clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра екологiї та природоохоронних технологiй

Кафедра екологiї та природоохоронних технологiй

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Базовим структурним підрозділом факультету є кафедра екології та природоохоронних технологій.

Кафедра екології та природоохоронних технологій створена на базі кафедри охорони праці, яка здійснює свою діяльність з 1972 року. З розвитком та напрацюванням екологічних курсів кафедра декілька разів змінювала свою назву: «Охорони праці» (1972-1988), «Охорони праці і навколишнього середовища» (1988-1990), «Екології і хімії» (1991-1993), «Екології» (1993-2011), «Екологічної безпеки» (2011-2013), «Екологічної безпеки та охорони праці» (2013-2017), «Екології та природоохоронних технологій» (з 2017 р.).

Першим завідувачем кафедри охорони праці був доцент Юрій Сергійович Риске, а до складу кафедри увійшли доцент Коваль В.І., асистент Голубченко Т.О., асистент Лісний А.Ю., старший лаборант Ленковець Н.Ф., лаборант Долматеня А.В. В цей період почала створюватися матеріально-технічна база кафедри, формувалася лабораторія охорони праці.

З 1976 по 1987 роки завідувачем кафедри охорони праці був Владлен Миколайович Матвієнко. За цей час розширилася матеріально-технічна база кафедри, було розроблено та видано декілька разів «Збірник лабораторних та практичних робіт з охорони праці», методичні вказівки з виконання розділу «Охорона праці» у дипломних проектах.

У 1987 році з приходом нового завідуючого кафедри – канд. техн. наук, доцента Валерія Пантелійовича Волошина почалась підготовка до відкриття спеціалізації екологічного спрямування та переводу кафедри у розряд випускаючих. Це, в свою чергу, призвело до зміни назви кафедри. З 1988 року кафедра отримала назву – «Охорони праці і навколишнього середовища». Починаючи з 1989 року сумісно з кафедрою суднових енергетичних установок викладачі кафедри здійснюють випуск інженерів зі спеціалізації «Природоохоронні комплекси СЕУ» спеціальності «Суднові енергетичні установки». Кафедра стає випускаючою, що дає реальну можливість для відкриття спеціальності екологічного спрямування.

В період 1990-1994 роки кафедру очолює д-р техн. наук, професор Ігор Михайлович Віршубський. При ньому починається новий період розвитку кафедри. З 1993 року на кафедрі відкрита спеціальність «Охорона навколишнього середовища». Для укріплення матеріальної бази у 1991 році кафедру об’єднують з кафедрою хімії, після чого вона стала називатися кафедрою екології і хімії. В середині 1993 року, у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту, знов відбувається поділ на кафедру екології і кафедру хімії.

З квітня 1994 року завідувачем кафедри екології став д-р техн. наук, професор Рижков Сергій Сергійович. В цей період відбувається швидкий розвиток кафедри, яка займає активну позицію у вирішенні наукових і практичних проблем суднобудівної галузі. За ініціативи професора Рижкова С.С. і доцента Харитонова Ю.М. та при підтримці ректора УДМТУ професора Романовського Г.Ф. було започатковано проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергозбереження і екології у суднобудуванні». Вперше така конференція пройшла у вересні 1996 року.
Головним науковим напрямком кафедри стає розробка екологічних та енергозберігаючих технологій. Так, Рижковим С.С. створено наукову школу з екологічної техніки і новий науковий напрямок очистки та утилізації газових і рідинних викидів за рахунок енергопотенціалу самих викидів з використанням струминних, двофазних дисперсних та відривних течій, сил турбо- та термофорезу, коагуляції частинок при обтіканні перешкод та в каналах. На основі створеного напрямку розроблено цілий типорозмірний ряд струминних масловіддільників для газотурбінних двигунів. Захищені патентами та авторськими свідоцтвами винаходи знайшли широке впровадження на підприємствах країн СНД, Індії, Китаю.

За наукову розробку «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» групі дослідників на чолі з професором Рижковим С.С. (Блінцов В.С., Єгоров Г.В., Жуков Ю.Д., Квасницький В.Ф., Кошкін К.В., Крівцун І.В., Нєкрасов В.О., Севрюков В.В., Солоніченко Ю.В.) у 2011  р. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Професор Рижков С.С. докладав максимум зусиль для залучення висококваліфікованих науковців у галузі екології для забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Значну увагу приділяв матеріально-технічному та методичному забезпеченню навчального процесу та науково-дослідної діяльності кафедри, встановленню зв’язків з науковими організаціями, в тому числі на міжнародному рівні, та підвищенню авторитету кафедри.

