clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра фінансів

Якщо хочеш бути багатим, потрібно бути фінансово грамотним.
Роберт Кіосакі

Революція у сфері фінансових технологій (FinTech), якою ознаменувалося XXI сторіччя забезпечує об’єктивні передумови для стійкого попиту на висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують міжнародні корпорації, промислові та комерційні підприємства, банківські структури, державні фінансові органи, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

Тому у 2001 році в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова було створено кафедру фінансів. Очолив новостворену кафедру Рогов Георгій Костянтинович.

Кафедра фінансів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Сучасний фінансист одна з ключових фігур на підприємстві. Саме в його компетенції провести діагностику фінансового стану підприємства, розробити фінансову стратегію, обґрунтувати оптимальні шляхи розвитку бізнесу, оцінити доцільність інвестицій, визначити ступінь фінансових ризиків та обрати оптимальні методи їх страхування, формувати і розподіляти грошові кошти, здійснювати фінансові розрахунки підприємства, зокрема, міжнародні та виконувати цілий ряд інших функцій, які дозволяють зорієнтувати діяльність підприємства на зростання його прибутку та задоволення людських потреб.

Кафедра фінансів готує не лише універсальних спеціалістів галузі корпоративного фінансового менеджменту, міжнародних фінансових розрахунків підприємств, банківських операцій, оподаткування та страхування, але і унікальних фахівців, які здатні вирішувати фінансові проблеми підприємств морського транспортного комплексу.

Освітньо-професійна програма передбачає формування поглиблених фахових компетентностей щодо здійснення фінансових розрахунків за експортно-імпортними операціями. Це обумовлено зростанням потреби у висококваліфікованих фінансистах, які здатні вирішувати такі задачі у зв’язку з розвитком зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, особливо в портових містах, зокрема в Миколаєві та уможливлюється партнерськими відносинами з експортно-орієнтованими підприємствами регіону й наявністю відповідного практичного досвіду у викладачів.

Відповідно до європейських і загальносвітових тенденцій соціалізації економіки та збереження екосистеми освітньо-професійна програма передбачає формування компетентностей створення і використання системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку. В рамках програми здобувачі залучаються до виконання наукових досліджень наукової лабораторії кафедри фінансів «Фінансові проблеми сталого корпоративного розвитку». Особливістю освітньо-професійної програми є також поступове збільшення частки навчального навантаження з фахових дисциплін, що виконується на англійській мові з метою сприянню академічної мобільності здобувачів вищої освіти та підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Кафедра фінансів відповідає за викладання таких навчальних курсів, як «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Гроші і кредит», «Фінансове моделювання», «Страхування», «Фінанси підприємств», «Фінансові ризики», «Бюджетна система», «Податкова система», «Банківська система», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансова діяльність су’єктів господарювання», «Фінансовий ринок», «Фінансовий аналіз», «Соціальна відповідальність», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Фіскальний менеджмент».

Викладачами кафедри розроблені такі сучасні курси, як «Інноваційні світові технології цифровізації адміністрування та господарювання: regtech, fintech, insurtech, futuretech» (Занченко А.І.), «Sustainable corporate finance (Фінанси корпоративного сталого розвитку)» (Рогов Г.К.).

Деякі лекції та практичні заняття проводяться на англійській мові.

Кафедра фінансів використовує сучасні  методи навчання, що відповідають європейським стандартам, такі як професійні тренінги, ділові та рольові ігри, імітаційне моделювання фінансових ситуацій. З метою набуття студентами ділових навичок професійної діяльності до освітнього процесу залучаються провідні фахівці промислових підприємств та фінансових установ. Зокрема здійснюється спільна програма практичної підготовки з «ПриватБанк».

Послідовне надбання студентами ділових навичок професійної діяльності на робочому місці – одне з головних завдань навчально-наукової лабораторії кафедри. Студенти приймають активну участь у наукових дослідженнях за темою «Фінансові механізми корпоративного сталого розвитку», результати яких відображаються у курсових, кваліфікаційних роботах, доповідях на науково-практичних конференціях.

Якість навчання гарантується відповідністю вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Освіту за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» одержують не лише українські, але й студенти з Китаю, Туркменістану, Азербайджану, Грузії та інших країн світу.

Спеціальна програма пропонується для тих, хто хоче продовжувати навчання за кордоном.

Показником якості освіти випускників є незмінно високий попит на них на ринку праці та успішне кар’єрне зростання. З-поміж місць працевлаштування ‑ провідні підприємства Південного регіону України, банки та страхові компанії, такі як Суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон», ПАТ Чорноморський суднобудівний завод,  ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», машинобудівні заводи «Фрегат» і «Первомайськдизельмаш», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», група компаній «Agrofusion», група компаній «Прометей», АТ «Ощадбанк», КБ «ПриватБанк», АТ «Альфа-Банк», Страхова компанія «Провідна» тощо.

Протягом свого існування на кафедрі фінансів викладали доктори економічних наук, професори І. О. Іртищева, В. І. Криленко, Н. С. Танклевська, кандидати економічних наук, доценти І. А. Воробйова, О. П. Кириченко, В. А. Мініна, В. М. Побєгайлов, М. І. Сорокина, С. М. Єремець (фінансовий директор ТОВ «Сандора»), кандидати економічних наук О. М. Крамаренко і К. В. Парсяк, викладачи К. Б. Ямніков, О. М. Горбатюк, В. Н. Ангелова, Р. В. Руденко.

Сьогодні організацію та науково-методичне забезпечення навчального процесу підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють професіонали вищого рівня.

Всі науково-педагогічні працівники мають багатий досвід роботи на підприємствах, фінансових установах, консалтингових фірмах.

Їх знання та вміння знайшли відображення в численних наукових та навчально-методичних працях, зокрема таких нових навчальних посібниках з грифом МОН України «Банківська система» (Карась П.М., Гришина Л.О., Приходько Н.В., Пащенко О.В.), «Оцінка та управління підприємницькими ризиками» (Пащенко О.В., Єфімова Г.В., Марущак С.М.), навчальному посібнику рекомендованому Вченою радою НУК «Практикум з фінансів підприємств» (Рогов Г.К., Зінченко А.І., Пащенко О.В.), монографіях  «Фінансова діяльність суднобудівних підприємств» (колективна монографія), «Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб’єктів національного господарства» (Карась П.М., Гришина Л.О., Ільницький В.В., за ред. Савчук Л.М., Череп А.В.), «Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку» (Рогов Г.К.) та чисельних навчально-методичних розробках.

Кафедра приділяє увагу роботі над науково-популярними, консультаційними та дискусійними публікаціями з фінансовою тематики. Зокрема, доцентом Зінченко А.І. оприлюднено понад 70 такого роду робіт на спеціалізованому сайті https://news.finance.ua. Він є постійним гостем ефірів ТРК «Нис-ТВ» де надає фахові науково-прикладні коментарі з фінансово-економічних та юридичних питань.

 

Контакти кафедри:
54007, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9, кім. 345, 337.
Кафедра фінансів у соціальних мережах: https://www.facebook.com/kafedrafinance/
E-mail: kafedrafinance@gmail.com
Контактні телефони: +38(067) 510-69-41; +38(063) 312-02-01


 

Заступниця декана з організації вступної кампанії –
МАРУЩАК Світлана Миколаївна.
Кандидатка економічних наук, доцентка.
+38(066) 531 12 34,
+38(097) 003 97 60
e-mail: svitlana.marushchak@nuos.edu.ua