clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

12 Інформаційні технології

Галузь знань:

126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність:

Інформаційні системи та технології

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Ні. Термін подання 2021 рік. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Мета ОП: Підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних бакалаврів з інформаційних систем та технологій, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області інформаційних систем та технологій, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості ОП: Враховується галузевий контекст через формування та реалізацію моделі підготовки бакалаврів з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств Миколаївщини.

Зміст та програмні результати підготовки фахівців за ОП «Інформаційні системи та технології» спрямовані на оволодіння знаннями з інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навичками програмування, технологіями безпечної роботи в комп’ютерних мережах, методами створення баз даних та інтернет-ресурсів, технологіями розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій.

Обов’язкові компоненти програми
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Інформаційні системи та технології

Ступінь Бакалавра

спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми