clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на денній , вечірній та заочній  формі до університету приймаються особи, які здобули науковий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і мають схильність для наукової та викладацької діяльності.

 

Порядок  прийому  заяв  та  документів  для  участі  у конкурсному відборі в аспірантуру

Вступник подає заяву на ім’я ректора в паперовій формі з візами передбачуваного наукового керівника та завідувача випускової кафедри. Терміни прийому заяв та документів: за державним замовленням з  1 липня до 20 липня 2021 року  з 10-00 год. до 14-00 год.,  за контрактом з 1 квітня по 10 квітня 2021 р.  та з 1 липня   до 7 серпня  2021 року з 10-00 год. до 14-00 год. за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, відділ аспірантури та докторантури,  каб. 361 (2, 3) .

Разом з заявою у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); та приписне свідоцтво (для чоловіків);

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий науковий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

згоду на збір та обробку персональних даних;

особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;

автобіографію;

список опублікованих наукових праць і винаходів (форма 11), (при    наявності);

копію диплому бакалавра,магістра (спеціаліста) та додатків;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

копію приписного свідоцтва;

копії опублікованих наукових праць, які відповідають напряму навчання  в  аспірантурі ( при наявності);

рецензію передбачуваного наукового керівника на статтю, яка може бути визначена як така, що відповідає напряму визначених наукових досліджень, або науковий реферат з обраної спеціальності з рецензією передбачуваного  наукового керівника;

відгук         передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з характеристикою вступника до аспірантури,  який  візує завідувач  випускової  кафедри;

рекомендацію вченої ради інституту або факультету для випускників магістратури поточного року ( при наявності);

медичну довідку про стан здоров’я (форма 086о);

3  кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

 

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю до сотих частин бала, як сума результатів вступних випробувань та додаткових балів за наукові/навчальні досягнення, помножених на вагові коефіцієнти.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

вступного іспиту з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти ступеня бакалавра).

Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають: вступний іспит зі спеціальності; вступний іспит з іноземної мови; вступний іспит з філософії.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності, філософії та іноземної мови проводиться за національною шкалою та ЄКТС (відмінно- 90…100 «А»; добре — 82…89 «В»;  добре — 74…81 «С»; задовільно —  64…73 «D»;  задовільно — 60…63 «Е»; усі бали які  нижче від вказаних — незадовільно , оформлюється відомостями або протоколом,  що підписують члени предметної комісії.

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку 73«D»  або нижчу, він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує сертифікатом рівень знання мови В2 (та інших прирівнених до нього сертифікатів) і вище, абітурієнт звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом –  100«А».

При обчисленні конкурсного балу із врахуванням результатів вступних випробувань застосовуються такі вагові  коефіцієнти:

вступний іспит зі спеціальності – 0,5; вступний іспит з іноземної мови – 0,25; вступний іспит з філософії – 0,15;

додатковий бал за наукові/навчальні досягнення – 0,1(диплом з відзнакою — 0,02 + стаття в науковометричному виданні -0,03 + стаття у фаховому виданні – 0,02 + тези та участь в НТК – 0,01+ призове місце в фахових олімпіадах України  ( 1-е, 2-е та 3-є місце – 0,01) + призове місце в конкурсі дипломних проектів – 0,01 .

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

До докторантури з відривом від виробництва приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науковометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступник до докторантури подає  на  ім’я  ректора НУК наступні документи:

– заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у наукового консультанта, завідувача кафедри, директора інституту/декана факультету);

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

– список публікацій за темою дисертації ф.-11 ;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– 2 фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного коду;

– копію приписного свідоцтва (для чоловіків);

—  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086о;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НАУ, із згодою бути науковим консультантом;

— розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Документи приймаються від вступників до докторантури за кошти державного бюджету з    1  до  30 червня 2021 р, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – протягом року.

Після подачі документів кафедра, факультет (інститут) дає на розгляд трьом докторам наук (фахівцям з даної галузі) розгорнутий план дисертації, які надають висновок щодо доцільності підготовки в докторантурі. Кафедра, факультет (інститут) шляхом голосування по кожній особі приймає рішення щодо рекомендації про зарахування до докторантури.

Вчена рада університету розглядає рекомендації кафедри, факультету (інституту) щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника – про призначення докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Зарахування до докторантури та призначення наукового консультанта оформлюється наказом ректора не пізніше 15 вересня поточного року.