clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами
Веб-сайт кафедри:  http://pzas.nuos.edu.ua/

Історія кафедри бере початок з 1987 р., коли з ініціативи д.е.н., проф. Л.М. Ходорковського наказом Мінвузу СРСР в Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала С.Й. Макарова організована кафедра обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління, яка готувала фахівців за спеціальністю 2204 «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і АСУ». У 1991 р. кафедра змінює свою назву на кафедру інформаційних технологій (КІТ). У 1997 р. починається одночасна підготовка фахівців за спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
У 2003 році КІТ була розділена на дві випускові кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС) і кафедру інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ).

Організатором і першим завідувачем кафедри ПЗАС став доктор технічних наук, професор І.І. Коваленко.

На теперішній час кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем очолює д.т.н., професор С.Б. Приходько.

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Борисович

заступник директора Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП),
доктор технічних наук, професор

Проф. С.Б. Приходько є відомим фахівцем в галузі моделювання стохастичних систем та статистичної обробки даних, керує аспірантами. Під його керівництвом викладачі кафедри ПЗАС Л.М. Макарова (2015 р.) та А.В. Пухалевич (2017 р.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Є автором 300 наукових і навчально-методичних друкованих праць, серед яких 98 статті у фахових виданнях, два навчальних посібники з грифом МОН України. Бере активну участь в підготовці висококваліфікованих фахівців у ряді навчальних закладів України, є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Сьогодні колектив кафедри ПЗАС – це висококваліфіковані викладачі вищої школи з досвідом науково-методичної роботи: доктори технічних наук професори: І.І. Коваленко, С.Б. Приходько, кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.О. Латанська; кандидати технічних наук, доценти: Л.М. Макарова, Т.В. Пономаренко, С.В. Суслов, І.В. Устенко, Т.А. Фаріонова; доценти кафедри, кандидати технічних наук В.К. Кошкін; викладач, кандидат технічних наук А.В. Пухалевич, старші викладачі : В.А. Гусєва-Божаткіна, Т.Г. Смикодуб; викладач С.М. Божаткін. Навчально-допоміжний склад кафедри: Т.В. Тимофєєва – завідуюча лабораторією, Г.Г. Шулежко – інженер 2 кат.; В.Б. Місюра – фахівець; Н.А. Кіскіна, А.С. Крамаренко – старші лаборанти.

Співробітники кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (2018р.).

Перший ряд – ст. викладач Гусєва-Божаткіна В.А., к.т.н., доцент Устенко І.В., інженер Шулежко Г.Г., зав. лаб. Тимофєєва Т.В., ст. лаборант Кіскіна Н.О.; другий ряд – ст.викладач Смикодуб Т.Г., к.т.н., доцент Макарова Л.М., к.т.н., доцент Пономаренко Т.В.; третій ряд – ст.викладач Божаткін С.М., ст. лаборант Крамаренко А.С., к.т.н., викладач Пухалевич А.В., зав. каф. д.т.н., професор Приходько С.Б., к.т.н., доцент Суслов С.В., к.ф.-м.н., доцент Латанська Л.О., к.т.н.,  в.о. доцент Кошкін В.К.

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується викладання наступних дисциплін: «Основи програмної інженерії», «Основи програмування», «Комп’ютерна дискретна математика», «Людино-машинний інтерфейс», «Дискретні структури», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Безпека програм та даних», «Алгоритми і структури даних», «Конструювання програмного забезпечення», «Архітектура комп’ютера», «Операційні системи», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Бази даних», «Емпіричні методи програмної інженерії», «Моделювання програмного забезпечення», «Організація комп’ютерних мереж», «Проектний практикум», «Групова динаміка і комунікації», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Професійна практика програмної інженерії», «Менеджмент проектів програмного забезпечення», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Основи операційної системи UNIX», «Комп’ютерна графіка», «WEB-програмування».

Спеціальності кафедри:

121 Інженерія програмного забезпечення — бакалавр, магістр;
122 Комп’ютерні науки — доктор філософії (PhD).

Відповідно до потреб ринку праці на кафедрі ведеться підготовка студентів за освітніми ступенями бакалавр, магістр за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Випускники кафедри отримують освіту за популярною і перспективною спеціальністю з кваліфікацій: «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» (для бакалаврів) та «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа» (для магістрів).
Кафедра також готує кадри вищої кваліфікації в аспірантурі за програмою підготовки PhD. Зараз за цією програмою на кафедрі навчаються К.О. Антіпова, В.Г. Безрукавий, Є.Ю. Беркунський, М.В. Ворона, Т.О. Дончик, О.С. Іванов, К.О. Книрік, Т.Г. Смикодуб.

Послідовне набуття студентами ділових навичок професійної діяльності – одна з головних задач кафедральних лабораторій, оснащених сучасною комп’ютерною технікою, приладами, обладнанням і програмним забезпеченням.
Студенти кафедри мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, СНД і за кордоном. Підприємства ПриватБанк, GeeksForLess Inc., SintezTechnlogies, GlobalLogic, TemplateMonster, Aртsoft, UAlex Design, MobyDev і інші з радістю запрошують студентів старших курсів на практику, а найкращі студенти за бажанням можуть залишитися працювати на цих підприємствах. На основі підписаного між НУК і Асоціацією розробників програмного забезпечення «Ukrainian Hi-Tech Initiative» меморандуму про спільний розвиток науково-практичних та методологічних освітянських можливостей кафедра співпрацює з провідною аутсорсинговою компанією «QATestLab», що сприяє підготовці фахівців відповідно до вимог ринку тестування програмного забезпечення та сучасним технологіям галузі IT.

Кафедра налагоджує міжнародні зв’язки з метою підвищення ефективності наукової роботи та якості підготовки фахівців, розвитку наукового забезпечення вищої освіти. В рамках спільної діяльності з ВУЗами Євросоюзу, був укладений партнерський договір про спільну діяльність з Жилінським університетом (м. Жилине, Словаччина), що дає можливість викладачам і студентам проводити активний обмін досвідом в усіх напрямках розвитку IT технологій, брати участь в міжнародних конференціях. Так, у 2018 р. робота проф. Приходько С.Б. та доц. Макарової Л.М. “Estimating the Software Size of Open-Source PHP-Based Systems Using Non-Linear Regression Analysis” отримала грант для участі в міжнародній конференції “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018) у Чеській Республіці.

Кафедра проводить активну науково-дослідну роботу. Напрямками наукових досліджень кафедри ПЗАС є: «Застосування методів математичного моделювання стохастичних систем в інформаційних технологіях» (проф. Приходько С.Б.); «Математичне моделювання метрик програмного забезпечення» (проф. Приходько С.Б., доц. Макарова Л.М., викладач Пухалевич А.В.); «Прикладний системний аналіз та інформаційні технології» (проф. Коваленко І.І.); «Математичне моделювання в кораблебудуванні» (доц. Суслов С.В.); «Математичне моделювання технічних систем» (доц. Латанська Л.О.); «Геометричне моделювання об’ємних компресорів» (доц. Устенко І.В.); «Інноваційні моделі і механізми управління проектами реконструкції та розвитку муніципальних систем водопостачання» (проф. НУК. Фаріонова Т.А.), «Управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних» (доц. Пономаренко Т.В.).
Наукові та методичні напрацювання відображені в численних монографіях і навчальних посібниках, а загальна кількість публікацій за п’ятнадцятирічну історію роботи кафедри перевищує 750 найменувань.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу формуванню навчально-педагогічного резерву і розвитку матеріально-технічної бази. За роки становлення цього підрозділу НУК ім. адм. Макарова були захищені докторська і сім кандидатських дисертацій. Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У 2017 р. к.т.н. В.К. Кошкін отримав премію Верховної Ради України «Молодого науковця».

Творчі досягнення талановитих студентів та їхніх наставників підтверджуються призовими місцями на олімпіадах і конкурсах.

Так, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика» в 2007 р. третє місце зайняли Є.О. Морозан, Н.О. Морозан (керівник – І.І. Коваленко), у 2008 р. переможцем цього конкурсу став А.В. Пухалевич (керівник – С.Б. Приходько), в 2012 р. К.Л. Басін був другим (керівник – С.Б. Приходько), а в 2018 р. А.С. Приходько посів третє місце (керівник – Л.М. Макарова). На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформаційна безпека на водному транспорті» у 2014 р. Т.В. Авдєєва зайняла третє місце (керівник – В.А. Гусєва-Божаткіна), а з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» в 2015 р. отримав диплом ІІІ-го ступеня С.О. Братухін (керівник – І.В. Устенко). У 2012 р. С.А. Винокуров переміг на Першій регіональній студентській олімпіаді з програмування С++. На міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій «ІТ-Universe» у конкурсі «Кращий інноваційний диплом (проект)» в 2015 р. переміг Б.Б. Пасюк (керівник – С.М. Божаткін), 2016 р. – А.А. Клепцов зайняв перше місце (керівник – С.М. Божаткін), С.С. Голубєв, В.В. Зелінський отримали у 2017 р. 1 місце, а у 2018 р. – 2 місце (керівник – С.М. Божаткін). У 2017 р. та 2018 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» А.С. Устенко став переможцем та отримав відповідно дипломи ІІ-го та І-го ступеня (керівник – І.В. Устенко). У 2018-19 р. проекти з розробки програмного забезпечення з відкритим кодом студента А.С. Приходька були прийняти до програми Google Summer of Code  та з успіхом завершені з отриманням відповідного сертифіката.

Плани на майбутнє колектив кафедри пов’язує з ефективним поєднанням накопиченого творчого досвіду і новаторської енергії талановитої молоді.

Контакти кафедри:

54007, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, ауд. 520
+38 (063) 681-98-30; +38 (098) 496-64-84
sergiy.prykhodko@nuos.edu.ua