clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра техногенної та цивiльної безпеки

Кафедра техногенної та цивiльної безпеки

КАФЕДРА ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

   У повсякденному житті, на роботі, у побуті, на відпочинку, у дорозі, у різних життєвих ситуаціях сучасна людина може наражати себе на різні небезпеки. Тому однієї з головних і найважливіших функцій будь-якої держави є захист населення, об’єктів господарства і території країни від надзвичайних ситуацій природного, техногенного, воєнного чи соціально-політичного характеру.Але,окрім допомоги від держави, сама людина повинна мати знання, досвід, навички і готовність до дій у будь-яких несподіваних і непередбачених ситуаціях.
На межі тисячоліть проблема безпечної життєдіяльності стала однією із головних проблем всесвіту, суспільства і міжнародна наукова спільнота визнала, що на сучасному етапі розвитку цивілізації науково-технічний прогрес не лише не гарантує повної безпеки людству, а часто його результати діяльності призводять до надзвичайних ситуацій через антропогенний вплив на довкілля, недосконалість технологій та обладнання і людський чинник.
В умовах постійного зростання інтенсивності життя людини, впровадження новітніх технологій та унікального обладнання виникла необхідність дослідження проблем безпеки життєдіяльності та навчання населення з питань цивільного захисту та безпечної життєдіяльності.
За вимогами Національної Ради з питань безпеки життєдіяльності населення України, наказом Міністра освіти України № 182/200 від 20.06.1995 р. «Про викладання дисциплін безпека життєдіяльності (БЖД) та цивільна оборона (ЦО)» було введено викладання цих дисциплін в усіх вищих навчальних закладах України.
У Миколаївському кораблебудівному інституті дисципліну ЦО студенти почали вивчати з 1963 р. При військово-морській кафедрі було організовано курс ЦО, що потім перетворився у цикл ЦО.Керівниками були: з 1963 по 1967рр. Нестеров Георгій Сергійович, з 1967 по 1969рр. Янкович Борис Іванович, з 1969 по 1972рр. Єрмаков Костянтин Миколайович, з 1973 по 1986рр. Ткаченко Олександр Власович, з 1986 по 1996рр. Архангельський Генадій Леонідович, з 1996 по 1999рр. Хуснутдінов Раміль Нізамович
Значну роботу у створенні та становленні дисциплін зробили викладачі Янкович Б.І., Ткаченко А.В., Єрмаков К.Н. Макети, стенди, устаткування аудиторій виконали навчальні майстри Масленніков О.М., Латій В.Н.
Надалі, розвитком дисципліни та удосконалюванням навчально-матеріальної бази займалися також викладачі Свистунів В.В., Зенталь М.В., Архангельський Г.Л., Хуснутдинов Р.Н., Хлопенко С.К., співробітники Бугаєнко Т.Б., Співак Т. В.
Для розв’язання завдань, поставлених рішенням вченої ради Українського державного морського технічного університету від 3.07.2000 р. та затверджених протоколом № 5 МОНУ від 30.05.2000 р. № 60-02/984 в університеті було створено кафедру «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту»(наказ ректора № 173 від 27.08.2000 р.). Завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента В.О. Михайлюка.У 1988 р. доцентами Михайлюком В.О., Літваком С.М. та Донієм В.М. було написано і видано один з перших в Україні навчальних посібників з безпеки життєдіяльності, якій мав гриф Міністерства освіти України.
За термін існування значний внесок у розвиток кафедри, розробку навчальних програм, навчальних посібників, удосконалювання навчально-матеріальної бази зробили к.в.н. доцент Дубінін В.А., к.т.н. Савіна О.Ю., к.т.н. Крива М.С., старший викладач Штейн П.В., викладачі Ізотов В.І., Пінин В.Г., Клауцан Г.А., Суковіцин А.М., Мармазинский О.А., зав. кабінетом Козирецька С.О., Жолобенко Н.Ю., зав. лабораторією Бабуріна Н.В., лаборанти Клінчев Д.І., Раскіна В.Д., Мороз Н.С.Маркіна Л.М..jpg З 01.09.2017 року кафедра має назву «Техногенної та цивільної безпеки» (наказ ректора № 448к), завідуючим кафедрою призначено д.т.н. доцента, професора НУК Маркіну Людмилу Миколаївну, яка працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) за науковим напрямком «Екологічна безпека». Має високі наукові здобутки у галузі створення теоретичних та практичних основ процесу утилізації високомолекулярних органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу з отриманням альтернативного палива. Керівник центру піролізних технологій Науково-дослідного інституту «Проблем екології та енергозбереження» при НУК ім. Макарова.

У 2009 р. Людмила Миколаївна отримала Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за роботу: «Комплексне вирішення питань поводження з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій».
Кафедрі спільним наказом Міністерства освіти і науки та МНС України надано право викладання трьох дисциплін для студентів усіх форм навчання і спеціальностей університету: «Безпека життєдіяльності», «Охоронні заходи на судні» — при підготовці бакалаврів, «Цивільний захист» — при підготовці спеціалістів та магістрів.Навчання студентів проводиться в чотирьох спеціалізованих аудиторіях, оснащених лабораторними устаткуванням, технічними засобами навчання, інформаційними стендами, тренажерами серцево-легеневої реанімації.
За час існування на кафедрі було розроблено та використано у навчальному процесі все необхідне для становлення навчального підґрунтя, а саме: робочі програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники (відеофільми, презентації, плакати, тощо), засоби поточного та підсумкового контролю.
Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою над темами: «Врахування негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля інформаційними методами», «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери шляхом удосконалення відцентрових розподільників», «Визначення негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля геоінформаційними методами»,«Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму», «Утилізація твердих побутових органічних відходів», «Ціннісно-орієноване протиризикове управління портфелями наукомістких проектів підприємств».
Результати наукових досліджень систематично обговорюються на науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня, які проводить кафедра. З 2008 р. кафедрою систематично проводяться всеукраїнські науково-методичні конференції за напрямами «Актуальні проблеми цивільної безпеки» та «Безпека життєдіяльності людини та техногенна безпека».
На кафедрі організовано регулярне підвищення кваліфікації викладачів вузів різних регіонів України з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».
Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами: з Національним авіаційним університетом, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний институт імені Ігоря Сікорского”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка» тощо.

Працівників кафедри неодноразово нагороджували почесними відзнаками, дипломами та грамотами за вагомий внесок в удосконалення навчального процесу та виховну роботу зі студентами.Викладачі є позаштатними членами розрахунково-аналітичної групи міського управління з питань надзвичайних ситуацій м. Миколаєва та області. Отримано подяки та відзнаки за високий рівень підготовки студентів до олімпіад з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» як на державному, так і міжнародному рівнях.
Кафедра приймає активну участь в спортивному та громадському житті університету, є організаторами різних заходів для студентів.Активно проводить роботу щодо заохочення студентів, плідно співпрацює із керівництвом НУК, займається агітаційно-профорієнтаційною роботою випускників шкіл.
Викладачі кафедри керуються однією метою — навчити студентів зберігати своє здоров’я і життя в умовах роботи і відпочинку, виховати у студентів почуття відповідальності до питань особистої і колективної безпеки.

 

Науково-педагогічний склад:

Маркіна Людмила Миколаївна

Ушкац Світлана Юріївна

Савіна Оксана Юріївна

Дубінін Віктор Андрійович

Ізотов Валерій Ізмайлович

Штейн Павло Васильович

 

Аспірант:

Жолобенко Наталія Юріївна