clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених — громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, інформаційні технології.

2. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження (далі — Вчена рада), із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

Інструкція з оформлення і подання документів, а також порядку їх розгляду (далі — Інструкція) затверджується комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності (далі — Комітет). Особливості подання та розгляду документів наукових робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, для присудження Премії затверджуються Службою безпеки України за погодженням з Комітетом.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів має належати значний творчий внесок.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії, та висуватися Вченими радами на Премію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатури молодого науковця на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього науковця) на присудження Премії, а також висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки. У разі порушення цієї вимоги подання не будуть розглядатися.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

3. Наукові установи або організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням Вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два паперових примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, та один примірник, крім книг, на електронному носії до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади. Зазначені роботи можуть також подаватися відповідно до місця розташування наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Ще один примірник роботи на присудження Премії зберігається у Вченій раді.

Наукові роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю, оформляються відповідно до встановлених вимог у сфері охорони державної таємниці та у цей же період подаються до Служби безпеки України відповідно до затверджених нею особливостей подання.

4. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії і приймають рішення про їх технічну й змістовну відповідність вимогам цього Положення та Інструкції і про рекомендацію на присудження Премії. У разі рекомендації роботи таке рішення подається до 15 квітня включно до Комітету з супровідним листом, до якого додаються два паперові та один електронний примірники роботи. Роботи, які не відповідають вимогам цього Положення та Інструкції і не були рекомендовані, повертаються.

З метою розгляду робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, Служба безпеки України із залученням представників Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії наук України та інших профільних структур створює конкурсну комісію з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію. Конкурсна комісія з відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію відповідно до затвердженої Службою безпеки України інструкції проводить експертизу подань, їх розгляд, рейтингування, відбір і подає на затвердження до Служби безпеки України перелік до 5 робіт (одноосібних або у складі колективів) переможців конкурсного відбору без зазначення самої назви роботи, яка містить відомості, що становлять державну таємницю. Служба безпеки України затверджує Наказом подання цієї конкурсної комісії та до 15 вересня включно направляє його з супровідним листом до Комітету. Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, та осіб, яким пропонується присудити Премію за такі роботи, здійснюються із дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

5. Комітетом для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження Премії створюється конкурсна комісія з присудження Премії (далі — Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету або один із його заступників. До складу Конкурсної комісії залучаються народні депутати України, а також за згодою провідні вчені — експерти з різних наукових напрямів, представники провідних наукових державних та громадських організацій. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Конкурсної комісії затверджує Комітет. Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження Премії та їхніми працями (крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю) відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України «Голос України» та розміщується на офіційному веб-сайті Комітету.

Критичні рецензії та зауваження, що надходять до Комітету, на роботи претендентів на присудження Премії враховуються під час прийняття рішення Конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу.

Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо у ньому бере участь, у тому числі дистанційно, не менш як половина її складу. За результатами конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення з відповідним поданням 45 робіт переможців конкурсного відбору та 5 наступних за рейтингом робіт — претендентів на перемогу у разі неподання Службою безпеки України переліку переможців конкурсного відбору робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на розгляд Комітету. Рішення Конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору пропозицій претендентів та голосування, про що зобов’язані повідомити до початку розгляду питання по суті. Член Конкурсної комісії, у якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять.

Конкурсна комісія чи її голова може обґрунтовано призначати додаткові експертизи конкретних робіт, за результатами яких визначається загальний середній бал за всіма експертними оцінками робіт. За умови отримання кількома роботами однакового рейтингового бала, який впливає на визначення переможців конкурсу, Конкурсна комісія чи її голова призначає однакову кількість додаткових експертиз таких робіт або Конкурсна комісія проводить детальне обговорення цих робіт та приймає щодо них рішення з урахуванням рівномірного представлення серед рекомендованих переможців конкурсу всіх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, галузей знань, а також регіонального та ґендерного аспектів.

6. Комітет на своєму засіданні розглядає подання Конкурсної комісії та Служби безпеки України і приймає рішення про їх підтримку і направлення на розгляд до Верховної Ради України.

Комітет може повернути на повторний розгляд подання Конкурсної комісії із зазначенням обґрунтованих підстав, про що приймає вмотивоване рішення. У разі якщо Служба безпеки України подасть перелік переможців конкурсного відбору з менше ніж п’яти робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, місце таких робіт займають наступні роботи за рейтингом, визначеним Конкурсною комісією. У поданні Служби безпеки України вказується автор або колектив співавторів, за можливості із зазначенням посади та повної назви наукової установи або організації, закладу вищої освіти або підприємства, а також те, що робота містить відомості, що становлять державну таємницю.

Член Комітету, в якого виявлено потенційний конфлікт інтересів, утримується від голосування з питань, що його становлять, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Комітет щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання про присудження Премії з проектом відповідної постанови Верховної Ради України, що підписують за бажанням народні депутати України — члени комітету.

7. Верховна Рада України щорічно до 31 грудня приймає постанову про присудження Премії за відповідний рік. Щороку на конкурсних засадах присуджується до 50 включно премій Верховної Ради України молодим ученим (у тому числі до п’яти включно — за роботи, які містять відомості, що становлять державну таємницю), розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на Премію.

8. Відповідно до прийнятої постанови Голова Верховної Ради України за поданням Комітету видає розпорядження про виплату Премії за відповідний рік та вручення лауреатам диплома і нагрудного знака встановленого зразка.

9. Особам, яким присуджено Премію, присвоюється звання лауреата Премії Верховної Ради України молодим ученим та в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України вручаються диплом і нагрудний знак установленого зразка Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, Головою Комітету.

10. Оформлення дипломів лауреатів Премії, їх облік та реєстрація, а також облік нагрудних знаків лауреатів здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

11. Виплата лауреатам Премії її грошової частини здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

Диплом і нагрудний знак лауреата Премії, який помер, залишаються його близьким родичам (або їм передаються) довічно. Невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в установленому порядку.

  • Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2022 році