clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Мотиваційний лист вступника

Мотиваційний лист – це документ, що представляє собою письмово викладену вступником у довільній формі інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну спеціальність / освітню програму / спеціалізацію / заклад освіти та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності з указівкою на коло інтересів і нахилів. Документ подається вступником до закладу вищої та фахової передвищої освіти, до якого в разі технічної можливості та необхідності можу бути додані копії (фотокопії, сканкопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист є обов’язковим для вступників, які планують здобувати освіту в НУК за ступенями / рівнями «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти, ОКР «кваліфікований робітник» та на основі диплома молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра) та «магістр».

Вимоги для подання мотиваційного листа
 1. Мотиваційний лист складається відповідно до обраної галузі знань і спеціальності.
 2. Якщо вступник планує подати електронні заявки на вступ на дві та більше спеціальностей, то кількість мотиваційних листів має відповідати кількості обраних спеціальностей (див. перелік конкурсних пропозицій у Правилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у 2022 році, Правилах прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» у 2022 році).
 3. Якщо вступник планує подати електронні заявки на вступ на дві та більше освітніх програм у межах однієї спеціальності, то допускається подання одного мотиваційного листа.
Вимоги до оформлення мотиваційного листа
 1. Обсяг мотиваційного листа – 1–2 сторінки машинописного тексту, оформленого з використанням шрифту Times New Roman (кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,15 або 1,5; поля – ліворуч – 30 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм, праворуч – 15 мм).
 2. Структура мотиваційного листа складається із трьох частин: шапки, звертання та тексту документа.
 3. Шапка – це частина мотиваційного листа, що розміщується в його правій верхній частині та містить відомості про адресата листа (того, кому адресується) та адресанта (того, хто пише лист).
  • Про адресата повідомляються такі дані в зазначеній послідовності: ЗО, посада, регалії та прізвище з ініціалами особи, якій адресується мотиваційний лист.
  • Про адресанта повідомляються такі дані в зазначеній послідовності: прізвище, ім’я та по батькові (повністю, у формі родового відмінка); статус (наприклад, вступник) із зазначенням майбутньої спеціальності; контакти (адреса електронної пошти, телефон).

 Зразок:

Голові приймальної комісії

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

проф. Трушлякову Є. І.

вступника на спеціальність

142 Енергетичне машинобудування

Сергієнка Сергія Сергійовича,

serh@gmail.com

тел. 050-050-0505

 1. Звертання зазначається на наступному рядку після шапки у формі кличного відмінка іменника посередині аркуша заголовковими літерами та / або напівжирним шрифтом.

Зразок:

Шановний Євгене Івановичу!

або

Шановний Євгене Івановичу!

або

ШАНОВНИЙ ЄВГЕНЕ ІВАНОВИЧУ!

 

 1. Текст документа, що подається на наступному рядку після звертання, складається із трьох змістових блоків: вступного, основного та висновкового (заключного).
 • Вступний блок (2–3 речення) містить інформацію про мету та основні причини написання мотиваційного листа з указівкою на те, чому саме НУК обирається вступником як ЗО.

 Зразок:

Однією з моїх пріоритетних цілей є здобуття освіти саме в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова з огляду на те, що він уже не одне десятиліття підтверджує свою першість у всьому та має бездоганну репутацію на ринку освітніх послуг. Знаю, що його випускники є затребуваними як в Україні, так і закордоном. Тому мені теж дуже хочеться опинитися в одному ряду з тими, чия історія успіху почалася в НУК.

 • Основний блок (2–3 абзаци, або 7–10 речень) містить інформацію про причини, що зумовили обрання для здобуття освіти в НУК за певною спеціальністю та / або освітніми програмами. В цій частині доречно висвітлити таке:

зазначити, що цікавить особу як вступника в обраній спеціальності / освітніх програмах;

проаналізувати, які вже наявні соціальні навички, психологічні риси, нахили, інтереси, вміння тощо стануть корисними в опануванні спеціальністю / освітніми програмами. В цій частині вступник також може повідомити про себе таке (за наявності відповідних даних і технічних можливостей Єдиної державної електронної бази з питань освіти вступник може додати копії (фотокопії, сканкопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію):

а) участь у конкурсах / олімпіадах та призові місця, що посів вступник;

б) участь у майстер-класах, тренінгах, семінарах, проєктах, конференціях, симпозіумах тощо;

в) наявність опублікованих наукових статей / тез;

г) володіння іноземними мовами;

ґ) заняття спортом;

д) заняття волонтерською та благодійною діяльністю;

е) наявність військового досвіду та / або статусу учасника бойових дій.

окреслити свої кар’єрні перспективи, тобто повідомити, ким планує вступник працювати після завершення навчання в НУК;

довести, чому саме кандидатурі вступника ПК НУК має віддати перевагу, можливо, з опертям на попередні академічні успіхи (у закладі середньої освіти / в коледжі / на бакалавраті тощо).

