clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Олімпійський та професійний спорт"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

01 Освіта/Педагогіка

Галузь знань:

017 Фізична культура і спорт

Спеціальність:

Олімпійський та професійний спорт

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України.

Сертифікат – УД No  15010104.

Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеню бакалавр, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, вимоги до контролю якості вищої освіти.
Освітня програма передбачає інтеграцію фахової підготовки в галузі фізичної культури та спорту, базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику спортивного тренування, шляхах та проблемах організації та забезпечення тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних і інноваціійних підходах до їх вирішення. Особливості полягають у проведенні практикумів з профільних дисциплін, що мають на меті ознайомлення з новітніми методами та технологіями досліджень у галузях фізичної культури і спорту.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Олімпійський та професійний спорт»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Олімпійський та професійний спорт

Ступень Бакалавр

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми