clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра технiчної теплофiзики i суднових паровиробних установок

Кафедра була заснована у 1939 р. як кафедра парових котлів та механізмів. У 1990 році, враховуючи фактичне розширення сфери навчальної та наукової діяльності, кафедра отримує нову назву — «Технічної теплофізики і суднових паровиробних установок».

Кафедра забезпечує викладання більш ніж 20 навчальних дисциплін для студентів Машинобудівного навчально-наукового інституту, а також ІЗДО, ІАЕ, факультету екологічної безпеки; працює в Херсонській та Первомайській філіях НУК, консультаційних пунктах НУК в Києві та Южноукраїнську, Zhejiang International Maritime College, PRK.
У навчальному процесі використовується потужна лабораторна база, яка включає спеціалізовані лабораторії технічної термодинаміки, тепломасообміну, теплотехнічних вимірювань та приладів, суднового парогенератора, техніки теплофізичного експерименту, води та палива, ядерної безпеки. Усі лабораторії обладнано робочими стендами, включно з судновим котлом типу КВВА 1,5/5, на яких виконується комплексне лабораторне дослідження процесів та визначення параметрів котельної установки, яка реально моделює роботу суднової допоміжної котельної установки.
Для самостійної роботи студентів, виконання курсового та дипломного проектувань обладнані навчальний кабінет «Суднові парогенератори» та кабінет самостійної роботи. Студенти мають можливість користуватися кафедральною бібліотекою технічної літератури, сучасною періодичною літературою, на яку підписана кафедра, пакетами прикладних програм для математичного моделювання процесів та тренажерами для здобуття практичних навичок експлуатації паровиробних установок.
Науково-дослідна робота кафедри завжди відповідала вимогам часу, запитам виробництв. Напрям її діяльності можна охарактеризувати як теплофізичні дослідження, спрямовані на вирішення завдань енерго- та ресурсозбереження в енергетиці. Зокрема досліджуються такі теми:
– інтенсифікація процесів тепломасопереносу в елементах транспортних стаціонарних енергетичних установок;
– дослідження складних термодинамічних циклів теплових двигунів;
– дослідження процесів сепарації та очищення двофазових потоків рідини та газу.
Виконана розробка газоповітряного охолоджувача корабельної енергетичної установки з метою зменшення теплових викидів та теплової помітності кораблів. Впроваджена установка очищення каналізаційних стоків та повітря електрохімічним методом від сірководню на Вознесенському шкіряному комбінаті. Виконана комплексна робота з підвищення ефективності двофазових гравітаційних термосифонів та їх застосування для утилізації теплоти відхідних газів газотурбінних установок. На базі фізичного та математичного моделювання досліджено інноваційний засіб інтенсифікації тепломасопереносу шляхом екранування поверхонь теплообміну металевими сітками. Досліджені процеси термостабілізації роботи запальних форсунок ГТД плазмохімічного типу.
Усе перелічене вище — це перелік актуальних науково-дослідних розробок, що виконані науковцями кафедри. З 2015 року аспіранти кафедри захистили три кандидатські та одну докторську дисертаційну роботи. Підготовлено до захисту на спеціалізованій раді дисертаційну роботу здобувача наукового ступеня кафедри.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ДИМО Борис Васильович
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор

ЄПІФАНОВ Олександр Анатолійович
професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ЛЕЙБОВИЧ Лев Іссахарович
доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

КУЗНЕЦОВ Валерій Валерійович
доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

ПАЦУРКОВСЬКИЙ Павло Анатолійович
доцент кафедри, кандидат технічних наук

ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ Андрій Валерійович
Викладач кафедри

 

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

АТЦИЕВ Абдурахман Муртазалієвич — фахівець
БОДУ Жаклін Жаковна — провідний фахівець
ДАНИЛКІНА Наталя Миколаївна — оператор ЕОМ і ОМ
САВИЦЬКА-ДЕБРЯЄВА Світлана Валеріанівна — старший лаборант
ШАМРАЄВА Наталя Геннадіївна — інженер
ШАХОВ Віктор Іванович — завідувач лабораторії

КОНТАКТИ
Viber, Telegram або WhatsApp: (063)719-37-51
е-mail: pavlo.patsurkovskyi@nuos.edu.ua