clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Газотурбiннi установки i компресорнi станцii

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність

Газотурбiннi установки i компресорнi станцii

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитацiйна комiсiя МОН Украiни.
Сертифiкат — НД М 1592087
Tepмін дii — до 01.07 ,2025,

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Пiдготовка гармонiйно розвинених, ооцiально активних, творчих, висококвалiфiкованих, мобiльних, здатних до саморозвитку i самовдосконаJIення фахiвцiв, здатних виконувати
роботи з проектування, виготовлення та технiчного обслуговування газотурбiнних установок та компресорного обладнання, а також здатних впроваджувати на ix ocнові енергоефективнi та енергозберiгаючi технологii в енергетицi, промисловостi та транспортi.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з енергетичного машинобудування за ocвітньо-професiйною програмою пiдготовки «Газотурбiннi установки i KoмтrpecopHi станцii»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Газотурбiннi установки i компресорнi станцiї

Ступень Бакалавр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми