clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра суднових електроенергетичних систем

Кафедра суднових електроенергетичних систем

 

Кафедра суднових електроенергетичних систем була створена у лютому 1965 р. і отримала первинну назву «Кафедра електричних машин і апаратів». Початкова назва двічі змінювалась – у 1971 р.: «Кафедра електричних машин та суднових електроенергетичних систем» та у 1993 р.: «Кафедра суднових електроенергетичних систем» (СЕЕС). Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Мєщанінов Павло Олександрович, який керував кафедрою до 1986 р. З 1986 р. по 1994 р. кафедра працювала під завідуванням кандидата технічних наук, доцента Подимака Валерія Івановича, потім з 1994 р. по 1997 р. – доктора технічних наук, професора Кутковецького Валентина Яковича. З 1997 р.  по 2015 р. кафедрою завідував доктор технічних наук,  професор Ставинський Андрій Андрійович, а з 2015 р по теперішній час кафедрою – кандидат технічних наук, доцент Жук Дмитро Олександрович.

Протягом 30 років поспіль, починаючи з 1965 р. – року утворення,  завідувачем кафедри СЕЕС  (в минулому кафедра «Електрообладнання та електропостачання суден»,  «Електричних машин і апаратів»)  був професор Мєщанінов Павло Олександрович. Він багато зробив для становлення  навчального процесу та розвитку електротехнічних спеціальностей у Миколаївському кораблебудівному інституті (МКІ), організації науково-дослідної і науково-практичної роботи кафедри. Павло Олександрович Мєщанінов до 1986 р. керував кафедрою, яка сьогодні носить назву «Суднові електроенергетичні системи». Професором П.О. Мєщаніновим опубліковано низку книг і підручників по судновим електроенергетичним системам, електрообладнанню і електричному руху суден, виданих центральними видавництвами. Серед них навчальні посібники «Електроустаткування і електричний рух суден» (1963 р.), «Суднові електроенергетичні установки» (1966 р.), підручники «Автоматизація суднових електроенергетичних систем» (1970 р.),  «Електроустаткування суден» (1982 р.), навчальний посібник «Основи теорії і розрахунків суднових електроенергетичних систем» (1989 р.). Позначені видання на багато десятиліть стали основою теоретичної підготовки суднових інженерів-електромеханіків і інженерів-електриків.

Мещаніновим П.О. підготовлено шість кандидатів технічних наук. В 1973 р. Вища атестаційна комісія СРСР затвердила його у вченому званні професора кафедри «Електричні машини і суднові електроенергетичні системи». Саме так називалася кафедра в той час.

Учень П.О. Мєщанінова Подимака Валерій Іванович в 1986 р. прийняв естафету від Павла Олександровича по керівництву кафедрою, яка стала називатися кафедрою «Суднових електроенергетичних систем», і керував нею до 1994 р.. Участь у житті кафедри Подимаки В.І. почалася в 1962 р.. До цього часу він, конструктор електровідділу КБ Чорноморського суднобудівного заводу, закінчив вечірнє відділення машинобудівного факультету МКІ за фахом інженер-електромеханік по електроустаткуванню суден і був запрошений на кафедру на посаду асистента.

У 1992 р. співробітник кафедри  Валентин Якович Кутковецький підготував і успішно захистив докторську дисертацію, а з 1994 р. по 1997 р. завідував кафедрою СЕЕС.

В 1994 р. МКІ був перетворений в Український державний морський технічний університет (УДМТУ), а потім у 2004 р. в Національний університет кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова. У зв’язку зі зміною статусу навчального закладу та переходом на трирівневу вищу освіту, постали нові задачі щодо забезпечення якісного складу науково-педагогічного складу кафедр для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

З 1997 р. подальшу роль у становленні кафедри СЕЕС відігравав творчий вчений та винахідник – докт. техн. наук, професор Ставинський Андрій Андрійович.

З 2015 р. керівництво кафедрою СЕЕС доручено канд. техн. наук., доценту Жуку Дмитру Олександровичу.  В період 2015 – 2018 р.р. співробітники кафедри приймали участь в роботах  за трьома держбюджетними і однією госпдоговірною науково-дослідними темами, підготовили і видали три навчально-методичних посібники з грифом НУК та одну монографію. В 2017 р. відбувся  захист дисертації на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук асистента кафедри Пальчикова О.О. в спеціалізованій вченій раді при НТУУ ХПІ, а в 2021 р. Криворучко Д.В. в спеціалізованій вченій раді при НУ «Чернігівська політехніка» .

За науковими напрямами кафедри опублікована значна кількість статей у фахових збірниках та збірниках, що входять до найбільш відомих у світі науковометричних баз. Викладачі постійно приймають участь у Всеукраїнських, іноземних конференціях і грантових конкурсах.

Лабораторна база кафедри СЕЕС, яка забезпечує навчальний процес за профільними дисциплінами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», є однією з найбільш потужних в університеті. Вона постійно підтримується у належному стані і оновлюється за вимогами часу.

В 2019 р. після багаторічних робіт зі створення сучасного обладнання запрацювала нова лабораторія, спрямована на підготовку фахівців-інженерів  для проектування, обслуговування та експлуатації електромеханічного обладнання не тільки для промислових, але й морської рухомих і нерухомих об’єктів. Ця лабораторія є унікальною, оскільки проектована і  створена власноруч досвідченою командою викладачів, завідуючих лабораторіями та аспірантів. Вона являє надійну основу в питаннях формування якісних знань, вмінь та навичок у студентів спеціальності 271 «Річковій та морський транспорт» (освітня програма: «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»), яка була відкрита на кафедрі СЕЕС у 2015 р з метою. В найближчі роки після закінчення навчання випускники зазначеної спеціальності будуть подовжувати справу попередників, працюючи на торгівельному, пасажирському і технічному флоті під прапорами різних країн.

Сьогоденний склад кафедри СЕЕС збільшився до 16 співробітників: завідувач кафедри, к.т.н., доц. Жук Д.О., к.т.н., доц. Скороходов В.А., к.т.н., доц. Подимака В.І., к.т.н., доц. Кімстач О.Ю., к.т.н., доц. Ставинський Р.А., к.т.н. доц. Новогрецький С.М., к.т.н. доц. Авдєєва О. А., к.т.н. доц. Костюченко В. І., к.т.н., доц. Обрубов А.В., ст. викл. Чекунов В.К., завідувач лабораторій Александровський С.Ю., завідувач лабораторій Бандура С.І., к.т.н., доц. кафедри  Пальчиков О.О., старший лаборант Попова Л.О., фахівець Осадченко Ю.В., фахівець Клічановська В.І.

Крім того, за кафедрою закріплено 2 молодих науковця, три з яких навчаються в аспірантурі – Козлов М.О. (науковий керівник Жук Д.О.), Жежело А.О. (науковий керівник Кімстач О.Ю.).

Криворучко Д.В. успішно закінчив аспірантуру у 2018 р., а в 2021 р. захистив кандидатську дисертацію. Це означає, що кафедра працює на майбутнє і  продовжує інтенсивно розвиватися з точки зору поповнення кадрового складу, наукового потенціалу і лабораторного фонду