clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Олімпійський та професійний спорт"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

01 Освіта/Педагогіка

Галузь знань:

017 Фізична культура і спорт

Спеціальність:

Олімпійський та професійний спорт

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Умовна акредитація до 26.01.2022. Протокол НАЗЯВО №1(44)

Наявність акредитації:
info
Олімпійський та професійний спорт

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Обов’язкові компоненти програми
assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Олімпійський та професійний спорт

Ступінь Магістр

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми