clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

Веб-сайт кафедри: http://iust.nuos.edu.ua/

Кафедра була створена у 1987 році наказом № 388 Мінвузу СРСР «Про організацію в Миколаївському кораблебудівному інституті кафедри обчислювальної техніки і АСУ». Її очолив доктор економічних наук, професор Лазар Мойсейович Ходорковський (з 1987 р. по 1990 р.).
Його наукові праці з вдосконалення управління із використанням ЕОМ відзначені срібною та бронзовою медалями ВДНГ. Під керівництвом Ходорковського були розроблені програми навчання з нових для МКІ спеціальностей, пов’язаних із використанням обчислювальної техніки та новітніх інформаційних технологій у суднобудуванні. Навчальні лабораторії кафедри, створені у співробітництві з Науково-дослідним інститутом Вищої школи СРСР, на той час мали передове оснащення обчислювальною технікою. Сучасна технічна база, знання та практичний досвід професорсько-викладацького складу кафедри, високий базовий рівень знань абітурієнтів дозволили створити на кафедрі умови для якісної теоретичної і практичної підготовки студентів і аспірантів. Випускники кафедри успішно впроваджували у виробництво інформаційні технології, вирішували виробничі задачі автоматизованого проектування та підготовки і організації вітчизняного суднобудування.

У 1990 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ КОШКІН. 

У 1991 р. кафедра змінила свою назву на кафедру інформаційних технологій (ІТ). Під керівництвом К.В. Кошкіна було розширено матеріально-технічну та методичну базу кафедри, розроблені та впровадженіу навчальний процес нові дисципліни: «Системне програмування», «Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні», «Організація комп’ютерних інтегрованих виробництв», «Проектування інформаційних систем промислових підприємств», «Організація інформаційно-управляючих систем», «Структурні засоби розробки інформаційних систем», «Сучасні засоби колективної розробки інформаційних системи», «Інформаційні системи та технології в обліку».

В цей час були створені філії кафедри на підприємствах міста Миколаєва: ВАТ «Суднобудівний завод Океан», ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», ВАТ «НДІ Центр», ВАТ «Чорноморсуднопроект» та навчально-виробничий центр у ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод». У філіях спеціалізовані дисципліни викладали провідні фахівці підприємств, а саме к.т.н. М.В. Хроленко (ВАТ «Суднобудівний завод Океан»), к.т.н. А.П. Бадюков (ДП НВКГТ «Зоря-Машпроект»), к.т.н. В.Ф. Ажищев, к.т.н. О.Й. Батура (ВАТ «НДІ Центр»).
Значний науково-технічний потенціал кафедри ІТ дозволив у 2003 р. здійснити реорганізацію та створити на її базі самостійні структурні підрозділи: кафедру інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ, завідувач доктор технічних наук, професор К.В. Кошкін) та кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС, завідувач доктор технічних наук, професор І.І. Коваленко).
За ініціативою К.В. Кошкіна на кафедрі ІУСТ були ліцензовані та акредитовані актуальні на той час ІТ-спеціальності: «Управління проектами», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Інформаційні технології проектування».
Наукові досягнення кафедри ІУСТ в галузі інформаційних технологій управління проектами та перший успішний випуск спеціалістів зі спеціальності «Управління проектами» стали передумовами для створення у НУК нової кафедри управління проектами (наказ по НУК від 23.01.07 № 44-к), яку очолив доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник промисловості, професор Сергій Костянтинович Чернов.
Наукові роботи та організаційні здібності Костянтина Вікторовича Кошкіна були відзначені на державному рівні званнями Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 694 від 18.08.2006 р.) та лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України №329/2012від 18.05.2012р.).

Після раптової смерті професора Костянтина Вікторовича Кошкіна, яка сталася 24.12.2017 р., виконувачем обов’язки завідувача кафедри ІУСТ був призначений к.т.н., доцент Ігор Леонідович Михелєв.

І.Л. Михелєв у 1994 році з відзнакою закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова зі спеціальності «Кораблебудування». У 1994 році вступив до аспірантури Українського державного морського технічного університету, після закінчення якої у 1999 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Механіка та конструювання суден». У 2012 році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі ІУСТ.

В останні роки на кафедрі ІУСТ виконувався значний обсяг наукової роботи за такими напрямками: інформаційні технології у галузі управління проектами та розвитку виробництва; управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних; інформаційні управляючі системи автоматизації проектних робіт;організація та впровадження інтегрованих комп’ютеризованих виробництв; інформаційні технології управління навчальним процесом;управління життєвим циклом виробів;організація і управління віртуальними підприємствами.
Особливо визначається науковий напрям з інформаційних технологій управління проектами та програмами. В спеціалізованій вченій раді НУК за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» викладачами кафедри ІУСТ захищено 1 докторська дисертація (К.В. Кошкін, 2002 р.) і 6 кандидатських дисертації (О.Б. Димо, 2007 р.; А.Ю. Гайда, 2014 р.; В.К. Кошкін, 2016 р.; К.С. Пугаченко, 2016 р.; Н.Р. Книрік, 2016 р.; О.В. Гайдаєнко, 2018 р.). Над дисертаціями з цієї спеціальності продовжують працювати докторанти, аспіранти та здобувачі.
Результатами наукових досліджень в галузі управління проектами та програмами є 6 науково-дослідницьких тем, 2 підручника, 11 монографій, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, значна кількість наукових статей та виступів на міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри ІУСТ приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях та проводить власну конференцію «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика».

