clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчально-науковий центр заочної та дистанцiйної освiти

Навчально-науковий центр заочної та дистанцiйної освiти

Оновлений сайт навчально-наукового центру: https://den.nuos.edu.ua/

Попереднiй сайт навчально-наукового центру  https://de.nuos.edu.ua/

 

    Інститут заочної та дистанційної освіти (ІЗДО) був створений у складі Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова наказом Міністерства освіти і науки України № 301 від 11 липня 2000 року. Ініціатором відкриття цього підрозділу був професор Мочалов Олександр Олександрович, який і став його директором. Наказом ректора університету № 279к від 20 квітня 2005р. відкрито відділ дистанційної освіти, а в грудні 2006р. — лабораторія дистанційного навчання ІЗДО для надання технічної та інформаційної підтримки робіт з впровадження технологій і методик дистанційного навчання
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014г. № 1556-VІІ і рішення Вченої Ради НУК від 03.07.2015г. протокол №6 Інститут заочного та дистанційного навчання (ІЗДО) реорганізовано в Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (ННЦЗДО). Керівником центру призначений д.т.н., професор Мочалов О.О.

 

 

 

Керівник Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти
д.т.н., професор Мочалов Олександр Олександрович

 

У структуру ННЦЗДО входять:

 

— сектор організації навчально-методичної роботи в ННЦЗДО і відокремлених структурних підрозділах — керівник Левенець Вікторія Германівна.

— сектор заочного навчання та науково-педагогічної роботи — керівник Коваль Сергій Станіславович;

— сектор інноваційних технологій освіти — керівник Степанов Павло Олександрович;

 

 

Колектив Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти. Зліва направо: перший ряд: Свінцова І.І., Олійникова І.М., д.т.н., професор Мочалов О.О., Горань Л.М., Вецало В.А., Виборна О.О., другий ряд: Тягнирядно А.О., Лясова І.В., Коваль С.С., Левенець В.Г., Лепих А.В., Макаричева А.В.

 

Головні завдання центру в області заочного та дистанційного навчання:

— вдосконалення системи заочної освіти з урахуванням нагальних і перспективних потреб підприємств міста, області та регіону в цілому;

— розробка та удосконалення навчальних планів за спеціальностями (освітніми програмами);

— моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

— впровадження системи дистанційного навчання та забезпечення її ефективного функціонування для навчання студентів відповідних спеціальностей з метою кадрового забезпечення профільних галузевих підприємств з інших регіонів України;

— забезпечення високої якості підготовки студентів за заочною та дистанційною формами навчання на рівні державних стандартів на основі впровадження інноваційних технологій з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду;

— вдосконалення методики викладання в ННЦЗДО з подальшою обробкою елементів дистанційної освіти;

— організація та забезпечення ефективної системи контролю якості проведення професорсько-викладацьким колективом центру всіх видів навчальних занять, консультацій, поточного і підсумкового контролів знань студентів;

— розробка методики і реалізації автоматизованого моніторингу та аналізу якості навчання і рівня підготовки студентів-заочників;

— вдосконалення взаємодії з вузами І і ІІ рівнів акредитації, забезпечення узгодження навчальних планів і програм дисциплін для підготовки фахівців за скороченими термінами;

—  участь в державних і регіональних проектах розвитку дистанційної освіти;

— продовження розробки окремих елементів технології дистанційного навчання (електронні підручники, навчальні програми, мультимедійні лекційні демонстрації, віртуальні лабораторні роботи, тестові програми), розробка і вдосконалення системи захисту від несанкціонованого копіювання та підробки результатів виконаних робіт;

— подальше впровадження та забезпечення ефективної роботи платформи дистанційного навчання, моніторинг сучасного програмного забезпечення для здійснення освітньої діяльності за дистанційною формою;

— вдосконалення системи методичного забезпечення студентів заочної форми навчання, комплектування електронної бази індивідуальними навчально-методичними наборами з усіх навчальних дисциплін;

— розробка критеріїв відповідності державним стандартам вищої освіти для дистанційних курсів, створення методики побудови курсів дистанційного навчання з урахуванням критеріїв відповідності умовам сертифікації;

 

— розробка і впровадження сучасних освітніх технологій і методик.