clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

10 Природничі науки

Галузь знань:

101 Екологія

Спеціальність:

Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про умовну акредитацію
(Протокол №8 (51) від 18.05.2021 р.)

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою освітньої професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців-екологів, створення умов для формування їх професійних компетентностей, що необхідні для розробки та вдосконалення методів моніторингу довкілля, дослідження та оцінки стану територій, морських і річкових акваторій та агроекосистем, оцінки ступеня екологічної небезпеки виробничих та транспортних об’єктів, ефективності очисних споруд та систем, забезпечення екологічно безпечного функціонування і сталого розвитку Південного регіону.

Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

 

Обов’язкові компоненти програми
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Екологія та охорона навколишнього середовища

Ступінь Бакалавра

спеціальність 101 Екологія

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми