clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Співробітники кафедри

biluk

БІЛЮК
ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри автоматики

ivan.bilyuk@nuos.edu.ua

 

 

У 2000 році закінчив Український державний морський технічний університет. З вересня 2000 р. по вересень 2003 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва УДМТУ.

Після закінчення аспірантури почав працювати асистентом кафедри автоматики.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З вересня 2009 р. по серпень 2011 р. – старший викладач кафедри автоматики. Вчене звання доцента по кафедрі автоматики отримав у 2013 р. З 2017 р. завідувач кафедри автоматики.

Основні навчальні курси: «Теорія автоматичного керування», «Системи керування електроприводами», «Автоматизація СЕУ».

Здійснює керівництво дипломним та курсовим проектуванням. Постійно керує науково-дослідницькою роботою студентів.

Основні напрями наукової роботи: автоматизація промислових установок та технологічних комплексів; системи автоматичного керування електроприводами; теоретичні та експериментальні дослідження перетворювачів енергії хвильових електростанцій

Білюк І.С. є автором більш 80 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі одного навчальних посібника з грифом МОНУ, одного навчального посібника з грифом Вченої ради НУК, приймав участь у розробці 24 патентів на корисну модель. Нагороджений Подякою та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

vovchenko

ВОВЧЕНКО

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України, директор ІІПТ НАН України, професор кафедри автоматики Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки

Національного університету кораблебудування

office.iipt@nas.gov.ua

Вовченко Олександр Іванович, 1948 року народження.

У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженерна електрофізика».

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію, а в 2003 році в Інституті електродинаміки НАН України захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи».

У 2005 році отримав звання доцента кафедри імпульсних процесів і технологій НН ІАЕ НУК, а у 2006 р. – звання професора.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

Інститут Імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України: працює з 1972 року по теперішній час, з 1989 року – директор ІІПТ НАН України.

НУК імені адмірала Макарова: з 1998 року по 2021 рр. очолював кафедру імпульсних процесів і технологій; з 2021 р. – професор кафедри автоматики.

Вовченко О. І. активно займається науково-дослідною та науково-організаційною роботою. Він є членом Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, членом Наукової ради НАН України з проблеми «Високі тиски в матеріалознавстві», членом Науково-технічної ради з питань інновацій при Миколаївській облдержадміністрації, очолює Вчену раду ІІПТ НАН України.

Вовченко О. І. є автором понад 200 наукових праць (серед них 2 монографії, 3 навчальних посібники, понад 30 патентів).

За видатні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, укріплення науково-технічного потенціалу Української держави нагороджений медаллю «За працю і звитягу» (2003 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2008 р.), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.).

Вовченко О. І. керує науково-дослідною роботою аспірантів, студентів, підготовкою магістерських робіт, курсовим і дипломним проектуванням.

sizonenko

СИЗОНЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

 

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки

Національного університету кораблебудування

olgasizonenko43@gmail.com

 

 

 

Сизоненко Ольга Миколаївна, 1948 року народження.

У 1972 році закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю  суднові силові установки.

Кандидат технічних наук з 1983 року, доктор технічних наук з 2007 р.

У 2018 р. отримала звання професора зі спеціальності матеріалознавство.

З 01.09.2008 р. по 30.06.2013 р. працювала на посаді професора кафедри матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за сумісництвом;  з 01.09.2012 р. – по 30.06.2021р. – професор кафедри імпульсних процесів і технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за сумісництвом; з 01.09.2021 р. по теперішній час – професор кафедри автоматики.

Постійне місце роботи – Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, головний науковий співробітник наукового відділу. Стаж педагогічної роботи складає 13 років у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автор 410 наукових праць, з них 4 монографії і близько 40 робіт, у виданнях, включених до наукометричних баз,  76 авторських свідоцтв і патентів.  Здійснює наукове керівництво студентами та магістрами.

Під її керівництвом 5 аспірантів захистили кандидатські дисертації.

