clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Енергетичне машинобудування

Третій освітньо-науковий рівень (Доктор філософії)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність

Енергетичне машинобудування

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Ні. Термін подання 2022 рік. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Пiдготовка фахiвця, який здатний продукувати нові iдеi, розв’язувати комплекснi проблеми енергетичного машинобудування у галузi професiйноi таlабо дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi, застосовувати методологiю науковоi та педагогiчноi дiяльностi, а також проводити власне наукове дослiдження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.

Розвиток компетентностей, необхiдних для розв’язання комплексних проблем з тeopii, проектування, мiцностi, конструювання, побудови та використання об’сктiв енергетичного
машинобудування рiзних типiв, зокрема газотурбiнних двигунiв та двигунiв внутрiшнього згоряння, енергетичних установок на ocнoвi перетворювачiв енергii рiзних типiв, систем
кондицiювання та рефрижерацii, установок комбiнованого виробництва енергii, тепла та холоду, а також для узгодження та оптимiзацii процесiв взаемодii компонентiв у цих об’єктах.

Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Доктор фiлософii з енергетичного машинобудування

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом доктора філософії
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОНП Енергетичне машинобудування

Ступінь Доктор філософії

спеціальність142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми