clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Марущак Світлана Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

svitlana.marushchak@nuos.edu.ua

 

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0760-4427

Web of Science Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/J-9876-2018

Author ID: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=v417s3UAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4kKu5NM2u_Wus7YlNGv88p9i3qqbpCPodxdGIeFZIYvSzu_FTT51iJwqBjLBqczIvBaB0L26vm0XUvWq8IRuDAbfIFA-bsnrpR1egkpqyiwUndc5RhcR_NVlOchwL_aLDe-GzBmiXaPLtQA4ikei3rKRdl1GOx8U7doP_DobkcCFsCFFY

  

ОСВІТА

2015 – кандидат економічних наук

захистила дисертацію 25.12.2014р. у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» (Д 26.063.01). Рішенням Атестаційної колегії України від 28.04.2015р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Диплом кандидата наук ДК №028148

2003-2006 – аспірантка кафедри інформаційних управляючих систем та технологій УДМТУ (зараз НУК)

2002 – спеціаліст

закінчила Український державний морський технічний університет (УДМТУ), «Менеджмент організацій» (диплом ДСК №010910)

1995 – спеціаліст

закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (ВДПІ), «Математика-інформатика» (диплом ЛО №000634)

 

ДОСВІД РОБОТИ

Основні етапи науково-педагогічної активності:

З березня 2018 дотепер – доцент кафедри економічної політики та безпеки НУК

Вересень 2013 – Березень 2018 – старший викладач кафедри економічної теорії НУК

Січень 2007 – Вересень 2013 – викладач/старший викладач кафедри економіки та організації виробництва НУК

Грудень 2003 – Грудень 2006 – аспірантка кафедри інформаційних управляючих систем та технологій УДМТУ (НУК)

Вересень 2000 – Грудень 2003 – викладач кафедри економіки та організації виробництва Українського державного морського технічного університету (зараз НУК)

 

Основні навчальні курси: «Економічна статистика», «Ризик, невизначеність та інформація», «Економіко-математичне моделювання», «Економічна оцінка проєктів», «Міжнародний бізнес-менеджмент».

 

Здійснюю наукове керівництво обдарованими студентами, які за результатами своїх наукових досліджень публікують наукові статті та виступають на наукових конференціях. Беру участь у роботі наукових і методичних семінарів. Розробила робочі навчальні програми та навчально-методичні комплекси дисциплін відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Науково-дослідницька діяльність пов’язана з управлінням економічною безпекою, аналізом, моделюванням та прогнозуванням економічних процесів. Була відповідальним виконавцем держбюджетних та ініційованих науково-дослідних робіт (НДР): держбюджетна НДР за темою: «Моделі, механізми і інструментальні засоби інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності функціонування українських наукомістких підприємств в умовах обмеженості ресурсів», номер державної реєстрації 0112U000352, 2011-2012рр.; ініційована НДР за темою «Діагностика безпечного розвитку підприємства», номер державної реєстрації 01134U008411, 2013-2014 рр.; комплексна НДР за темою «Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах», номер державної реєстрації 0109U005226, 2013р.; ініційована НДР за темою «Вплив інноваційних процесів на ефективність морегосподарювання», номер державної реєстрації 0115U001494, 2015-2016рр.

З 2019 року є гарантом освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць – монографії, статті у фахових періодичних виданнях, матеріали конференцій, навчальні посібники  тощо).

 

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ         

2020-2021 – ERASMUS+ CBHE project «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan»

2016-2021 – п’ятирічний проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

 

НАГОРОДИ            

2019р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2019 – Почесна грамота Миколаївської міської ради

2015р. – Почесна грамота Департаменту освіти, науки та молоді Облдержадміністрації

2014р. – Почесна грамота Миколаївської обласної ради