Професор Сизоненко О.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.207.03 з  захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Матеріалознавство», а також членом спеціалізованої вченої ради K 67.111.01 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Матеріалознавство», очолює Миколаївський регіональний осередок Українського матеріалознавчого товариства, входить до складу експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук, Член Наукової Ради НАН України з проблеми «Високі тиски в матеріалознавстві»

Наукові здобутки О.М. Сизоненко відзначені численними нагородами, зокрема почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України” (2018), Винахідник АН СРСР (1987), Винахідник року НАН України (2007, 2013), Винахідник року у Миколаївської області (2012, 2015), Відзнаками НАН України «За підготовку наукової зміни» (2012) і  «За наукові досягнення» (2018).

bugrim

БУГРІМ
ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики

leonid.bugrim@nuos.edu.ua

 

 

 

У 1966 р. закінчив з відзнакою Одеський політехнічний інститут і був направлений в м. Липецьк на Новолипецький металургійний завод у Центральну заводську лабораторію автоматизації та механізації на ділянку автоматизації ТЕЦ і коксохімічного господарства, де працював електрослюсарем 7-го розряду, інженером, старшим інженером і керівником лабораторії автоматизації ТЕЦ і коксохімічного господарства. У 1968 році обраний за конкурсом асистентом кафедри автоматичного регулювання СЕУ МКІ і переїхав у м. Миколаїв.

У 1984 році закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі автоматики Московського енергетичного інституту і захистив дисертацію на тему «Розробка методу аналізу нелінійної системи регулювання газотурбінної енергетичної установки» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматичне регулювання і управління, управління технологічними процесами (промисловість). Керівник дисертаціі – Заслуженний діяч науки і техніки РРФСР доктор технічних наук, професор Єгоров К.В. 10 квітня 1985 Леоніду Івановичу присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук. 2 вересня 1988 присвоєно вчене звання доцента по кафедрі автоматичного регулювання суднових енергетичних установок.

На кафедрі Леонід Іванович працює з листопада 1968 р. (асистентом, ст. викладачем, доцентом) і по теперішній час.

Основні навчальні курси – автоматизація енергетичних та холодильних установок, автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), основи автоматизації об’єктів теплоенергетики, основи автоматичного управління судновими енергетичними установками (СЕУ), автоматика та автоматизація ДВЗ, автоматизація СЕУ, автоматичні системи керування теплових енергетичних систем, автоматика та автоматизація турбоагрегатів. Є керівником дипломних робіт та проектів.

Має біля 50-ти друкованих праць, що включають 36 статей та тез доповідей на конференціях, 18 навчально-методичних матеріалів (16 методичних вказівок для виконання лабораторних робіт, один учбово методичний посібник та один учбовий посібник), авторське свідоцтво на винахід та 9 патентів.

Леонід Івановчи є членом Української Асоціації з автоматичного керування (УААК) Національного комітету Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України та  є науковим консультантом ТОВ «ДП СВ АЛЬТЕРА-МИКОЛАЇВ» з питань розробки та налагодження систем програмного керування електроприводів та технологічного обладнання.

vasilev

ВАСИЛЬЄВ
ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики

oleksandr.vasyliev@nuos.edu.ua

 

 

 

У 1972 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.О. Макарова й по розподілу був залишений стажером-дослідником на кафедрі автоматичного регулювання суднових енергетичних установок (АР СЕУ).

Під керівництвом д.т.н., професора Дикого Миколи Олександровича в 1989 році захистив кандидатську дисертацію.

З 47 років загального стажу роботи на кафедрі АР СЕУ й автоматики Васильєв О.Г. має 43 роки науково-педагогічного стажу на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого викладача й доцента.

Викладає наступні дисципліни: «Системи керування промисловими робототехнічними комплексами», «Системи керування електроприводами».

Здійснює керівництво дипломним та курсовим проектуванням. Постійно керує науково-дослідницькою роботою студентів.

Має біля 35-ти друкованих праць, що включають 25 статей та тез доповідей на конференціях, 10 навчально-методичних матеріалів, 2 авторських свідоцтва на винахід.

Васильєв О.Г. багато років є куратором студентських груп, за що одержав Почесну грамоту від ректора НУК.

За багаторічну сумлінну роботу й плідну педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України.

gavrilov

ГАВРИЛОВ
СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики

sergiy.gavrylov@nuos.edu.ua

 

 

 

В 2005 році закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування ім. адм. С.О. Макарова за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію магістра з електромеханіки. Після закінчення університету з вересня 2005 року навчався в аспірантурі НУК. У 2012 році успішно захистив кандидатську дисертацію.

З 2006 року працював асистентом кафедри автоматики НУК. З 2013 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри автоматики.

Гаврилов С.О. викладає наступні дисципліни: системи керування електроприводів; проектування мікропроцесорних систем керування електроприводів; автоматизація енергетичних та холодильних установок; автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння; основи автоматизації об’єктів теплоенергетики.

Виконавець декількох науково-дослідних робіт, що виконувалися в НУК за державним замовленням.

Гаврилов С.О. приймає активну участь в роботі зі студентами в навчальному та виховному процесі, керує науково-дослідною роботою студентів, курсовим і дипломним проектуванням. Є керівником постійно діючого студентського наукового гуртка «Електромеханіка та промислова автоматика» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Має біля 40 науково-методичних праць.

gurov

ГУРОВ
АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Кандидат технічних наук, професор кафедри автоматики

anatoly.gurov@nuos.edu.ua

 

 

 

У 1968 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю електрообладнання суден з відзнакою.

Кандидат технічних наук з 1979 року.

У 1980 р. отримав звання доцента кафедри автоматики, а у 2003р. – професора.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності: МКІ, 1968-1971 рр. – асистент кафедри ЕМ та СЕС; 1971-1974 рр. – аспірант; 1974 р. – асистент кафедри електрообладнання суден;  1974-1977 рр. – старший викладач кафедри електрообладнання суден; 1977-1980 рр. – старший викладач кафедри автоматики; 1980-1999 рр. – доцент кафедри автоматики; з 1999 р. – т.в. та в.о. завідуючого кафедрою автоматики; з 2001 р. – в.о. професора кафедри автоматики а з 2003 р. – професор цієї кафедри.

Автор понад 80 наукових робіт, 24 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 14 методичних праць, 2 монографій. Здійснює наукове керівництво студентами та магістрами.

Під його керівництвом 5 аспірантів захистили кандидатські дисертації.

Професор Гуров А.П. керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських робіт, курсовим і дипломним проектуванням.

olshevskiy-scaled

ОЛЬШЕВСЬКИЙ
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Старший викладач кафедри автоматики

sergiy.olshevskii@nuos.edu.ua

 

 

 

 

У 1989 році закінчив факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту і був зарахований на роботу в НВК ЕОС НВЦ при МКІ інженером програмістом. З 1992 по 1997 рік працював в НВК ЕОС на посаді молодшого наукового співробітника.

В 1995 році  закінчив аспірантуру при УДМТУ.

Приймав участь у розробці та експлуатації підводних апаратів.

З 1991 по 1999 рік викладав дисциплін «Мікропроцесорні системи управління» та «Системи автоматизованого проектування» на кафедрі електрообладнання суден.

З 1999 року працює асистентом, а з 2017 року старшим викладачем  кафедри автоматики.

Основні навчальні курси, що викладає  – «Проектування дискретних та цифрових систем керування», «Мікропроцесорні системи керування електроприводом», «Системи керування електроприводами», «Теорія автоматичного керування».

Крім того викладав дисципліну «Управління морськими рухомими об’єктами».

Є співавтором методичних вказівок до лабораторних, практичних та контрольних  робіт з дисциплін «Управління морськими рухомими об’єктами», «Системи керування електроприводами». Співавтор навчальних посібників з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (з грифом Вченої ради НУК).

Має більше 20 науково-методичних праць.

fomenko

ФОМЕНКО
АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри автоматики, доцент НУК

andriy.fomenko@nuos.edu.ua

 

 

 

 

У 1988 році закінчив з відзнакою Миколаївський суднобудівний технікум за спеціальністю «Експлуатація промислових роботів», в тому ж році був зарахований на перший курс Миколаївського кораблебудівного інституту. В 1994 році закінчив МКІ за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установ».

З 1994 року працював викладачем Миколаївського Миколаївського політехнічного технікума, з 1996 року – старшій викладач підготовчого відділення УДМТУ, а в 1997 році (в зв’язку з реорганізацією підготовчого відділення) був переведений до Морського ліцею при УДМТУ. Закінчив заочну аспірантуру у 1997 році. В 1999 р. був прийнятий на роботу до УДМТУ асистентом, а в 2004 р. на посаду старшого викладача кафедри автоматики автоматики.

Основними навчальними курсами, які викладає Андрій Миколайович, є комплектні електроприводи, елементи автоматизованого електропривода, монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв.

З 2004 року виконував обов’язки заступника директора ІАЕ з виховної роботи. З 2006 року працював на посаді заступника директора ІАЕ з учбової роботи. З 2008 по 2019 рік – заступник директора ІАЕ з базової вищої освіти. Постійно займається агітаційною роботою по залученню абітурієнтів до вступу в НУК та працевлаштуванню випусників ІАЕ НУК.

Серед наукових інтересів Андрія Миколайовича виступають дослідження за наступними напрямками: автоматизація і модернізація технологічного обладнання, автоматизація і модернізація технологічних процесів, комплектні електроприводи.

Фоменко А.М. опублікував понад 40 науково-методичних праць, є автором трьох навчальних посібників з грифом МОН України у співавторстві, має 8 авторських свідоцтв та патентів на корісну модель.

У 2011 році за плідну працю та значні досягнення у методичної роботі присвоєно звання доцента НУК.

Неодноразово відзначався грамотами керівництва НУК, обласної адміністрацієї та міністерства освіти і науки України.

shareyko

ШАРЕЙКО
ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики

dmytro.shareiko@nuos.edu.ua

 

 

 

 

У 1992 році закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й. Макарова за спеціальністю «Електрообладнання суден». Оскільки ще з другого курсу інституту він займався науковою діяльністю в лабораторії «Прикладна електродинаміка» на посаді лаборанта (за строковими трудовими договорами) з наукових тем по напрямку захисту від фізичних полів під керівництвом к.т.н., доц. Чудайкіна І.І. та к.т.н. доц. Запорожця Ю.М, йому запропонували залишитися в інституті на посаді інженера цієї лабораторії. За участю Шарейка Д.Ю. здійснювалися дослідження за багатьма науковими темами державного бюджету у тому числі за замовленням Міністерства Оборони СРСР. Найбільш відомі з них стосуються потужного авіаносця «Адмірал Кузнецов». Після розпаду Радянського Союзу лабораторія розробляла наукові теми державного та приватного замовлення, найбільш відома з яких це прискорення зсідання пульпи за замовленням Миколаївського глиноземного заводу.

У 1995 році Шарейко Д.Ю. вступив до аспірантури. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію. У 1998 році обраний на посаду асистента кафедри автоматики УДМТУ, а в 2000 році на посаду старшого викладача цієї кафедри.

У 2003 році обраний на посаду доцента кафедри автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та у 2004 році отримав атестат доцента по кафедрі автоматики.

З 2003 р. по 2007 р. працював заступником директора інституту автоматики і електротехніки НУК.

В різні часи розробив навчальні програми та викладав такі курси, як «Теорія автоматичного керування», «Спеціальні розділи математики», «Комплектні електроприводи», «Основи вібротехніки», «Вібротехнічні керовані системи», «Вібротехнології», «Вібродіагностика» та «Елементи автоматизованого електропривода». Викладав математику на підготовчих курсах УДМТУ.

Шарейко Д.Ю.  має понад 40 статей, у тому числі дві у міжнародних збірниках, 35 тез-доповідей, 15 навчально-методичних робіт, 4 навчальних посібника, три з яких в співавторстві та мають гриф Міністерства освіти та науки України. У цей час працює доцентом кафедри автоматики НУК, виконує громадське доручення профорга кафедри автоматики, здійснює керівництво випускними роботами та магістерськими роботами.

Нагороджений грамотами міського голови та ректора НУК.

savchenko

САВЧЕНКО
ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Завідувач лабораторіями кафедри автоматики

oleg.savchenko@nuos.edu.ua

 

 

У 2012 році закінчив НУК ім. адмірала Макарова, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2013 році почав працювати на кафедрі автоматики на посаді старшого лаборанта, а з 2015 р. по теперішній час працює завідувачем лабораторій кафедри автоматики. З 2017 р. по 2021 р. аспірант кафедри суднових електроенергетичних систем (науковий керівник – канд. техн. наук., доцент Жук Д.О.).

На кафедрі автоматики приймав участь у створенні 4 комп’ютерних лабораторій. Допомагав створювати сучасну лабораторію з мікроконтролерною системою керування електроприводів постійного та змінного струму. Також проводить модернізацією лабораторних стендів та займається створенням нових сучасних стендів з систем керування електроприводів.

Савченко О.В. має понад 30 наукових та методичних публікацій, серед яких 18 докладів у міжнародних та всеукраїнських конференціях, 2 статті у фахових збірниках, 8 авторських свідоцтв та патентів, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та навчальний посібник у співавторстві рекомендований вченою радою НУК.