clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Прикладна лінгвістика"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

03 Гуманітарні науки

Галузь знань:

035 Філологія

Спеціальність:

035.10 Прикладна лінгвістика

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитацiйна комiсiя. Україна.
Сертифiкат — УД № 15001376
Tepмін дiї — до 01.07.2023.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

      Зміст теоретичних знань: теорія філологічної науки і теорія галузі прикладної лінгвістики.
Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом), перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.
Об’єкт вивчення та професійної діяльності – мови (українська, англійська, німецька) в теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі (у професійному і міжкультурному аспектах).
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, інформаційно-комунікаційні технології.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Магістр філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Прикладна лінгвістика

Ступень Магістр

спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика

 

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми