студентів, без зазначення їхніх прізвищ.

Примітка: молодий учений – особа віком до 35 років на момент початку конкурсу, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або особа віком до 40 років на момент початку конкурсу, яка має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Науковим керівником проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки учений, який має науковий ступінь і є автором (чи співавтором) або не менше 5 публікацій за період 2015–2020 рр., або не менше 10 публікацій за період 2010–2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago. Кількість співавторів публікації в галузі математики, природничих, технічних наук, біологічних, аграрних та медичних наук не повинна перевищувати 15.

Примітка: квартиль, до якого належить журнал, визначається на момент публікації. Для публікацій, що надруковані у 2019-2020 рр., квартиль визначається за показником 2018 року; якщо журнал має дві версії – електронну та паперову, і дати публікації в цих версіях відрізняються роком, то дата публікації встановлюється на користь автора заявки.

Науковим керівником проєкту з гуманітарних, суспільних, економічних, юридичних наук можуть бути тільки вчений, який відповідає одночасно таким критеріям: — має науковий ступінь; — має наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus та WoS, або є автором наукової монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання і анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД; до таких монографій зараховуються також переклади з української мови; — є автором (або одним із співавторів, не більше 3-х) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка (або) здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримала не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях.

Одна фізична особа може бути представлена лише в 1 заявці, що подана на цей конкурс. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлений виконавець, який порушив зазначену вище вимогу.

https://nrfu.org.ua/news/pidtrymka-doslidzhen-providnyh-ta-molodyh-uchenyh-drugyj-konkurs-nfdu/