clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Маркіна Людмила Миколаївна

 

Маркіна Людмила Миколаївна

Завідувачка кафедри техногенної та цивільної безпеки

Доктор технічних наук, професор

E-mail: oleksandr.bondarenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0003-3632-1685

Scopus ID: 57190403872

Web of Science ID: AAH-4702-2020

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=Mvr5PI8AAAAJ&hl=ru

Маркіна Людмила Миколаївна. Диплом з відзнакою Українського державного морського технічного університету (зараз Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова) МК № 11972338 від 01.03.2000 року зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація інженер-еколог. Аспірантура НУК (2000 р. — 2006 р.). Докторантура НУК (2012 р. — 2014 р.)

У 2007 р захистила кандидатську дисертацію на тему «Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових органічних відходів  методом багатоконтурного циркуляційного піролізу». Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека» ДК № 041662 від 14.06.2007 р.

У 2020 р. захистила докторською дисертацією на тему: «Розвиток наукових основ екологічно прийнятного піролізного процесу утилізації твердих органічних відходів». Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 екологічна безпека ДД № 010867 від 09.02.2021 р.

59 патентів на винахід та корисну модель України на спосіб та обладнання технології утилізації органічних відходів. 6 наукових друкованих праць в міжнародних науко метричних базах Scopus, WoS. 42  наукових друкованих праць в спеціалізованих виданнях України (категорія Б). 5 навчальних посібника (1 з грифом МОН України та 4 з грифом Вченої ради НУК). 10 методичних вказівок з дисциплін «Утилізація та рекуперація відходів», «Безпека життєдіяльності», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічна безпека». Більше 120 тез та доповідей у збірках міжнародних науково – практичних конференцій з питань екологічної, техногенної та цивільної безпеки, утилізації відходів та охорони навколишнього середовища.

Нагороди, кваліфікаційні та почесні звання: Диплом переможця конкурсу екологічних інновацій від Держуправління екології та природніх ресурсів в Миколаївській області, 2006 р. Диплом Лауреату Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, Київ 2009 рік. Стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених (2009 — 2011 р.). Диплом переможця конкурсу «Винахід року» за ІІІ місце у номінації «Кращий винахід року», Київ 2014 рік. Диплом переможця регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів року у 2015 році» в номінації «Товари виробничо-технічного призначення» за продукцію «Піролізна установка утилізації органічних відходів з одержанням альтернативних видів палива», Миколаїв 2015 р. Диплом переможця Всеукраїнському конкурсу «Винахід року-2016» у номінації «Переробка промислових та побутових відходів», Київ 2017 рік. Диплом НУК ім. адм. Макарова за 1 місце у номінації «Кращий молодий науковець НУК 2008 року». Грамота Управління освіти та науки Облдержадміністрації за значні досягнення у науковій сфері, Миколаїв 2010 р. Почесна грамота Виконкому Миколаївської міської Ради, Миколаїв 2010, 2015 рр. Почесна грамота НУК за значний внесок в наукову діяльність, Миколаїв 2014, 2015, 2016  рр. Грамота Миколаївської обласної ради, Миколаїв 2019 р.  Почесна відзнака «Винахідник НУК» у 2020р.

Відповідальний виконавець Держбюджетних договорів «Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива» (2009-2010 рр.).

Відповідальний виконавець Держбюджетних договорів «Наукові основи енергозберігаючого двостадійного процесу термічної утилізації органічної частини твердих побутових відходів» (2011-2013 рр.)

Відповідальним виконавцем Держбюджетних договорів «Розробка екологічно безпечної технології екопірогенезісу для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального» (2011-2012 рр.)

Відповідальний виконавець Держбюджетних договорів «Системні дослідження та розробка моделей програмно-цільового розвитку системи теплопостачання України на основі новітніх технологій та процесів енергоперетворення» (2012-2014 рр.)

Відповідальний виконавець Держбюджетних договорів «Створення теоретичних основ екологічно безпечної та енергозберігаючої новітньої інноваційної технології безперервного піролізу цілих зношених автомобільних шин під дією статичного навантаження» (2015-2016 рр.)

Науковий керівник за науково-дослідної роботою «Дослідження інструментарію трансляції культури безпечної діяльності студентів ВНЗ» (2014-2018 рр.).

Науковий керівник робіт за госп.договірною темою «Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища (визначення норм утворення побутових відходів для міста Миколаєва) (2019-2020);

Науковий керівник робіт за госп.договірною темою «Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища (визначення морфології твердих побутових відходів для міста Миколаєва) (2020).

Підвищення кваліфікації (стажування) за категорією – викладач дисципліни «Безпека життєдіяльності» в обсязі 108 години у НУК Інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №  СПК 02066753/0102-19 від 21.06.2019 р.

Наукове-педагогічне стажування в Куявському університеті (Влоцлавек, Польща) для підвищення майстерності організації педагогічної взаємодії із здобувачами технічної освіти, набуття досвіду виконання професійних завдань та обов’язків на сучасному рівні, вивчення досвіду країн ЄС. Сертифікат № TSI-152617-KSW від 26.03.2021.

Сертифікат про проходження курсу «Вступ до зеленої економіки» від 15.05.2021. Під егідою Партнерства щодо дій із зеленої економіки PAGE за підтримки програми EU4Environment.

Курс навчальних тренінгів на тему «Впровадження енергоефективних технологій в сучасному місті». 60 год. (03.06.2021-24.06.2021). КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаїв». Сертифікат №001.

Навчальний курс в рамках реалізації компоненту «Професійні кваліфікації» «Контроль якості у  будівництві енергоефективних будівель» за  Проєктом «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»,  що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів Німеччини у партнерстві з Міністерством освіти і науки України (25-29.10.2021/ 31год). СЕРТИФІКАТ від 29.10.2021.

Експерт Національного фонду досліджень України (з 2021р.): — Конкурс 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України“.

Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради IIX скликання (свідоцтво №52 від 17.03.2021) Ряжських А.А., яка є головою постійної комісії з питань екології, туризму та розвитку прородньо-заповідного фонду.

Засновник та керівник Науково-дослідного центру піролізних технологій на базі Науково-дослідного інституту проблем екології та енергозбереження при НУК ім. адм. Макарова (з 2012 рік).

Член робочої групи з розвитку проекту Регіонального плану управління відходами у Миколаївській області до 2030 року (Розпорядження Голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 02.09.2019 № 419-р).

Член робочої групи з розроблення стратегії адаптації до зміни клімату та плану реалізації адаптації до зміни клімату Миколаївської області для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього природного середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проектів» (Проект АРЕNА 3) (Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 29.07.2021 № 407-р).          Член редакційної колегії секції «183 – технології захисту навколишнього середовища» наукового періодичного видання НУК за категорією Б «Судостроение и морская инфраструктура» (наказ ректора № 54 від 15.03.19).

З 2017 р. організатор наукової всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми техногенної та цивільної безпеки».

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня «Ресурсозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії» за спеціальністю 183 – технології захисту навколишнього середовища. (з 2021р.)

Член архітектурно — містобудівної ради при управлінні містобудування Миколаївської обласної державної адміністрації (Наказ в.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації від 19.03.2018 № 14-од). (2018-2020)

Секретар Миколаївської філії Південного наукового центру НАН України і МОН України (2008-2017рр.)

Член громадської організації «Успішне місто Миколаїв» (з 2017 р.).