clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бортник Надія Петрівна

Докторка юридичних наук, професорка

У 2000 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.
У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні».
У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.
У 2009 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність:
З 2004 р. до 2011 р. – працювала у Львівському державному університеті внутрішніх справ. З 2011 р. до жовтня 2021 р. очолювала кафедру адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Була головою науково-методичної ради Інституту, відповідальним секретарем Вісника Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Юридичні науки», вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19.
З жовтня 2021 р. і дотепер – професор кафедри адміністративного та конституційного права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання міграційних процесів, адміністративне право, адміністративне судочинство, інформаційне право.

Наукові здобутки: активний науковець, під керівництвом та консультуванням захищено понад 20 кандидатів наук та 5 докторів наук, член редколегії двох фахових наукових вісників з юридичних наук, автор близько 250 наукових праць, зокрема:
1. Адміністративне судочинство: навчальний посібник / укл.: Н. П. Бортник, Н. В. Лесько, О. В. Скочиляс-Павлів, М. Р. Малець. Київ: «Видавництво Людмила», 2021. 340 с.
2. Бортник Н. П., Парпан У. М. Поняття і правовий зміст свободи викладання та наукової творчості. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2019. Вип. 23. С. 106–110.
3. Бортник Н. П., Сірант М. М., Нестеренко А. О. Зарубіжний досвід організації та діяльності органів виконавчої влади. Європейські перспективи. 2019. № 1. С. 220–224.
4. Бортник Н. П., Єсімов С.С. Правове регулювання громадських ініціатив: сучасний стан та напрями розвитку. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 1 (7). С. 64–71.
5. Бортник Н. П., Дмитрик Ю. І. Правове регулювання стадії підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення в судах. Наше право. 2020. № 3. С. 45–50.
6. Бортник Н. П., Дмитрик Ю. І. Право громадян на отримання безоплатної правової допомоги. Європейські перспективи. 2020. № 3. С. 47–53.
7. Бортник Н. П., Єсімов С. С. Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7, № 2(26). С. 146–154.
8. Бортник Н. П., Єсімов С. С. Процесуальна діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7, № 4(28). С. 177–184.
9. Бортник Н. П., Радейко Р. І. Державне управління у сфері міграції на сучасному етапі у контексті реалізації стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: проблеми реалізації. Право. UA. 2020. № 3. С. 69–74.
10. Бортник Н. П., Єсімов С. С. Правова регламентація заходів адміністративно-процесуального примусу. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 3 (13). С. 28–34.
11. Nadiya Bortnyk, Galyna Didkivska, Vyacheslav Tylchyk. The impact of international labour migration on the development of states under globalization: economic and legal aspects. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. (Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science.)
12. Konstantin Fisun, Mariya Naumenko, Nadiya Bortnyk. Price of the efficiency of functioning of organizational systems using expert methods. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. (Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science.)
13. Nadiya Bortnyk, Julia Tsurcan-Saifulina, Oleksandr Kotukha. ESSENCE AND CONTENT OF CATEGORY “FINANCIAL INVESTIGATIONS” AND CONCEPT DEVELOPMENT AMID EUROPEAN INTEGRATION. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018) No. 5 DESEMBER, Riga 2018. С. 36–39. (Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science.
14. Volodymyr О. ZAROSYLO, Vitalij V. ZAROSYLO, Julia H. KOROSTASHIVETS, Nadiia P. BORTNYK, Ulyana M. PARPAN. The Philosophy of Legal Education in Contemporary Ukraine: Worldview Basics. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2916-2920, dec. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4163>. Date accessed: 13 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).41. (Scopus).
15. BREZINA, Tetiana M.; BORTNYK, Nadiia P.; KHOMYSHYN, Iryna Yu. Access to Justice: Ukraine and Europe. Journal of Advanced Research in Law and Economics,[S.l.], v. 11, n. 4, p. 1122-1130, june 2020. https://journalsaserspublishing.eu/jarle/article/view/5258 (Scopus).
16. Bortnyk, N., Zharovska, I., Panfilova, T., Lisna, I., & Valetska, O. (2021). Judicial Practice of Protecting Human Rights: Problems of the Rule of Law in a Postmodern Society. Postmodern Openings, 12(1), 102-114. https://doi.org/10.18662/po/12.1/248 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3133 (Scopus)
17. Nadiia Bortnyk, Anush Balian, Liliya Mykolayivna Popova, Serafyma Henadiivna Hasparian. Corruption manifestations as a threat to national security: new challenges and problems of counteraction in the Ukrainian realities. Revista San Gregorio. 2021. № 46. С. 164–175. (Web of Science.)
18. Bortnyk, N., Tylchyk, O., Lukyanova, G., Skochylias-Pavliv, O., & Remenіak O. (2021). Principles of mediation as an alternative way to protect human and citizen rights. Cuestiones Políticas, 39(70), 238–249. (Web of Science.)
19. Бортник Н. П. Цифровий порядок денний у правовому механізмі формування «Простору знань» в Європейському Союзі. Інформаційні технології в освіті та практиці: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 грудня 2019 року / упорядник Т. В. Магеровська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 140–145. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/20_12_2019.pdf.
20. Бортник Н. Державна політика у сфері реалізації конституційного права на працю іноземців. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 23–27.
21. Бортник Н. П. Основні принципи державної політики в галузі вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 10 груд. 2019 р.); Проєкти учасників V Міжнародного студентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (м. Дніпро, 18–19 квіт. 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 356 с. С. 24–27.
22. Бортник Н.П. Конституційні цінності як складова формування принципів державної освітньої політики України. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матеріали наукового семінару (м. Львів, 19 червня 2020) / упор. Н.Я. Лепіш. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 29–33.
23. Бортник Н. П. Актуальні проблеми застосування інституту реадмісії у контексті захисту прав і свобод людини. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11 грудня 2020 р.). 2020. C. 24–26.
24. Бортник Н. П. Конституційно-правова природа та зміст множинного громадянства. Причорноморські публічно-правові читання: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р.). Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 2. С. 8–10.