clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Документи для вступу

Документи для вступу

Прийом на навчання до НУК для здобуття вищої освіти

Для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра до ФКК приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
Для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:
– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
– тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил.
Вступники можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуту раніше освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ФКК.
Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої (профільної) освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях відповідно до додатку 2 Правил прийому. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови на власний розсуд та фахового вступного випробування з математики. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
Конкурсний бал (КБ) розраховується для вступу на основі повної загальної середньої (профільної) освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1+П2+А+ОУ,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури;
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з математики, історії України або фізики;
А – середній бал документа про повну загальну середню (профільну) освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100–200 (додаток 3);
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів НУК ім. адм. Макарова для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.
Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім особливих випадків.
Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1+П2+ОУ,
де П1 – оцінка вступного іспиту або зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури;
П2 – оцінка фахового вступного випробування з математики;
ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100–200 балів.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року останній доданок встановлюється рівним 100.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до ФКК вступників на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:
Етапивступноїкомпанії Всіформинавчання
Реєстраціяелектроннихкабінетіввступників, завантаженнянеобхіднихдокументів 01 липня 2021 року
Початок прийомузаяв та документів 14 липня 2021 року
Закінченняприйомузаяв та документіввідосіб, якімаютьвступають на основіспівбесіди, вступнихіспитів о 18.00 годині 26 липня 2021 року
Закінченняприйомузаяв та документіввідосіб, яківступаютьтільки на основісертифікатівзовнішньогонезалежногооцінювання о 18.00 годині 02 серпня 2021 року
Строки проведенняспівбесід 24 – 29 липня 2021 року
Строки проведеннявступнихіспитів, яківступають на місця державного замовлення 01 – 13 липня 2021 року
Строки проведеннявступнихіспитів, яківступають на місця за коштифізичних та/абоюридичнихосіб 14 липня – 02 серпня 2021 року
Строки оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отриманнячинеотримання ними права на здобуття ОПС фаховогомолодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням не пізніше 12.00 години
05 серпня 2021 року
Терміноприлюднення рейтингового списку іншихкатегорійвступників не пізніше 12.00 години 05 серпня 2021 року
Виконаннявимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовленнямвступників, якіскладалиспівбесіду та за квотами-2 до 18.00 години 06 серпня 2021 року
Виконаннявимог до зарахуванняіншихкатегорійвступників за державнимзамовленням до 12.00 годині 09 серпня 2021 року;
за коштифізичних та юридичнихосіб –15 серпня 2021року
Строки зарахуваннявступників вступники, якіскладалиспівбесіду та за квотами-2: за державнимзамовленням – не пізніше 12.00 години
07 серпня 2021 року;
іншікатегоріївступників:
за державним (регіональним) замовленням не пізніше 12.00 години 14 серпня 2021 року;
за коштифізичних та юридичнихосіб не пізніше 12.00 години 20 серпня 2021 року (додатковезарахування на вільнімісця за коштифізичних та юридичнихосіб – не пізніше 30 вересня 2021 року)
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до ФКК вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників проводиться в такі строки:

Етапивступноїкомпанії Всіформинавчання
Початок прийомузаяв та документів 26 липня 2021 року
Закінченняприйомузаяв та документіввідосіб, якімаютьскладатифаховівступнівипробування та проходитиспівбесіду о 18.00 годині 25 серпня 2021 року
Строки проведенняспівбесід 26 серпня 2021 року
Строки проведенняфаховихвступнихвипробувань 27 серпня – 30 серпня 2021 року
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників, якіскладалиспівбесіду та за квотами-2 не пізніше 12.00 години
01 вересня 2021 року
Терміноприлюднення рейтингового списку іншихкатегорійвступників не пізніше 12.00 години 01 вересня 2021 року
Виконаннявимог до зарахування на місця за державнимзамовленнямвступників, якіскладалиспівбесіду та за квотами-2 до 12.00 години 06 вересня 2021 року
Виконаннявимог до зарахуванняіншихкатегорійвступників за державнимзамовленням до 12.00 годині 06 вересня 2021 року;
за коштифізичних та юридичнихосіб –06 вересня 2021 року
Строки зарахуваннявступників вступники, якіскладалиспівбесіду та за квотами-2: за державнимзамовленням – не пізніше 12.00 10 вересня 2021 року;
іншікатегоріївступників:
за державнимзамовленням і за коштифізичних та юридичнихосіб
не пізніше 12.00 10 вересня 2021 року