 

Анна Григор.jpg

З 2017 року кафедру очолює д.т.н., професор  Трохименко Ганна Григорівна.

У 1996 році вона закінчила Харківський державний університет (ХНУ імені В.Н. Каразіна), за спеціальністю «фізика біологічних систем» з червоним дипломом. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.02 — «біофізика» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2002 року працює на кафедрі екології НУК імені адмірала Макарова. У 2012 році створила науково-дослідну екологічну лабораторію НУК, яка у 2013 році була атестована.
Трохименко Г. Г. активно керує підготовкою аспірантів: у 2018 році під її керівництвом Мельничук Світлана Сергіївна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія, e 2019 році Магась Наталя Іванівна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

У 2018 році Ганна Григорівна захистила докторську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека у НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Автор біля 280 наукових робіт, серед яких навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, монографія. Нагороджена грамотами облдержадміністрації, міського Голови, Міністерства освіти і науки України. У 2017 році отримала звання «Викладач року».

У складі кафедри екології та природоохоронних технологій працюють: д.б.н., професор Наконечний І.В.; к.т.н., доцент Благодатний В.В; к.т.н., доцент Маринець О.М.; к.т.н., доцент Ремешевська І.В.;  к.с-г.н., доцент Гіржева О.Л.; к.е.н., доцент Літвак О.А.; к.т.н., доцент Магась Н.І., в.о. доцента, к.б.н.  Мельничук С.С.;  доцент Тубальцев А.М.; доцент НУК Мозговий А.М.; старший викладач Гурець Н.В.; асистент Грушина О.Г.; зав. лабораторією Бідніченко Г.В., зав. лабораторією Ященко О.І.; ст.. лаборант Горбунова Л.І.; ст.. лаборант Жилін О.П.; фахівець Демченко І.С..

Також за сумісництвом на кафедрі працюють: к.т.н., професор НУК Літвак С.М., д.т.н., професор Харитонов Ю.Н.; д.т.н., професор Маркіна Л.М., викладач Наконечна Ю.О.

Наконечний.jpgЗ вересня 2018 року на кафедрі екології та природоохоронних технологій працює доктор біологічних наук, професор Наконечний Ігор Володимирович, який є провідним вченим у галузі екології. У 1986 році він закінчив ветеринарний факультет Одеського сільськогосподарського інституту, У червні 199  року захистив кандидатську дисертацію на тему «Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса птиці при сальмонельозах», спеціальність 16.00.06 – ветсанекспертиза та гігієна.

Маючи дві вищі освіти та здобувши науковий ступінь кандидата наук у липні 1992 року перейшов до роботи на виробництво, працюючи на різних посадах в Очаківському та Казанківському районах Миколаївської області. З 2003 по 2018 роки працював в Миколаївському державному університеті ім. В.О. Сухомлинського, де у період 2014-2018 роки обіймав посаду завідувача кафедри екології. Більше 15 років працював над докторською дисертацією, яку захистив у червні 2010 року в Українському інституті Агроекології, здобувши наукову ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. В лютому 2013 року отримав вчене звання професора по кафедрі екології.

Впродовж останніх 7 років – член спеціалізованої вченої ради при Інституті Агроекології НАН України, референт Міністерства екології України, експерт фахової наукової ради МОН України, з 2008 року – експерт робочої групи ФАО/ВООЗ.

Професорсько-викладацький склад, аспіранти, магістранти і студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

За результатами цієї роботи впродовж останніх років підготовлено біля 700 публікацій у фахових виданнях і тез на наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, зареєстровано понад 90 патентів на винахід та свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Викладачі кафедри є співавторами більше 10 монографій, 30 навчальних посібників.

Колектив кафедри екології та природоохоронних технологій, 2019 рікЗліва направо, перший ряд: Світлана Мельничук, Наталія Гурець, Анастасія Колєгова, Ганна Трохименко, Вероніка Ахмедова, Ольга Літвак, Ірина Демченко.Другий ряд: Олег Власенко, Анатолій Тубальцев, Ольга Грушина, Андрій Мозговий, Наталія Міхелєва, Ігор Наконечний, Ігор Горовий, Володимир Благодатний, Наталія Магась, Олександр Маринець.

Колектив кафедри екології та природоохоронних технологій, 2019 рік

Зліва направо, перший ряд: Світлана Мельничук, Наталія Гурець, Анастасія Колєгова, Ганна Трохименко, Вероніка Ахмедова, Ольга Літвак, Ірина Демченко.

