clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

До складу кафедри екології та природоохоронних технологій входять дві хімічні лабораторії, в яких проводяться заняття для студентів різних спеціальностей технічного та природознавчого спрямування.

Щорічно на базі хімічних лабораторій проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії серед студентів НУК першого і другого курсів. Викладачі кожного року розробляють нові цікаві завдання, що стимулюють студентів до вивчення поглибленого курсу хімії. З 2017 року проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії». Основні наукові направлення конференції: біохімія, біогеохімія, органічна хімія, неорганічна хімія, моніторинг навколишнього середовища, використання хімії в промисловості, сучасні методи викладання хімічних дисциплін. За результатами конференцій публікуються збірники матеріалів.

Хімічні лабораторії є навчальною матеріальною базою для викладання дисциплін: хімія, органічна, фізична та колоїдна хімія, моніторинг довкілля, біохімія.

Обладнання та реактиви, які використовуються для проведення лабораторних робіт: набори хімічного посуду, що включають в себе різні за об’ємом і формою колби, склянки для зберігання речовин з кришками, пробірки, чашки Петрі, піпетки, тримачі пробірок, ложечки, штативи лабораторні з необхідними комплектуючими; мікроскопи біологічні; РН-метри електронні; ваги електронні; електролітичні ванни; електроди (водневий, мідний та ін.); водяні бані; муфельна піч; фарфоровий посуд (тигель, ступка з товкачиком, чашка для випаровування); хімічні реактиви; інструкції; картки з завданнями та необхідними підказками, роздатковий матеріал, наочність.

Теми лабораторних робіт, які виконуються в хімічних лабораторіях:

з навчальної дисципліни «Хімія»: класи неорганічних сполук, визначення молярної маси еквіваленту магнію, термохімія та елементи хімічної термодинаміки, хімічна кінетика. Рівновага, розчини електролітів, гальванічні елементи, електроліз розчинів солей, корозія металів;

з навчальної дисципліни «Органічна», фізична та колоїдна хімія: розчини, розчини електролітів, розчини неелектролітів, ОВР, гальванічний елемент, корозія, захист від корозії, методи очищення та виділення органічних сполук, насичені вуглеводні – алкани, ненасичені вуглеводні – алкени, алкіни, спирти, прості ефіри, альдегіди та кетони, карбонові кислоти, вуглеводи, білки, ліпіди;

з навчальної дисципліни «Біохімія»: техніка лабораторних робіт. Властивості органічних речовин, властивості розчинів. Буферні розчини, дисперсні системи. Властивості колоїдних розчинів, властивості вуглеводів, обмін вуглеводів, властивості ліпідів, обмін та визначення продуктів розщеплення ліпідів, властивості білків, ферментативний гідроліз і обмін білків, загальні властивості ферментів, якісне визначення вітамінів, властивості гормонів, елементи біоенергетики, визначення енергетичного балансу організму методом непрямої калориметрії, біохімія м’язів і м’язового скорочення;

з дисципліни Моніторинг довкілля: фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища, методи оцінки забруднень та методики відбору проб, визначення лужності та жорсткості води, біологічні та біохімічні методи контролю навколишнього середовища. Ліхеноіндикація, технології пробовідбору та підготовки проб води для аналізів. Визначення органолептичних властивостей води, біомоніторинг атмосферного забруднення за реакцією пилку рослин-індикаторів, особливості біотичного моніторингу. Еколого-гігієнічний моніторинг, соціально-екологічний моніторинг. Особливості громадського екологічного моніторингу.