clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра суднових електроенергетичних систем «Освітньо-професійні програми»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ»

 

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» галузі знань 27 «Транспорт»

Кваліфікація: бакалавр з річкового та морського транспорту

ГАРАНТ – канд. техн. наук, доцент Костюченко Віталій Іванович

 

 

 

АНОТАЦІЯ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України №1239 від 13.11.2018 р.), згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 112 від 01 лютого 2019 року «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 № 1187, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 № 266; Класифікатора професій: ДК 003:2010 (на заміну ДК 003:2005) від 28.07.2010 № 327, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.).

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до

навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня вищої освіти – бакалавр; перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей випускника; нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Мета ОПП. Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.

Об’єкти діяльності. Судна та плавбази; системи управління рухом морських та річкових транспортних засобів; системи забезпечення безпеки судноплавства.

Об’єкт вивчення. Технічні системи та комплекси суден (суднові механічні системи, електрообладнання і електронна апаратура та системи управління, системи радіозв’язку);

методи експлуатації суден та їх систем, управління операціями суден; організація роботи екіпажів та піклування про людей на суднах; системи управління рухом суден; системи забезпечення безпеки судноплавства.

Цілі навчання. Набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для: зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден за спеціалізацією: «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»; роботи на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства; продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

Теоретичний зміст. Теорія устрою судна, автоматичного управління, надійності,  механічної  інженерії,  електричної  інженерії;  захисту  навколишнього середовища, оцінювання ризиків та прийняття рішень, протиаварійного управління, управління ресурсами.

Методи, методики та технології. Методи, методики та технології піклування про людей на судні, морської інженерії, суднової електричної інженерії, автоматизованого та автоматичного управління, технічного обслуговування та ремонту, радіозв’язку за спеціалізацією: «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Інструменти та обладнання. Інструменти, обладнання та системи, що забезпечують навігацію і управління морськими суднами, експлуатацію та ремонт морських транспортних засобів, безпеку судноплавства та охорону навколишнього середовища.

Основний фокус ОПП. Підготовка фахівців зі спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт»  спеціалізації  271.03  —  «Експлуатація  суднового електрообладнання і засобів автоматики» галузі знань 27 –«Транспорт» спрямована на вивчення науково-теоретичних основ і методів  щодо  процесів  у  складних  електротехнічних  i електромеханічних установках та системах, які складаються з взаємозв’язаного  комплексу  електротехнічних  та електромеханічних пристроїв, систем керування ними, засобів підвищення  ефективності  та  продуктивності  установок; забезпечення їх ефективного та безпечного функціонування, дослідження  можливостей  покращення  параметрів  та характеристик. Підготовка  суднових  електромеханіків  також  базується  на модельному курсі Міжнародної морської організації (International Maritime Organization — IMO) та Міжнародної асоціації морських університетів (International Association of Maritime Universities – IAMU) для електротехнічного офіцера та визначена розділом А-ІІІ/6, а саме IMO Model Courses 7.08 — Electro-technical Officer.

СКАН-КОПІЇ ОПП

ОПП 271  ЕСЕЗА  2016

ОПП 271  ЕСЕЗА  2018

ОПП_271 ЕСЕЗА  2019

ОПП_271 ЕСЕЗА  2020

ОПП_271 ЕСЕЗА_2021

«СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія»

Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ГАРАНТ – канд. техн. наук, доцент Новогрецький Сергій Миколайович

 

 

 

АНОТАЦІЯ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 № 1187, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 № 266; Класифікатора професій: ДК 003:2010 (на заміну ДК 003:2005) від 28.07.2010 № 327, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.).

Мета. Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Системи генерування електроенергії та електропостачання» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», достатніх для ефективного виконання завдань прикладного та інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності в галузях електричної інженерії, педагогіки та методики вищої освіти.

Об’єкти діяльності. Наукові заклади, установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні компанії.

Об’єкт вивчення. Процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.

Цілі навчання. Підготовка фахівців, здатних конструювати, проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність.

Теоретичний зміст предметної області. Фундаментальні знання теорії електротехніки, моделювання та оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та електроприводів.

Методи, методики та технології. Методи і засоби дослідження процесів в обладнанні в електроенергетичних та електромеханічних системах і комплексах, автоматизованого конструювання, проектування і виробництва.

Інструменти та обладнання. Засоби, пристрої, системи, технології конструювання, експлуатації, контролю, моніторингу.

Основний фокус ОПП. Вивчення науково-теоретичних основ і методів щодо процесів у складних електротехнічних i електромеханічних установках та системах, які складаються з взаємозв’язаного комплексу електротехнічних та електромеханічних пристроїв, систем керування ними, засобів підвищення ефективності та продуктивності установок, методів їх математичного та фізичного моделювання, оптимізації та синтезу з метою створення нових та вдосконалення існуючих систем та пристроїв, забезпечення їх ефективного та безпечного функціонування, дослідження можливостей покращення параметрів та характеристик з метою забезпечення їх оптимального проектування i більш ефективної роботи.

СКАН-КОПІЇ ОПП

ОПП_141_СГЕ_2018

ОПП_141_СГЕ_2020