Другий ряд: Олег Власенко, Анатолій Тубальцев, Ольга Грушина, Андрій Мозговий, Наталія Міхелєва, Ігор Наконечний, Ігор Горовий, Володимир Благодатний, Наталія Магась, Олександр Маринець.

        

За останні роки колектив кафедри виконував такі науково-дослідні роботи:

держбюджетні теми:

 1. «Теоретичні основи підвищення стійкості процесів горіння вуглеводневих палив в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних двигунів з використанням плазмохімічних стабілізаторів» (2016-2018 рр.). Науковий керівник Сербін С.І.
  2. «Розробка програми енергозбереження м. Первомайська на 2010-2020 роки». Науковий керівник Харитонов Ю.М.
  3. «Системні дослідження та комплексна структурна оптимізація муніципальних систем теплопостачання при їх модернізації і реконструкції». Науковий керівник Харитонов Ю.М.
  4. «Системні дослідження та розробка моделей програмно-цільового розвитку систем теплопостачання України на основі новітніх технологій та процесів енергоперетворення». Науковий керівник Рижков С.С.
  5. Держбюджетна тема № 1957 «Дослідження інструментарію трансляції культури безпечної діяльності студентами ВНЗів» (2014-2018). Науковий керівник Рижков С.С.

 

госпдоговірні теми:

 1. «Розробка енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання смт Чорноморське». Замовник: Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради.
  2. «Розробка оптимізованної схеми водопостачання смт Чорноморське».
  Замовник: Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради.
  3. «Розробка оптимізованної схеми водопостачання міста Южноукраїнськ». Замовник: КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство».
  4. «Розробка оптимізованої схеми водопостачання міста Нова Одеса». Замовник: КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство».
  5. «Розробка проекту програми енергоефективності та енергозбереження м. Миколаєва». Замовник: департамент житлово-комунального господарства м. Миколаєва.
  6. «Розробка піролізної технології та обладнання переробки вугілля в рідке паливо».
  Проводяться сумісні дослідження та співпраця з: природним заповідником «Єланецький степ»; національним природним парком «Білобережжя Святослава»; національним природним парком «Бузький гард»; КП «Прибузьке» (м. Нова Одеса); ТОВ «Молочна компанія «Дружба» (м. Нова Одеса); ПАТ АВ InBev (Миколаїв); Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут імені Їгоря Сікорського»; Одеським екологічним університетом.
  Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у співпраці з Миколаївським міськводоканалом, комунальними підприємствами міст Южноукраїнська та Нової Одеси, біологічним факультетом МДУ ім. Сухомлинського. Кафедра активно співпрацює з Південним науковим центром НАН України. Підтримуються ділові та наукові звʼязки з підприємствами галузі, а також зі спорідненими кафедрами провідних вищів України.

З метою проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації викладачів кафедри екології та природоохоронних технологій на її базі у 2003 році був створений Науково-дослідний інститут проблем екології і енергозбереження.

До складу науково-дослідного інституту входять такі підрозділи:
— Центр моніторингу параметрів навколишнього середовища (керівник Трохименко Г.Г.)
— Цент піроліз них технологій (керівник Маркіна Л.М.);
— Центр енергозберігаючих технологій (керівник – Маркіна Л.М.)
— Центр водоочищення та водопідготовки (керівник – Трохименко Г.Г.)
— Центр еколого-економічних досліджень (керівник – Літвак О.А.).

Вже більше двадцяти років кафедрою проводиться традиційна міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології і енергозбереження у суднобудуванні», яка входять до планів Міністерства освіти і науки України.

Проведено дванадцять таких конференцій. В організації конференції приймають активну участь всі співробітники кафедри, аспіранти, студенти факультету.

Конференція робить значний внесок у впровадження сучасних підходів до питань захисту довкілля та раціонального природокористування. Цікаві та інформативні доповіді, матеріали наукових досліджень, нові ідеї завжди викликають на конференції інтерес і сприяють жвавій науковій дискусії. Безцінний досвід, набутий учасниками конференції, спрямований на вирішення екологічних проблем різних регіонів України.

Кафедра екології та природоохоронних технологій має сучасну лабораторну базу з новітнім технологічним обладнанням, яка включає: лабораторії охорони праці, екологічного моніторингу, екологічну лабораторію. Всі лабораторії забезпечені необхідним обладнанням та стендами із відповідністю з виконуваними лабораторними роботами, які виконуються на кафедрі.

