clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

Дата проведення: 13-15 вересня 2019 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК  та База НУК «Корабел»)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів):

Республіка Білорусь – 2; Китайська Народна Республіка – 1; Польща 2; Грузія -2.

Мета проведення заходу – висвітлення теоретичних та прикладних результатів досліджень щодо становлення та розвитку правової держави; налагодження зв’язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

Протягом останніх 5 років було розширено коло вищих навчальних закладів України, представники яких стали постійними учасниками конференції, в тому числі це стосується Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська морська академія», Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,  Харківського економіко-правового університету тощо.

В 2017-2018 році конференція вперше отримала статус міжнародної, оскільки були налагоджені зв’язки з університетами з Республіки Білорусь, Китайською Народної Республіки, залучені учасники з Туркменістану. Робота щодо пошуку іноземних партнерів ведеться і далі.

За останні 2-3 роки була налагоджена співпраця кафедри правознавства НУК з кафедрою морського права Національного університету «Одеська морська академія» у сфері морського права, що виразилось в обміну досвідом та у спільній участі викладачів та студентів в конференціях НУК та НУ «ОМА», в тому числі і в секції «Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право» даної конференції.

В результаті проведеної роботи в НУК кафедра правознавства була реорганізована з 01.03.2017 у кафедру морського та господарського права та був утворений Факультет морського права. З 2017-2018 н.р. в НУК вперше була розпочата підготовка магістрів, до навчального плану яких були включені такі дисципліни, як «Актуальні проблеми міжнародного морського права», «Портове право» та «Державне управління у морській галузі».

За останні 5 років було вперше включено до навчальних планів технічних спеціальностей такі дисципліни, як «Правове регулювання діяльності у портовій галузі», «Основи морського права та нормативне регулювання охорони судна» та інші, пов’язані з морським правом.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: теорія та історія держави та права. філософія права; конституційне право. адміністративне право. адміністративний процес; цивільне та сімейне право. цивільний процес; кримінальне право. кримінальний процес. кримінологія. криміналістика; морське право. міжнародне публічне право. міжнародне приватне право; основи юридичної клінічної практики. безоплатна правова допомога в Україні.