Зразки фраз:

Я прагну здобути вищу освіту за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування, насамперед сфокусувавшись на освітній програмі «Двигуни внутрішнього згоряння» з таких причин:

 • бажаю продовження модернізації сфери…;
 • мрію розробити…
 • націлений дослідити…
 • хочу глибоко пізнати…

 Відзначу, що задуми, які планую втілити в життя, стануть реальністю й завдяки низці інших причин. По-перше, я належу до категорії людей з аналітичним мисленням. По-друге, маю досвід конструкторської роботи, оскільки протягом навчання в школі відвідував відповідний гурток. По-третє, я також володію кількома мовами (англійська, німецька), що дасть можливість ознайомлюватися з іноземними джерелами інформації. По-четверте, …

 • Висновковий (заключний) блок представляє собою узагальнення попередньо представлених у мотиваційному листі аргументів і тез. У цьому блоці необхідно повідомити про готовність вступника до здобуття освіти в НУК за обраною спеціальністю / освітніми програмами, а також абсолютну усвідомленість його планів. Також доречним бути висловити подяку за прочитання листа.

Зразок:

Тож вірю, що я цілком можу стати студентом НУК і здобувати вищу освіту за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування, бо маю сили, готовність і непереборне бажання поповнити списки технічної еліти нашого міста та всієї країни! Відчуваю, що це можливо з НУК!

Дякую за приділений час прочитанню листа!

Порядок подання мотиваційного листа
 1. Дати початку прийняття мотиваційних листів ПК НУК:
  • Із 01.07.2022 – для спеціальностей НУК, вступ на які здійснюється на основі результатів творчого конкурсу (017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн).
  • Із 14.07.2022 – для спеціальностей ФКК, вступ на які здійснюється на основі результатів національного мультипредметного тесту або ЗНО / індивідуальних усних співбесід.
  • Із 29.07.2022 – для спеціальностей НУК, вступ на які здійснюється на основі результатів національного мультипредметного тесту або ЗНО, вступних випробувань / іспитів, індивідуальних усних співбесід.
 2. Дати завершення прийняття мотиваційних листів ПК НУК збігаються з датами завершальних етапів вступної кампанії (згідно з розділом IV Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у 2022 році, Правилами прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» у 2022 році).
 3. Мотиваційний лист до ПК НУК вступник подає через електронний кабінет, попередньо створивши його на сайті edbo.gov.ua.
Порядок розгляду мотиваційних листів
 1. Мотиваційні листи розглядаються комісією, склад якої затверджується наказом ректора НУК імені адмірала Макарова. Остаточні результати розгляду мотиваційних листів затверджуються колегіальним рішенням на засіданнях ПК НУК.
 2. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах ПК НУК і на офіційному вебсайті НУК у день їхнього прийняття або не пізніше наступного дня після їхнього прийняття.
 3. Подання апеляцій щодо результатів оцінювання мотиваційних листів не передбачено.
 4. Мотиваційний лист вступника не впливає на розрахунок конкурсного балу вступника.
Критерії оціновання мотиваційних листів

Розгляд мотиваційних листів здійснюється з урахуванням таких критеріїв (за пріоритетом залежно від обраного рівня / ступеня здобуття освіти):
1. Рівень попередніх академічних здобутків, у зв’язку з чим пріоритети розподілятимуться так:
а) наявність відзнак у документах про попередньо опанований рівень освіти:
– особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту) із золотою або срібною медаллю;
– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за фахом і отримали відповідний диплом із відзнакою;
– особи, які здобули рівень вищої освіти й отримали відповідний диплом із відзнакою;
б) наявність документа про попередньо опанований рівень освіти із високим рівнем знань за профільними предметами та загальним достатнім і середнім рівнем знань:
– особи, які мають високий рівень компетентностей із профільних для обраної ними спеціальності дисциплін;
– особи, які отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти;
– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за фахом;
– особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
2. Рівень академічної активності, у зв’язку з чим пріоритети розподілятимуться так:
а) результати участі в конкурсах / олімпіадах та інших заходах:
– особи, які мають дипломи переможців / лауреатів конкурсів та олімпіад міжнародного та всеукраїнського рівнів, у т. ч. конкурсу-захисту робіт учнів-слухачів Малої академії наук;
– особи, які мають дипломи переможців / лауреатів конкурсів та олімпіад обласного та міського рівнів;
– особи, які мають посвідчення / сертифікати учасників конкурсів / олімпіад, конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінгів тощо;
– особи, які мають опубліковані наукові статті та тези;
б) наявність довузівської підготовки:
– особи, які стали слухачами Центру довузівської підготовки НУК у поточному році.
3. Рівень академічної успішності під час складання вступних випробувань у різній формі, передбаченій Міністерством освіти і науки України, у зв’язку з чим пріоритет надаватиметься таким вступникам, а саме:
– особам, які взяли участь у складанні національного мультипредметного тесту, фахових вступних випробувань / іспитів, співбесід;
– особам, які взяли участь у конкурсі на місця державного / регіонального замовлення;
4. Рівень оформлення мотиваційного листа, у зв’язку з чим пріоритет надаватиметься документам, що відповідають низці таких вимог:
– дотримання рекомендованих технічних вимог щодо оформлення мотиваційного листа;
– наявність усіх структурних частин і змістових блоків у мотиваційному листі;
– логічність;
– аргументованість;
– послідовність;
– змістовність;
– діловий стиль викладу інформації;
– відсутність орфографічних, пунктуаційних та інших мовних помилок.

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист вступника

 

Зразки мотиваційних листів

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища