clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра морських технологій та океанотехніки

Кафедра морських технологій та океанотехніки

Зайцев Володимир Васильович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

Народився 8 листопада 1949 р. у Миколаєві.

На протязі 1966-1972 рр. навчався у Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала Макарова (спеціальність «Суднобудування і судноремонт»). Після закінчення вузу був направлений на наукову роботу стажером-дослідником на кафедру конструкції корпусу і суднових приладів МКІ. У 1974-1976 рр. навчався в аспірантурі alma mater.

В 1977 р. В.В. Зайцев захистив кандидатську дисертацію, яка була пов’язана з проектуванням гнучких огороджень (ГО) амфібійних СПП. Матеріали наукової роботи використані у проектних організаціях Радянського Союзу під час проектування СПП. Володимир Васильович отримав авторські свідоцтва СРСР на оригінальні конструкції ГО.

З 1976 р. в МКІ ім. адм. Макарова пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента. З 1999 р. очолює кафедру морських технологій.

В 2001 р. Володимир Васильович захистив докторську дисертацію. Через два роки йому присвоєно вчене звання професора.

Основний напрям наукової діяльності вченого: проектування і розрахунок суднових пристроїв, суден-газовозів різноманітних типів та їх танків, суден на повітряній подушці, гнучких огороджень суден на повітряній подушці. Він є співавтором двох монографій, шести наукових видань, більше 120 наукових статей і 14 навчальних посібників, 13 авторських свідоцтва і патентів України на винаходи.

Кафедра створена в 1972 р. поділом кафедри конструкції і проектування суден (завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент О.І. Картава) на кафедру проектування суден та кафедру конструкції корпусу і суднових пристроїв.

Першою кафедрою продовжував керувати доцент О.І. Картава, другою – доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки УРСР і РРФСР В.Е. Магула.

Саме цій кафедрі згодом судилося перетворитися в кафедру морських технологій, яку В.Е. Магула очолював до 1993 року.

З 1 лютого 1993 року по 15 лютого 1993 року кафедрою керував ректор МКІ, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки УРСР і РРФСР М.Н. Александров.

З 1993 року по 1999 рік кафедрою керував доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії інженерних наук України А.Я. Казарезов.

З 1999 р і по теперішній час кафедру очолює доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України В.В. Зайцев.

З 01 вересня 2017р. кафедра перейменована на кафедру морських технологій та океанотехніки.

На сьогоднішній день кафедра продовжує випускати бакалаврів, фахівців і магістрів за напрямком «Суднобудування та океанотехніка» спеціальності “Кораблі та океанотехніка” і з 2013р. новим напрямком «Механічна інженерія» спеціальності «Суднобудування» зі спеціалізацією «Суднові машини та механізми».

Ці спеціальності і спеціалізації є широко профільними і дозволяють їх власникам зайняти близько 100 інженерних посад – від помічника майстра до керівника підприємства, що будують та експлуатують складну морську техніку, наукового співробітника дослідницького інституту, викладача вищого навчального закладу, конструктора проектної організації, директора інституту, ректора університету, головного конструктора, міністра промислової політики і суміжних галузей промисловості.

В процесі навчання студент освоює сучасну технологію комп’ютерного проектування науково-дослідних, рибопромислових, трубоукладальних, бурових і кабельних суден, суден на повітряній подушці та газовій каверні, підводних апаратів, батискафів, батисфер, водолазних і рятувальних дзвонів, надводних і підводних технічних об’єктів, морських заводів зрідження газу; плавучих бурових установок різного типу, суднових пристроїв і систем з різноманітим рівнем автоматизації і технологічними можливостями; спеціальні вантажні, суднопідіймальні, підводні, будівельні, пошукові технології, які пов’язані з використанням ресурсів морів і океанів, систем транспортування корисних копалин з морських родовищ нафти і газу, техніко-економічне обґрунтування проектів різноманітних суден, організацію технічних підводних робіт тощо.

Наукові інтереси кафедри спрямовані на вивчення морської техніки, проектування суден з динамічним принципом підтримки (СДПП), суден-газовозів, суднової техніки, суднових пристроїв і океанотехніки та їх динаміки, кранцевих пристроїв, гнучких зв’язків, оболонок, та огороджень суден на повітряній подушці, історію суднобудування та економіку виробництва.

Щорічно викладачі та співробітники кафедри публікують 30…40 наукових статей у різних збірниках наукових праць.

