clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра електричної інженерії та роботизованих комплексів: «Наукова діяльність»

Докторські напрямки досліджень та
створені на їх основі наукові школи кафедри

 

Науковий напрямок д.т.н., професора В.С. Блінцова, у рамках якого захищено більш 20 кандидатських дисертацій.

На цей час на кафедрі створена наукова школа «Підводна робототехніка» (керівник д.т.н., професор В.С. Блінцов), де розроблено теоретичні основи проектування й експлуатації підводних апаратів-роботів, створено три учбово-науково-дослідницькі лабораторії, спроектоване, побудоване й уведене в діяльність українських і закордонних організацій більше 25 підводних роботів і систем.

У рамках цієї школи ведуться теоретичні дослідження та інженерні розробки по застосуванню підводних роботів у наступних напрямках:

глибоководна археологія (замовник – НАН України);

пошук і обстеження підводних потенційно небезпечних об’єктів (замовник – ДСНС України);

оборонна тематика (замовник – Міноборони України).

Дослідження виконуються за 5 основними напрямками:

виконання науково-дослідних робіт за держбюджетними замовленнями;

виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірними замовленнями;

виконання науково-дослідних робіт за оборонною тематикою;

виконання науково-дослідних робіт за договорами про творчу співпрацю;

проведення морських підводних експедицій.

Сучасні напрямки докторських і

кандидатських досліджень на кафедрі ЕІС та РК

 

На даний час на кафедрі ведуться кандидатські дослідження на тему: «Автоматизація моніторингу морської обстановки на захищених акваторіях» Трибулькевич Вікторії Вікторівни  та «Інтелектуальна система автоматичного керування малорозмірним безекіпажним судном в умовах дії зовнішніх збурень» Сабуцького Ігоря Петровича за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», науковий керівник д.т.н., проф. Блінцов В.С.

Науково-дослідна робота студентів кафедри

Студенти ІАЕ активно залучаються до наукових досліджень кафедри, що є важливою складовою їх професійного зростання, а для кафедри – кадровим резервом для подаль­шого навчання в аспірантурі та поповнення викладацького складу кафедри ЕІС та РК.

Студенти кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих наукових робітників «Інформаційно-керуючі системи і комплекси» та «Електротехніка і електромеханіка», які Інститут автоматики і електротехніки щорічно проводить з 2004 року.

Крім того, студенти кафедри беруть участь у роботі конференцій з підводної техніки, які щоріч­но проводяться на кафедрі, а тексти їх доповідей публікуються у друкованих матеріалах цих конференцій. Це дає змогу готувати бакалаврські та магістерські роботи на сучасному рівні.

Для активізації студентської творчості кафедра залучає найбільш обдарованих студентів до виконання робіт з проектування реальних засобів підводної техніки та до її натурних випробувань у морських умова.

Доцент Д.В. Костенко керує науковою роботою студентів

Викладачі і студенти кафедри у складі морської експедиції

Також студенти нашої кафедри неодноразово займали переможні місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Науково-виробнича діяльність кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів

Головна спрямованість науково-виробничої діяльності кафедри полягає у прикладних розробках за результатами наукової діяльності (проектування нових видів підводної техніки, їх будівництво та експлуатація). Зазначена робота проводиться у двох наукових підрозділах кафедри – науково-дослідному інституті підводної техніки НДЧ НУК та у морській лабораторії «Дельта».

Науково-дослідний інститут підводної техніки

Наукову діяльність за напрямком «Підводна робототехніка» колектив кафедри ЕІС та РК проводить у рамках структурного підрозділу науково-дослідної частини НУК – науково-дослідного інституту підводної тех­ніки (НДІ ПТ), який утворений наказом ректора університету на початку 1993 року. Директором НДІ ПТ призначено д.т.н., професора В.С. Блінцова.

Головне завдання інституту – проведення наукових досліджень у напрямках створення та застосування підводних апаратів в інтересах вітчизняних та зарубіжних організацій, а також проектування нових зразків підводної робототехніки та участь у їх побудові, випробуваннях і дослідницькій експлуатації.