clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра автоматики

a-logo

КАФЕДРА АВТОМАТИКИ
 
навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки
Національного університету кораблебудуван

 

Освітні програми Викладачі та співробітники Лабораторна база Наукова діяльність

 

 


Кафедра автоматики займається підготовкою бакалаврів та магістрів зі спеціальності 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка». Вона була заснована у вересні 1965 року як кафедра автоматичного регулювання суднових енергетичних установок машинобудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту. Засновником і першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Дикий, який вніс значний вклад у становлення кафедри як структурної одиниці машинобудівного факультету на той час Миколаївського кораблебудівного інституту.

Після переходу Дикого М.О. на роботу до Києва кафедру очолив доктор технічних наук, професор Крючков Юрій Семенович. Під його керівництвом працювали к.т.н., доцент Калінін Ю. Ф., к.т.н., доцент Баландін Ф. І., старші викладачі Чичкань Л.А., Бугрім Л.І., стажери-дослідники Васильєв О.Г., Шевцов А.П., Перепеліцин В.М., аспіранти Мочалов О.О. і Павліщев В.І., зав. лабораторією Тульчевський В.П., старші лаборанти Уваричева Л.М. і Резчикова І.С.

У 1975 р. Крючков Ю.С. заснував та очолив кафедру динаміки та міцності суднових машин, тому виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою був призначений к.т.н, доцент Калінін Юрій Федорович.

У 1977 році кафедру було переведено до складу факультету електрообладнання суден, де вона з самого початку стала випусковою кафедрою за фахом «Електрообладнання суден» нарівні з іншими кафедрами факультету. Тоді на кафедру були переведені співробітники факультету електрообладнання суден к.т.н., доцент О.М. Ткаченко, старші викладачі А.П. Гуров і Н.Т. Шаповалова.

З 1977 року по 2000 рік очолював кафедру к.т.н., професор Ткаченко Олександр Миколайович, який започаткував декілька наукових напрямів з систем автоматичного керування підводними засобами, робототехнічними комплексами, адаптивних та стохастичних систем керування.

Його учні к.т.н., доцент Бровинська Н.М. і д.т.н., професор Кондратенко Ю.П. після закінчення аспіратури та захисту дисертацій багато років працювали на кафедрі.

У серпні 1985 року на кафедрі було відкрито нову спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів», а у червні 1988 року спеціалізацію «Техніка і електрофізика високих напруг», на базі якої у 1990 році у ПКБ «Електрогідравліка» (тепер «Інститут імпульсних процесів і технологій» НАН України) засновано філію з тією ж назвою. В 1998 році на базі кафедри автоматики відкрито ще одну нову спеціальність – «Системи управління і автоматики». Співробітники кафедри беруть участь у підготовці фахівців майже з усіх спеціальностей інституту в галузі автоматизації технічних та технологічних установок і процесів.

На кафедрі протягом багатьох років працювали к.т.н., доцент Чичкань Л.А., спеціаліст з автоматики СЕУ, к.т.н., доцент Баландін Ф.І., спеціаліст з систем штучного інтелекту, к.т.н., доцент Кузнєцов Ю.О., спеціаліст з корабельних систем автоматики та систем автоматичного регулювання суднових комплексів, к.т.н., доцент Калінін Ю.Ф., спеціаліст з питань автоматизації холодильних установок.

За час існування кафедри багато провідних викладачів захистили дисертації з теорії автоматичного керування, технічної кібернетики і теорії інформації, систем автоматичного керування, елементів та обчислювальних пристроїв у системах управління та інше. Протягом 1979 – 2000 років захистили кандидатські дисертації Гуров А.П. (1979), Бугрім Л.І. (1984), Васильєв О.Г. (1989), а також аспіранти Щербінін О.В. (1984) і Корнован В.М. (1989) – науковий керівник Гуров А.П.

Результати наукових досліджень опубліковані у наукових виданнях США, Канади, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Болгарії та інших держав. Викладачами кафедри одержано більше 90 свідоцтв про винаходи.

Певний період кафедра здійснювала підготовку бакалаврів-електротехніків за фахом «Електротехнічні системи автоматизації та електропривод», а також інженерів-електриків за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів».

У 2001 р., після того, як пішов з життя к.т.н., професор Ткаченко Олександр Миколайович, посаду завідувача кафедри автоматики займає Хлопенко Микола Якович, доктор технічних наук, професор.

Під його керівництвом працюють досвідчені викладачі – кандидати технічних наук, доценти Гуров А.П., Бугрім Л.І., Корнован В.М., Луцій П.К., Бровинська Н.М., к.т.н. Васильєв О.Г., ст. викладач Шарейко Д.Ю., асистенти Білюк І.С., Гаврилов С.О., Фоменко А.М., Ольшевський С.І.

Фундаментальні дослідження співробітників кафедри в цей період були спрямовані на розробку науково-методологічних основ дослідження операцій електромеханічних систем, оптимального керування автоматичними системами, розвиток теорій та методів проектування елементів електроприводів установок загальнопромислового і суднового машинобудування, які пов’язані, в першу чергу, з науковим і навчальним напрямами спеціальності.

Подальший розвиток з напряму «Трибомеханіка» отримала теорія динамічних явищ і процесів, що протікають у вузлах рідинного тертя, яка створена проф. Хлопенком М.Я. За короткий строк роботи їм була створена сучасна науково-дослідна лабораторія та захищені дві кандидатські дисертації аспірантами Д.Л. Кошкіним, І.С. Білюком

Захистили кандидатьскі дисертації Д.Ю. Шарейко, О.О Черно, Д.Л. Кореневський (науковий керівник А.П. Гуров.), А.П. Гурову було присвоєно вчене звання професора.

