clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійні програми

 

Початковий рівень (молодший бакалавр):
Менеджмент організацій і адміністрування

Набуття практичних вмінь обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації, спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

Детально

Перший рівень (бакалавр):
Менеджмент організацій і адміністрування

Набуття практичних вмінь проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища для обґрунтування використання альтернативи прогресивних технологій щодо організації та управління виробництвом продукції, робіт, послуг.

Менеджмент транспортних систем і логістика

Управління закупівельною, виробничою та збутовою діяльністю фірми. Організація транспортно-експедиційного обслуговування руху матеріальних потоків. Організація прямих, інтермодальних та трансмодальних перевезень. Управління ефективністю функціонування логістичних систем. Використання сучасних інформаційних систем у сфері логістики.

Детально

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Формування навичок планувати, організовувати, виконувати та оцінювати діяльність пов’язану з туризмом за допомогою інтеграції своїх знання з менеджменту, управління спадщиною, впровадженням інновацій та сталого розвитку туризму в регіонах.

Управління Event-технологіями

Набуття вміння отримувати почуття впевненості і насолоди від участі в динамічній галузі управління подіями, відповідальності за багатопрофільний характер управління Event-технологіями.

Другий рівень (магістр):
Менеджмент організацій і адміністрування

Набуття вмінь і навичок розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері корпоративного управління при невизначеності умов та вимог, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій.

Детально

Менеджмент транспортних систем і логістика

Аналіз та синтез логістичних систем різного рівня. Використання математичних моделей та методів оптимізації в транспортних логістичних системах. Управління економічними кластерними інтеграціями з використанням механізмів логістики. Використання сучасних інформаційних технологій в сфері логістики. Управління ефективністю функціонування логістичних систем.

Детально

Управління закладом охорони здоров’я

Формування вмінь і навичок реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, забезпечення впровадження основних засад медичної реформи в закладах охорони здоров’я, впровадження новітніх технологій медичної практики, підвищення доступності та якості медичної допомоги громадянам.

Детально

Управління закладами освіти

Оволодіння новітніми підходами до реалізації основних функцій управління закладом освіти та його підрозділами, визначення умов підвищення ефективності його організаційної структури та функцій діяльності в процесі виконання цільових установок цілісного педагогічного процесу.

Детально

Управління у сфері цивільного і соціального захисту

Здатність до реалізації державної політики в галузі цивільної та соціальної безпеки населення та територій, забезпечення впровадження основних засад поточних реформ в закладах та підприємствах в питаннях забезпечення цивільної та соціальної безпеки, впровадження новітніх технологій забезпечення безпеки.

Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями

Здатність аналізувати, досліджувати та критично оцінювати політичні, економічні та соціальні процеси місцевих громад та неурядових організацій, висвітлювати основні проблеми та пропонувати рекомендації щодо їх вирішення.

Третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії, Ph.D.):
Менеджмент організацій і адміністрування

Здатність обґрунтовувати комплекс управлінських рішень щодо створення, успішного функціонування, підтримки та розвитку потенціалу підприємства як системи.