На даний час опубліковано близько 20 монографій, отримано більше 200 авторських свідоцтв, патентів України, США, Великобританії, Німеччини, Норвегії, добра половина з яких впроваджена у виробництво.

Доктор технічних наук, професор В.В. Зайцев, доктор технічних наук, доцент Вал.В. Зайцев, кандидат технічних наук, доцент Д.В. Зайцев, асистент В.В. Лукашова стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Винахід – 2009” в номінації “Кращий Винахід – 2009 у Галузі транспорту” за Патент України на корисну модель “Басейн для дослідження моделі підйомного комплексу судна на повітряній подушці” і були нагороджені дипломом та кубком Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Викладачами і науковими співробітниками успішно захищені 6 докторських і понад 20 кандидатських дисертацій.

В даний час колишні наукові співробітники кафедри, які в різний час отримали на кафедрі наукові ступені і звання працюють завідувачами кафедр, проректорами в університетах Миколаєва, України, в органах державної влади, керують банками, є керівниками і власниками комерційних фірм.
Кафедральна наука і виробництво нероздільні з моменту створення кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у розробці та перегляді галузевих керівних документів, державних стандартів України.

Завідувач кафедри В.В. Зайцев приймав активну участь у розробці 7-ми томів Правил Регістру судноплавства України.

З моменту утворення кафедри велика увага приділялася і приділяється методичному забезпеченню навчального процесу.

Більшу частину дисциплін студенти вивчають за підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками, написаними викладачами кафедри. У центральних видавництвах професорами кафедри видана велика кількість навчальної літератури, яка успішно служить посібником для підготовки бакалаврів, фахівців, магістрів, аспірантів та кандидатів наук.

Особливо хочеться виділити докторів технічних наук, професорів, академіків Академії інженерних наук України:

  • Валентина Еммануїловича Магулу та Михайла Миколайовича Александрова, які в минулі роки очолювали кафедру і зробили найбільший внесок у розвиток фундаментальних суднобудівних наук, ібули справедливо включені до складу 2000 відомих жителів нашого міста в виданому енциклопедичному словнику “Миколаївці – 1789-1999”. Можна сказати, що з їх приходом в науковий обіг інституту входять кращі традиції і досягнення шкіл інших наукових установ.
  • Професор В.Е. Магула – автор понад 300 опублікованих наукових робіт, в тому числі понад 40 винаходів,11 монографій і підручників. Має публікації за кордоном – в Лондоні та Варні. Очолювана ним школа підготувала 16 докторів і 53 кандидатів наук. Серед них Б.А. Бугаєнко, А.Я. Казарезов, Ю.М. Коробанов, В.С. Блінцов, В.В. Зайцев. Педагогічний талант Валентина Еммануїловича проявився і в тому, що багато його учнів стали завідувачами кафедр вищих навчальних закладів, це професори Б.І. Друзь, А.Я. Казарезов, Ю.Н. Коробанов, В.В. Зайцев. З 1971 року він стає професором кафедри конструкції корпусу і проектування суден, а з 1972 року його призначають завідувачем кафедри конструкції корпусу і суднових пристроїв МКІ, потім він створив і очолив кафедру морських технологій. Під його науковим керівництвом створюється галузева лабораторія суднових пристроїв, а потім і лабораторія морських технологій, науково-підрядний колектив “Морські технології”. Професором В.Е. Магулою була створена наукова школа всесоюзного значення по судновим пристроям і гнучким конструкціям.

Спільно з Б.А. Бугаєнко В.Е. Магула працює над книгою “Спеціальні суднові пристрої” (видавництво “Суднобудування”, м Ленінград, 1983 р). Валентин Еммануїлович входить в авторський колектив довідника “Суднові пристрої” (під загальною редакцією М.М. Александрова), який виходить у видавництві “Суднобудування” (м Ленінград) в 1987 році. У 1992 році видавництво “Суднобудування” (м.Санкт-Петербург) випустило книгу В.Е. Магули “Кранцевий захист” (спільно з А.Я. Казарезовим), в 1997 році у видавництві “Наукова думка” (м.Київ) виходить книга “Проектування самохідних прив’язних підводних систем” (спільно з В. С. Блінцовим), а в 2000 році в видавництві УГМТУ – “Історія освоєння Світового океану” українською мовою.
Орден “Дружби народів”, знак Вищої школи “За відмінні успіхи в роботі”, персональна державна стипендія як одному з видатних українських вчених – ось знаки визнання його заслуг.