Спеціальності кафедри:

Кафедра інформаційних управляючих систем є випусковою та здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки — рівень вищої освіти: бакалавр, магістр;

124 Системний аналіз — рівень вищої освіти: бакалавр, магістр;

126 Інформаційні управляючі системи та технології — рівень вищої освіти: бакалавр, магістр.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ активно залучають молодь до наукової діяльності. Магістри приймають участь у Всеукраїнському форумі молодих науковців «Макаровські читання» та Internet-конференціях, вступають до аспірантури для навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

Студенти кафедри ІУСТ мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД та закордоном. Викладачі спільно з партнерами кафедри з ПриватБанку, GeeksForLessInc., Sintez Technologies, компаніями «УКРЮГМЕДІА» та «Арт Софт» проводять курси для старшокурсників із подальшим працевлаштуванням.
Студенти кафедри ІУСТ беруть активну участь у олімпіадах з програмування та інформаційних технологій, конкурсах студентських наукових та дипломних робіт.

Два роки поспіль вихованці відмінника освіти України, старшого викладача кафедри ІУСТ Євгена Юрійовича Беркунського одержували впевнені перемоги в національних етапах Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (м. Київ, 2015 р., 2016 р.) чим забезпечили НУКперше місце серед ВНЗ України. Зокрема, в 2015 році Ольга Ревзон посіла перші місця у двох конкурсах «Програмування 1С: Підприємство 8» та «Хмарні технології», Максим Артеменко посів друге місце у конкурсі «Програмування 1С: Підприємство 8»; в 2016 році Максим Артьоменко посів перше місце в конкурсі «Програмування 1С: Підприємство 8», Володимир Буренко – третє місце в конкурсі «Кращій інноваційний диплом». У 2017 році наші студенти за сумою результатів учасників завоювали третє місце у Міжнародному фіналі студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe – 2017».

У 2016 році «олімпійці» кафедри посіли місця серед 10 найкращих в Міжнародній олімпіаді з програмування «IT-Планета – 2016».За підсумками олімпіади, НУК було визначено «Чемпіоном олімпіади IT-Планета – 2016» серед ВНЗ України.

До найбільш вагомих досягнень наших «олімпійців» у різні роки слід віднести: Максим Артьоменко – перше місце по Україні у конкурсі «Програмування: 1С:Підприємство» Міжнародної олімпіади з програмування «IT-Планета – 2016», Олексій Беркунський – друге місце по Україні у конкурсі «Програмування: OracleJava» Міжнародної олімпіади з програмування «IT-Планета – 2016», Андрій Рудченко – перше місце по Україні у конкурсі «Програмування: OracleJava» Міжнародної олімпіади з програмування «IT-Планета – 2016», Олексій Беркунський – третє місце в Україні в конкурсі компанії Oracle з програмування: Java Міжнародної олімпіади «IT‐Планета 2014/15»; Богдан Бессонов – четверте місце в Україні в конкурсі компанії Oracle з програмування: Java Міжнародної олімпіади «IT‐Планета 2014/15»; Ольга Ревзон – друге місце в конкурсі «Управління ІТ-проектами» національного фіналу в Україні Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2014/15»; Максим Артеменко – третє місце у конкурсі «Програмування 1С: Підпиємство 8» фіналу Міжнародної олімпіади «IT‐Планета 2014/15» (м. Санкт-Петербург, Росія); Ольга Ревзон – «Програмування 1С: Підпиємство 8» фіналу Міжнародної олімпіади «IT‐Планета 2013/14» (м. Астана, Казахстан); Наталя Ходякова увійшла у десятку кращих учасників Міжнародної олімпіади «IT-Планета» у номінації «OracleJavaOlympic», яка відбулася в Казахстані (квітень 2012 р. м. Алмати). У 2012 році кращим студентом-програмістом Миколаївщині у конкурсі «Кращий студент Миколаївщини 2012 року» стала студентка кафедри ІУСТ Наталя Ходякова, а її одногрупник Артем Єрофєєв посів друге місце у номінації «Кращий студент-аналітик» цього ж конкурсу. Крім того, А. Єрофєєв став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2010 році у секції «Internet-технології та WEB дизайн».

Вагомі результати, що здобули студенти кафедри ІУСТ в олімпіадах, були відзначені на рівні Міністерства освіти і науки України завдяки чому Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова призначений базовим по проведенню першого та другого етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування на 2018-2020 роки.

Високий рівень підготовки та кваліфікації випускників кафедри ІУСТ забезпечує стабільно високий попит на наших студентів у провідних IT-компаніях. Кращі випускники кафедри працюють у IT-компаніях зі світовим ім’ям: Google, GlobalLogic, Epam, Percona, Luxoft, SoftServe, Snap.

Контакти кафедри:

54007, м. Миколаїв,проспект Героїв України, 9, ауд. 525
+38 (093) 741-15-23
kafedra.iust@gmail.com,
kafedra.iust@nuos.edu.ua

Ставайте ІТ-шниками з нами!

ВЧИМО БУТИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ
з 1987 року!