Для приближення учбового процесу до безпосередніх замовників, використання накопиченого досвіду у сфері вирішення екологічних проблем, покращення підготовки кадрового складу шляхом розширення матеріальної бази були створені філіали кафедри екології та природоохоронних технологій: при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації (у 1995 р.), Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді (у 1998 р.), міськвиконкомі (у 2002 р.). Наявність філіалів кафедри дозволяє проходити підвищення кваліфікації викладачам без відриву від навчального процесу.

Випускники кафедри працюють на багатьох підприємствах і в організаціях:

управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації;

державній екологічній інспекції в Миколаївській області;

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;

ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод»;

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»; ТОВ «Сандора»;

ДП «Лакталіс»;

ПАТ «Баштанський сирзавод»;

ПАТ «ЮГцемент»;

МКП «Миколаївводоканал»;

ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»;

ПАТ «САН ІнБев Україна»;

Миколаївському морському торговельному порту, ТОВ СП «Нібулон».

 

Серед випускників кафедри – фахівці, які досягли успіхів у професіональній, науковій та громадсько-політичній сферах:

І. В. Кубрак (1999 р. в.) – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря ( Державвна екологічна інспекція північно-західного регіону Чорного моря); заступник начальника Державного управління охорони навколишнього середовища в Миколаївській області;
І. К. Заворотня ( 1993 р.в.) – заступник начальника Державної екологічної інспекції України у Миколаївській області;
О. С. Петрик (1998 р. в.) – начальник служби охорони навколишнього середовища холдинга «Agrofusion»;
М. О. Пастушенко (2007 р. в.) – директор ООО «Лимит Плюс»;
Г. М. Павлова (1999 р. в.) – начальник відділу природоохоронних програм та моніторингу Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА;
С. О. Матусевич (2008 р. в.) – завідуюча лабораторією охорони навколишнього середовища м. Мельбурн (Австралія);
О. О. Шумілова (2014 р.в.) – PhD candidate, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Department of Ecohydrology (Берлин, Германия).

Більше 12 років працює студентська екологічна асоціація Миколаївської області в яку залучено студентів спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» і науково-педагогічні працівники кафедри. Президентом асоціації є доцент НУК Мозговий А.М. Через асоціацію проводиться виховна робота студентів.

Студентські будні насичені натуралістичними подорожами, цікавими поїздками, походами по заповідним місцям півдня України. За ініціативи викладачів кафедри студенти кожного року відвідують підприємства міста та Миколаївської області з метою отримання практичного досвіду та вивчення екологічних проблем стану довкілля Миколаївщини. Проводяться акції з прибирання парків. Організовуються екскурсії до заповіднику «Єланецький степ», Трикратського лісу, НПП «Бузький Гарт».

З метою зацікавленості студентів на базі кафедри працюють природничі гуртки «Заповідне Побужжя» (працює на заповідних територіях Миколаївщини) та «Скарбниця Південного Степу» (включає вивчення історії дослідження ґрунтів південного регіону України).

 

IMG_3261.JPGIMG_3240.JPG

Поїздка на Южно-Українську АЕС і Ташлицьку ГАЕС

 

Баштанский сирзавод.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія на Баштанський сир завод

 


Професорсько-викладацький склад

Трохименко Ганна Григорівна

Благодатний Володимир Валентинович

Гіржева Олена Леонідівна

Грушина Ольга Григорівна

Гурець Наталія Володимирівна

Колєгова Анастасія Сергіївна

Літвак Ольга Анатоліївна

Літвак Сергій Михайлович

Магась Наталія Іванівна

Маринець Олександр Миколайович

Мельничук Світлана Сергіївна

Мозговий Андрій Михайлович

Наконечна Юлія Олександрівна

Наконечний Ігор Володимирович

Ремешевська Ірина Володимирівна

Тимченко Інна Вікторівна

Тубальцев Анатолій Миколайович

Ященко Цвєтана Романівна

Гіржева Олена Леонідівна

 


Аспіранти:

Недорода Владислав Миколайович

 


Завідуючі лабораторіями:

Бідніченко Григорій Вікторович

Ященко Олена Іванівна

 


Лаборанти:

Горбунова Людмила Іванівна

Демченко Ірина Станіславівна

Жилін Олександр Павлович

 


 

Анкетування

 


 

Наукова робота студентів та аспірантів

 


 

Наукове екологічне товариство студентів

 


 

Лабораторії кафедри екологiї та природоохоронних технологiй