Випускники кафедри працюють

  • на суднобудівних заводах, в проектних організаціях, у вищих навчальних закладах м. Миколаєва (НУК імені адмірала Макарова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Університет “Україна”),
  • проектних організаціях (ЦКБ “Чорномосуднопроект”, ТОВ “Торола”, Казенний дослідницько-проектний центр кораблебудування)
  • суднобудівних підприємствах: м. Миколаєва (завод “Даймен Шіп’ярдс Океан”, “Миколаївський суднобудівний завод”, суднобудівний завод “Лиман”), м. Херсона ( “Херсонський суднобудівний завод), м. Феодосії (суднобудівний завод” Море “) та м. Керчі (Суднобудівний завод “Залив”)
  • на іноземних суднобудівних заводах та верфях Німеччини, Латвії, Естонії, Польщі, Ірану, В’єтнаму, Франції, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів тощо проректорами, завідувачами кафедр, професорами, доцентами і викладачами вищих навчальних закладів, майстрами, інженерами, начальниками цехів, керівниками підприємств, конструкторами, керівниками банків і різних комерційних структур.

Кафедра активно співпрацює з такими країнами – як Іран, В’єтнам, Китай, Індія.

На кафедрі навчалися і навчаються студенти з Ірану, В’єтнаму, Нігерії, Ки-таю. Викладачі кафедри читають лекції в університетах Німеччини, Ірану, Індії та Китаю.

Д.т.н., доцент Вал. В.Зайцев приймає активну участь у складі делегації від НУК у підписанні угод та договорів з сумісної науково-дослідницької діяльності та обміну студентами з ВНЗ Китаю тощо.

В даний час професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад кафедри налічує 7 осіб: 2 доктори технічних наук, професори, 2 кандидата технічних наук, доценти, 1 асистент, 1 завідувач лабораторією, 1 старший лаборант.

Таким складом здійснюється викладання близько 30 навчальних дисциплін та підготовка висококваліфікованих бакалаврів, фахівців, магістрів і аспірантів для суднобудівної промисловості і суміжних галузей України та інших країн.

Колектив кафедри морських технологій та океанотехніки в рейтингу випускаючих кафедр Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за підсумками діяльності в 2018 році посів 3-е місце та був нагороджений грамотою університету.

Значний внесок у розвиток кафедри вніс доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України В.В. Зайцев, який працює на кафедрі з моменту її утворення. Він співавтор двох монографій, 6 наукових видань, більше 100 наукових статей, 14 навчальних посібників загальним обсягом 120 друкованих аркушів, 13 авторських свідоцтв і патентів України.

Основні напрямки наукової діяльності професора В.В. Зайцева – проектування і розрахунок суднових пристроїв, суден-газовозів різних типів і їх танків, суден на повітряній подушці, та їхніх гнучких огороджень.

Доктор технічних наук, доцент Вал.В. Зайцев автор понад 40 наукових статей, співавтор 10 патентів України. Основні напрямки наукової діяльності – розрахунок і проектування суден з динамічними принципами підтримки і CNG-газовозів.

Кандидат технічних наук, доцент М.М. Гук автор ряду наукових статей і 2-х навчальних посібників. Наукові інтереси – дослідження та вдосконалення параметрів рибопромислового обладнання, бурових суден тощо.

Асистент В.В. Лукашова автор 5-ти наукових статей і співавтор 7-ми Патентів України. Наукові інтереси – розрахунок і проектування гнучких огороджень суден на повітряній подушці.

Кандидат технічних наук, доцент Д.В. Зайцев – співавтор 10 патентів України, автор понад 20 наукових статей. Наукові інтереси – розрахунок і конструювання суден на повітряній подушці і їх головних елементів – гнучких огороджень, експериментальних установок для дослідження параметрів моделей гнучких огороджень суден на повітряній подушці.

Великий обсяг робіт із забезпечення навчального процесу виконують завідувач лабораторією В.М.Зінкін і старший лаборант О.М.Зубченко.
Завідувач лабораторією В.М. Зінкін займається дослідженнями з питань проектування малих суден, гідроциклів і екранопланів, суден і кораблів на підводних крилах. Автор ряду статей та авторських свідоцтв.

 

Професорсько-викладацький склад

Зайцев Володимир Васильович

Гук Михайло Миколайович

Лукашова Вікторія Валеріївна

Єфіменко Олександр Олександрович

Зінкін Володимир Миколайович

_________________________________________________________________________________________________________

Аспіранти

Веляєв Євген Володимирович