clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Федоренко Тетяна Миколаївна

Завідувачка кафедри теорії та історії держави і права, кандидатка юридичних наук, доцентка

Дисертацію захистила в 2002 році у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.01.
Коло наукових інтересів пов’язане з проблемами методології юридичних досліджень, історією права України. Має більше 60 публікації, наукового та навчально-методичного характеру, є учасницею Міжнародної асоціації істориків права.

Наукові праці:

  • Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі Х–першої третини ХІІІ ст. // Вісник. Юридичні науки. Випуск 39. – К.: Київський університет, 2000. – С. 38–42.
  • Розвиток церковної юрисдикції як динамічний аспект давньоруської правової системи // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. 2,1 авт. арк. – С. 82 – 92.
  • Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець Х–перша третина ХІІІ ст.) // Право України. – 2001. – № 8. – С. 114 – 116.
  • Витоки української держави і права. Київська Русь з кінця ІХ до середини ХІІІ століття (до монгольський період). Етнонаціональні чинники в історії державно-правового будівництва: Матеріали ХІІ Міжнародної конференції / за ред. Тимощука; Центр Українознавства Таврійського національного ун-ту ім. В. В. Вернадського. – Сімферополь, 2005. – С. 116 – 126.
  • До питання про методологічні основи наукового світогляду М. Д. Іванішева // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 158 – 164.
  • Дискурс-анализ Оленинской редакции Устава Владимира Святославовича о десятинах, судах и церковных людях. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – № 13 (2017). – С. 29–35.
  • На пути к апологии прав человека: принцип гуманизма эпохи «Возрождения». Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17–20 вересня 2015 р., с. Коблеве / ред колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп.секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ–Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2015. – С. 216–226.