clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра економічної політики та безпеки

Мета занять економікою — не отримання набору готових відповідей, але придбання знань, необхідних для життя.
Джоан Робінсон

Економіка є мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.
Лоренс Пітер

Кафедра економічної політики та безпеки є випускаючою кафедрою, яка забезпечує підготовку бакалаврів за освітніми програмами «Міжнародна економіка» та «Публічні закупівлі» і магістрів за освітніми програмами «Міжнародна економіка» та «Управління фінансово-економічної безпекою».

На сьогодні, колектив кафедри – це висококваліфіковані викладачі вищої школи з досвідом науково-методичної роботи: завідувач кафедри д.е.н., професор НУК Єфімова Г.В., к.е.н., доцент Майстренко О.М., к.е.н., доценти кафедри: Марущак С.М., Вдовиченко Л.Ю., викладачі: Зотова А.М., Клисяк М.Д.

Кафедра бере участь в освітніх програмах університету в частині фундаментальної економічної підготовки студентів та підготовці здобувачів освітнього рівня PhD за спеціальністю 051 – Економіка.

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується викладання наступних дисциплін для студентів всіх спеціальностей економічного напрямку університету: політична економія, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, національна економіка, міжнародна економіка. Набуті в процесі їх вивчення знання відкривають кожній особистості магістральні шляхи до розуміння закономірностей суспільного життя, створюють міцний фундамент їх подальшого професійного зростання та розвитку. Зазначені дисципліни є базовими, фундаментом для формування економічного мислення майбутніх фахівців, яких готує факультет економіки моря.

Не залишаються без уваги й студенти інших спеціальностей університету, для яких підготовлена спеціальна пропозиція – курси «Економічна теорія та економіка України» і «Економіка та бізнес».

Прагнення дістатися таємниць економічних процесів пояснюється не лише потягом до самопізнання та проникнення у глибочину світобудови. Ще одна рушійна сила – практичні потреби регулювання подій, які відбуваються у реальному секторі економіки. Тому, цілком природними виглядають наукові дослідження, які виконують викладачі кафедри, результати яких обговорюються на наукових і методичних семінарах кафедри, оприлюднюються на наукових конференціях, публікуються в наукових статтях.

Найбільш вагомі здобутки кафедри у науковій сфері діяльності за період 2016-2021 рр.:
– випущено 9 колективних та індивідуальних монографій, в т.ч. за кордоном;
– опубліковано 5 наукових статей у виданнях, включених до Scopus або WoS;
– опубліковано 24 наукові статті у фахових виданнях України, Польщі, Чехії, Грузії, Узбекистану.

Науковці кафедри беруть активну участь у виконанні НДР, експертизі дисертаційних робіт, реалізації національних і міжнародних проєктів, формуванні нової моделі розвитку вищої освіти в Україні.

В НДР кафедри активну участь беруть студенти, кількість публікацій яких за період 2016-2021 рр. сягає 54.

Колективом кафедри успішно розвивається співробітництво з міжнародними компаніями та зарубіжними університетами.

Кафедра економічної політики та безпеки готує спеціалістів, в т.ч. і для Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану та Китаю. Напрямки діяльності випускників дуже різноманітні.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси: креативність, інноваційність, мобільність і перспективність.


 

Заступниця декана з організації вступної кампанії –
МАРУЩАК Світлана Миколаївна.
Кандидатка економічних наук, доцентка.
+38(066) 531 12 34,
+38(097) 003 97 60
e-mail: svitlana.marushchak@nuos.edu.ua