clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Машинобудівний навчально-науковий інститут

Машинобудівний навчально-науковий інститут (МННІ) НУК імені адмірала Макарова створено в травні 2004 року. Прообразом майбутнього інституту стало механічне відділення політехнічного технікуму, утворене ще в далекому 1924 році. За роки існування інституту підготовлено близько 30 тисяч фахівців для різних галузей народного господарства. Багато з них стали відомими державними та громадськими діячами, керівниками промислових підприємств, науково-дослідних організацій, різних навчальних закладів, професіоналами високого ґатунку.

Сучасний МННІ — це шість випускних кафедр. В МННІ працюють 66 штатних викладачів, з них 11 професорів (7 докторів технічних наук), більше 40 кандидатів технічних наук, доцентів. МННІ НУК готує фахівців, які здатні проектувати, виготовляти та експлуатувати на сучасному рівні весь спектр енергетичного обладнання, призначеного як для забезпечення функціонування суден та споруд океанотехніки, так і для використання у найрізноманітніших галузях сучасного суспільства. МННІ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в широкому спектрі енергетичних, машинобудівних та екологічних напрямів науки відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що сприяє розповсюдженню наукових знань та здійснює культурно-просвітню діяльність. В МННІ відкрита аспірантура для спеціальностей: енергетичне машинобудування, прикладна механіка, теплоенергетика (чотирирічні програми підготовки докторів філософії PhD).

Наші випускники мають великий попит на ринку праці у нашій країні та за кордоном. МННІ бере активну участь у підготовці іноземних студентів, програмах підвищення кваліфікації та інших формах міжнародного співробітництва в галузі освіти. У МННІ створені всі умови для якісного навчання студентів. На кафедрах розроблені та впроваджуються в начальний процес сучасні форми та технології навчання, використовуються програмні комплекси автоматизації проектування складних технічних систем, локальні комп’ютерні мережі, мультимедійні технології. МННІ має відповідну лабораторну базу (40 лабораторій, 25 спеціалізованих кабінетів, а також комп’ютерні класи), яка дозволяє закріплювати теоретичні знання студентів й проводити науково-дослідну роботу.

Студенти МННІ отримують якісну освіту, що відповідає найвищим міжнародним стандартам, беруть активну участь у державних та міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах, стають переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт з різних напрямів. Професорсько-викладацький склад Машинобудівного навчально-наукового інституту бере участь у роботі Академії наук суднобудування України, Міжнародної Академії морських наук, технологій та інновацій, Академії інженерних наук України, Академії технологічних наук України, Королівського Товариства суднобудування Великобританії та Інституту морської техніки, науки і технологій Великобританії, Королівської академії докторів Іспанії, Американського інституту горіння та ін. Кафедри МННІ проводять активну роботу з організації наукових конференцій. Міжнародні конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми», «Актуальні проблеми інженерної механіки», «Сучасний стан та проблеми двигунобудування» та «Холод в енергетиці, промисловості» входять до планів МОН України. Пріоритетним напрямом наукової роботи МННІ є участь у міжнародних наукових проектах.

Однією зі сторін діяльності інституту завжди була активна видавницька діяльність, тому більшість навчальних дисциплін студенти вивчають за підручниками, написаними їх викладачами. За останні п’ять років видано більше 30 підручників, монографій та навчальних посібників з грифом МОН України. Машинобудівний навчально-науковий інститут зберігає традиції минулого, плідно працює нині, впевне но дивиться у майбутнє і разом з усім Національним університетом кораблебудування вирішує стратегічні завдання розвитку регіону і країни.

Сайт Машинобудівного навчально-наукового інституту

Історія Машинобудівного навчально-наукового інституту

ДИРЕКЦІЯ

Директор МННІ

Сербін Сергій Іванович, д-р техн. наук, професор

Заступники директора МННІ

Гогоренко Олексій Анатолійович, канд. техн. наук, доцент

Димо Борис Васильович, канд. техн. наук, професор

Личко Богдан Михайлович, канд. техн. наук, доцент

КАФЕДРИ

 

Двигуни внутрiшнього згоряння, установки та технічна експлуатація

Експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики

Інженерної механiки та технологiї машинобудування

Кондицiювання і рефрижерації

Технiчної теплофiзики i суднових паровиробних установок

Турбiн

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЦЕНТРИ

Навчально — науковий центр Морської інфраструктури

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

МННІ готує фахівців за денною та заочною формами навчання за 3 рівнями вищої освіти, 5 спеціальностями та 17 освітньо-професійними програмами:

 

І освітній рівень — Бакалавр

 

Спеціальність 135 Суднобудування

 

Спеціальність 144 Теплоенергетика
Освітньо-професійна програма: «Енергетичний менеджмент»

 

Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація: 271.02 «Управління судновими технічними системами та комплексами»

 

ІІ освітній рівень — Магістр 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка

 

Спеціальність 135 Суднобудування
Освітньо-професійна програма: «Суднові енергетичні установки та устаткування»
Освітньо-професійна програма: «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок»

 

Спеціальність 144 Теплоенергетика
Освітньо-професійна програма: «Енергетичний менеджмент»

 

ІІІ освітній рівень — Доктор філософії

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка

 

 

Спеціальність 144 Теплоенергетика

КОНТАКТИ

м. Миколаїв, вул. Кузнецька 5, 54002

+38 (0512) 47-94-74