Практичні дослідження викладачів кафедри були спрямовані на підвищення показників якості систем керування окремими установками. Серед них оптимальне керування електроприводів (науковий керівник – Хлопенко М.Я.), дослідження якості гасіння віброколивань як у промислових, так і суднових установках (науковий керівник – к.т.н., професор Гуров А.П) та автоматизації процесів у обробляючих верстатах (науковий керівник – к.т.н., доцент Луций П.К.). Ці розробки підтверджуються їх апробацією як на підприємствах, так і в лабораторних умовах.

Кафедра має стійку традицію готувати резерв свого кадрового забезпечення через систему відбору кращих студентів та аспірантів.

В період з 2012 – 2017 рр. на кафедрі було підготовлено 5 кандидатів технічних наук (Р.М. Радченко, О.С. Кириченко, С.О. Гаврилов, І.М. Сидорика, Т.М. Сорокіна), вчене звання доцента отримали Білюк І.С. та Васильєв О.Г.

З 2017 р. завідувачем  кафедри обрано к.т.н., доцента Білюка І.С.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 56 статей, у тому числі в міжнародних науковометричних журналах, зроблено понад 100 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-техніних конференціях, надруковано 5 підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОНУ та Вченою радою НУК, видано 14 навчально-методичних розробок та отримано 7 патентів на корисні моделі.

На кафедрі автоматики функціонує наукова школа «Вібротехніка та віброзахист у технічних системах» (керівник к.т.н., професор Гуров А.П.).

Наукові дослідження виконуються за напрямами:

– «Теоретичні та експериментальні дослідження перетворювачів енергії хвильових електростанцій» (д.т.н., професор Блінцов В.С., к.т.н., доцент Білюк І.С.);

–«Удосконалення систем керування робототехнічних комплексів» (к.т.н., доцент Васильєв О.Г.)

– «Удосконалення систем керування електроприводами» (к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю., к.т.н. Гаврилов С.О., к.т.н., доцент Білюк І.С.)

– «Підвищення ефективності систем керування технологічними процесами» (к.т.н., доцент Бугрім Л.І.).

Результати наукових досліджень активно впроваджуються у навчальний процес.

Велику увагу кафедра приділяє залученню кращих студентів до наукових досліджень. За останні 5 років студенти кафедри автоматики приймали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях, результатами яких стали опубліковані 78 тез доповідей за участю студентів та 4 статті у фахових та наукометричних журналах, приймали участь у створенні 6 патентів на корисні моделі.

Студенти кафедри автоматики неодноразово отримували за результатами навчання іменні стипендії, такі як стипендії імені професора М.М. Александрова, стипендії Президента України, рекомендувалися на отримання стипендію міського голови.

В теперішній час кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів  за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр»: «Електромеханіка та електроенергетика» та «Електротехніка та електротехнології». Освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр»: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та «Техніка та електрофізика високих напруг».

Тематика науково-дослідних проблем та практичних розробок, що використовуються у навчальному процесі, охоплює:

 • оптимальне керування електроприводів;
 • бездатчикове векторне керування електроприводів;
 • мікропроцесорне керування електроприводів;
 • комп’ютерні системи керування електроприводів;
 • синтез віброзахисних систем з керованими віброгасниками;
 • дослідження систем з нетрадиційними алгоритмами регулювання;
 • розробка слідкуючих фільтрів у системах вібродіагностики та віброзахисту;
 • розробка конструкцій датчиків;
 • розробка цифрових систем керування;
 • моделювання систем з цифровими регуляторами;
 • методи розрахунків польових задач для визначення ресурсу машин і механізмів;
 • системи керування робототехнічними комплексами.

Це дає змогу студентам виконувати оригінальні як курсові, так і дипломні проекти, а також брати активну участь у науковій роботі.

З метою вирішення питань фундаменталізації навчання окремі студенти отримують додаткову підготовку та індивідуальні завдання з елементами наукових досліджень, а також безпосередньо беруть участь у науково-дослідницьких роботах кафедри.

Цінність наших випускників полягає в тому, що вони можуть бути корисними у різних галузях народного господарства. Випускники кафедри працевлаштовуються на підприємствах м. Миколаєва та України, у вищих навчальних закладах, виробничих і науково-дослідних установах, малих і середніх підприємствах різних форм власності.

На сьогодні підготовку фахівців забезпечує наступний склад кафедри: завідувач кафедрою к.т.н., доцент Білюк І.С., д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України Вовченко О. І., д.т.н., професор Сизоненко О. М., к.т.н, професор Гуров А.П., к.т.н., доцент Васильєв О.Г., к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю., к.т.н., доцент Бугрім Л.І., к.т.н., доцент Гаврилов С.О., старший викладач, доцент НУК Фоменко А.М., старший викладач Ольшевський С.І. та допоміжний персонал: завідуючий лабораторіями Савченко О.В., фахівець II категорії Бокарєва Ю.С., фахівець I категорії Єжова О.А.

a-sotrudniki-scaled

Співробітники кафедри автоматики:

Перший ряд: к.т.н., професор Гуров А.П.; к.т.н., доцент Бугрім Л.І.; к.т.н., доцент Васильєв О.Г.

Другий ряд: к.т.н., доцент Шарейко Д.Ю.; доцент НУК, старший викладач Фоменко А.М.; к.т.н., доцент, завідувач кафедри Білюк І.С.;

фахівець I кат. Єжова О.А.; старший викладач Ольшевський С.І.; к.т.н., доцент кафедри Гаврилов С.О.; завідувач забораторіями Савченко О.В.