clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

 

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра (перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання див. Додаток 3 до Правил прийому).

Вступники приймаються на навчання до НУК на перший курс зі скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім особливих випадків.

Тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до Умов прийому;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов прийому;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії НУК.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в НУК та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії НУК.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією НУК у порядку, визначеному законодавством.

 

Конкурсний відбір

 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених Умовами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в Додатку 5 до Правил прийому.

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти. У 2021 році К1 встановлений на рівні 0,25; К2 – на рівні 0,25; К3 – на рівні 0,5.

 

 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × ПЗ + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 5 до Умов прийому); ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУК для вступу до НУК за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки НУК ім. адм. Макарова у 2021 р. у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6 до Правил прийому); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються НУК з точністю до 0,01 згідно Додатку 5 до Правил прийому.