clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра турбін

Кафедри турбін веде підготовку фахівців в галузі проектування, дослідження та експлуатації турбінних установок починаючи з 1940 року, коли в Миколаївському кораблебудівному інституті була організована кафедра суднових парових турбін і силових установок. З другої половини 50-х років діяльність кафедри перепрофілюється на підготовку інженерних кадрів для газотурбобудування, що було пов’язано з появою та розвитком у м. Миколаєві  підприємства зі створення газотурбінних установок для кораблів військово-морського флоту СРСР (тепер Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»).

Детальніше про історію кафедри 

В теперішній час кафедра турбін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами за освітньо-професійною програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Разом з кафедрою кондиціювання та рефрижерації та кафедрою двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації вона також веде підготовку докторів філософії (Ph.D.) за освітньо-науковою програмою «Енергетичне машинобудування» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Окрім спільних із іншими машинобудівними спеціальностями дисциплін поглиблено вивчаються конструкція газотурбінних установок та компресорного обладнання, методи їх розрахунку, основи технічної діагностики, комп’ютеризовані системи проектування, екологічні проблеми. Студенти ознайомлюються з особливостями практичного використання та експлуатації газотурбінних агрегатів, вивчають питання, пов’язані з менеджментом, маркетингом, інформаційними технологіями  в сучасному енергетичному машинобудуванні.

Кваліфікаційні роботи, дипломні та курсові проекти, що виконуються студентами, спрямовані на розв’язання актуальних задач енергетичного машинобудування.

Одержані знання дають можливість студентам після закінчення університету працювати в проектних організаціях та на машинобудівних підприємствах, які займаються розробкою, виробництвом та експлуатацією не тільки турбінних установок, але й самого різноманітного енергетичного устаткування.

Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації (100 % викладачів кафедри турбін мають науковий ступінь доктора або кандидата технічних наук) та необхідною матеріально-технічною базою. За весь період свого існування кафедрою підготовлено більше 2,5 тисяч фахівців даного напряму.

Для вирішення окремих питань до освітнього процесу залучаються провідні спеціалісти Державного підприємства НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

Грудень 2018 р. Після захисту магістерських кваліфікаційних робіт.

У першому ряду зліва направо: студент гр. 6231м В.В. Цюпко, далі члени Атестаційно-кваліфікаційної комісії: В.М. Патлайчук, М.В. Ващиленко, Г.Ф. Романовський, заст. генерального конструктора ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» С.Б. Кулішов (голова комісії), І.В. Ремешевська, С.І. Сербін, нач. конструкторського відділення серійних і ремонтних виробів ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» Ю.І. Дерій

 

Кафедра турбін має потужні та сучасні комп’ютерні системи та мережі, засновані на кластерній організації та процедурах паралельних обчислень, що дозволяє проводити унікальні розрахунки робочих процесів в основних елементах газотурбінних двигунів. Сучасні ліцензовані програмні продукти надаються для використання нашими студентами провідними міжнародними центрами. Випускники, які досконало володіють сучасними IT-технологіями проектування газотурбінних двигунів та енергетичного устаткування, знаннями сутності робочих процесів їх елементів, основ технічної діагностики та експлуатації, екологічних проблем двигунів, менеджменту, маркетингу, англійської мови цінуються в усьому світі, вони знаходять високооплачувану роботу не тільки в Україні, але й в Америці, Європі та Азії.

 

Детальніше про матеріально-технічну базу кафедри

На кафедрі турбін тонкощами спеціальності оволодівають також іноземні студенти (бакалаври, магістри) та стажери. У різний час студентами кафедри були громадяни Китаю, В’єтнаму, Туркменістану, Азербайджану.

У вересні 2019 роки викладачами кафедри турбін і кафедри кондиціонування та рефрижерації почалося виконання другого етапу навчальної програми «The Training Program of Marine Engineering Discipline for International Master Students in Ukraine and China».

Дана програма була укладена Національним університетом кораблебудування ім. адм. Макарова та Університетом науки і технології провінції Цзянсу (Китайська Народна Республіка) у 2018 році і передбачає спільну підготовку магістрів за спеціальністю «Marine Engineering» протягом двох років викладачами обох університетів.

Наукові дослідження кафедри відповідають напрямам наукової діяльності Національного університету кораблебудування і забезпечують вирішення специфічних завдань економіки України, в першу чергу, проблем енергомашинобудівної галузі.

 

Основними напрямками наукових досліджень, що проводяться на кафедрі турбін, є:

  • розробка екологічно чистих камер згоряння газотурбінних двигунів для енергетичних установок різноманітного призначення;
  • розробка систем плазмової інтенсифікації горіння вуглеводневих палив;
  • математичне моделювання процесів в паливоспалюючих пристроях теплових двигунів;
  • розробка та дослідження перспективних схем комбінованих енергетичних установок;
  • підвищення ефективності теплових схем, циклів та елементів газотурбінних установок.

Моделювання процесів в камері згоряння газотурбінного двигуна

На кафедрі функціонує наукова школа – «Плазмохімічна інтенсифікація процесів горіння вуглеводневих палив». Її очолює Сербін Сергій Іванович – д-р техн. наук, професор, академік Академії наук суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук та інновацій, член Міжнародного інституту горіння (США).

За весь період існування за результатами діяльності наукової школи захищено 4 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 450 наукових статей та доповідей (у тому числі у зарубіжних виданнях більше 100), 10 монографій та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, отримано більше 20 патентів. Вперше в світовій практиці створені та впроваджені промислові зразки систем плазмового займання електродугового та імпульсного типів СПВ, СПВИ, а також плазмохімічної інтенсифікації СПХИ, які успішно експлуатуються у складі більш п’ятисот газотурбінних агрегатів, п’ятдесяти  парових і водогрійних котлів та інших об’єктів. Рівень їх експлуатаційних показників відповідає найкращим світовим зразкам.

Наукові контакти в галузі енергетичного машинобудування підтримуються з вченими багатьох країн світу, у тому числі Китаю, США, Казахстану, Бєларусі, Німеччини, Франції, Польщі, В’єтнаму.

Починаючи з 2010 р. кожні два роки колектив кафедри спільно з кафедрою двигунів внутрішнього згоряння, установок і технічної експлуатації організує і проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», активну участь в якій крім наукових співробітників, викладачів, аспірантів та магістрів університету приймають відомі спеціалісти підприємств енергомашинобудівної галузі України, колеги з інших закладів вищої освіти, а також спеціалісти з Німеччини, США, Китаю, Польщі, Болгарії.

Листопад 2018 р. Президія V Міжнародної науково-технічної конференції

«Сучасний стан та проблеми двигунобудування»

 

Детальніше про наукову діяльність кафедри

 

_________________________________________________________________________

Професорсько-викладацький склад

Патлайчук Володимир Миколайович

Сербін Сергій Іванович

Ващиленко Микола Віталійович

Козловський Артем Вікторович

_________________________________________________________________________

Аспіранти

Діасамідзе Бадрі Тенгізович

Власенко Олег Васильович

_________________________________________________________________________

Навчальнодопоміжний персонал

Вілкул Сергій Володимирович

Рєзник Віталій Михайлович

Озерна Ксенія Сергіївна

_________________________________________________________________________

Контакти кафедри:

м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, кімн. 21.

E-mail: volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua

Контактний телефон (Viber, Telegram): +38 (097) 687 54 14

 

Сторінка кафедри турбін у Facebook

Сторінка завідувача кафедри турбін у Facebook